Home About Browse Search
Svenska


Alkelin, Elsa, 2021. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på
smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt.
Det föreligger ett stort behov av att utvärdera substanser som kan interferera med sjukdomsprogressionen, så kallade disease modifying osteoarthritis drugs (DMOAD). I denna studie utvärderades två
substanser som i litteraturen beskrivits interferera med den inflammation som driver på progressionen av OA. Odenaturerad kollagen typ II, UCII®, är ett kosttillskott som vid daglig oral tillförsel via oral toleransutveckling visat sig kunna minska smärta associerad med OA. Cartrophen
vet. är ett godkänt läkemedel med indikation att behandla smärta och hälta vid osteoartrit. Till författarens kännedom saknar vetenskapliga publikationer där objektiva mätmetoder för hälta använts
för att utvärdera respons.
Tio hundar inkluderades i studien; fem hundar gavs UCII® dagligen och fem hundar behandlades
med Cartrophen vet. enligt lege artis. Substansernas respons kvantifierades objektivt med en tryckmätningsmatta och subjektivt med smärtprotokoll. Syftet var att utvärdera samt jämföra en hypotiserad behandlingseffekt hos hundar med OA. Med en tryckmätningsmatta (Tekscan High sensitivity
Walkway) undersöktes ground reaction forces (GRF), där statisk bearbetning av data gjordes på
peak vertical force (PVF). Som subjektiva mått användes smärtprotokoll: Helsinki Chronic Pain
Index (HCPI) och Canine Brief Pain Inventory (CBPI), där djurägarna fick skatta smärtrelaterade
beteenden hos sina hundar.
Studien förlöpte 120 dagar. Vid dag 0 samt 120 skedde insamlandet av såväl objektiv som subjektiv
data. Inga signifikanta skillnader med avseende på hältrespons kunde dras, varken för respektive
grupps utgångsvärden jämfört med ingångsvärden eller i jämförelse mellan grupperna. Dock noterades en möjlig negativ trend i PVF vid dag 120 gentemot dag 0 hos bägge grupper. CBPI hade en
signifikant korrelation till resultatet från tryckmätningsmattan. De relativt små behandlingsgrupperna är en svaghet i studien som gör att diskreta förändringar i hur hundarna belastar sina extremiteter inte går att påvisa med statistisk signifikans. För ett mer tillförlitligt resultat, där ett samband
om faktisk behandlingseffekt skulle kunna påvisas, behövs en större studiepopulation.

,

Osteoarthritis (OA) is a common disease that affects around one fifth of the dog population. The
disease is chronic and self-perpetuating with the focus in today’s veterinary medicine lying in analgesia and, where possible, surgically intervene to amend any primary structural joint disorder.
There is a great need to evaluate substances which can interfere with the progression of the disease,
so called disease modifying osteoarthritis drugs (DMOAD). The main objective of this study was to
evaluate the effect of two substances in the literature previously described to be able to interfere
with the inflammation associated with OA. Undenatured type II collagen, UCII®, is a joint supplement that given daily orally has shown to be able to decrease OA associated pain. Cartrophen vet.
is a drug labelled to dogs with OA. However, to the best of the authors’ knowledge, the effect has
not been evaluated using objective measurements.
Ten dogs were included in the study; five dogs were given UCII® daily and five togs were treated
with Cartrophen vet. according the summary of product characteristics. The response was quantified
using objective and subjective measurements, with the main aim to evaluate and compare a hypothesized treatment effect in dogs suffering from OA. By means of a pressure mat (Tekscan High sensitivity Walkway) gound reaction forces (GFR) were objectively registered. Subjective measurements were owner assessments of pain prior to and after treatment, using two validated protocols: Helsinki Chronic Pain Index (HCPI) and Canine Brief Pain Inventory (CBPI).
The study period was 120 days. At day 0 and at day 120 respectively, collection of objective and
subjective data was performed. In both treatment groups there were a negative trend in GFR at day
120 in comparison to day 0. However, no statistically significant result regarding lameness response
was observed neither within groups nor between groups at any time. CBPI was found to have a
significant correlation to the result from the pressure mat. The relatively small number of dogs in
each treatment group is a limitation of the study. In order to increase statistical power and possibly
significant result indicating treatment response within or between groups larger study groups are
required.

Main title:UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund
Authors:Alkelin, Elsa
Supervisor:Ekstrand, Carl and Bergh, Anna
Examiner:Tyden, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:UCII, Cartrophen vet., osteoartrit, hund, tryckmätningsmatta, hälta, CMI, CBPI, HCPI, kosttillskott, smärta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2021 09:14
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics