Home About Browse Search
Svenska


Kassab, Zeinab, 2021. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av
injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. Syftet med denna studie var att genomföra en litteraturöversikt om FISS samt att utföra en
enkätstudie för att undersöka svenska veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS. Studien baserades på en webbenkät och riktades till veterinärer och djursjukskötare
som arbetar med smådjur. Resultaten från enkätstudien tyder på att svenska veterinärer och djursjukskötare har en begränsad kännedom om FISS och att ungefär var tredje respondent inte hade
vetskap om FISS innan enkäten. Skillnader i kännedom observerades främst i kategorierna yrkestillhörighet och klinisk arbetslivserfarenhet men även vad gäller storlek på arbetsplats. Veterinärer
kände i större omfattning än djursjukskötare till FISS och respondenter med mindre än 1 års klinisk
arbetslivserfarenhet hade mindre kännedom än övriga respondenter. Viktiga informationskällor till
kännedom om FISS var universitetsutbildning, arbetsplatser och externa kurser och kongresser. En
stor majoritet av respondenterna placerar vaccinationer på katt i interskapulär-området eller vid
nacken, i motsats till de ledande internationella rekommendationerna. En ökad andel av respondenterna ansåg att FISS var ett tillräckligt stort problem för att påverka deras val av vaccinationsplacering efter enkäten jämfört med före. Studien styrker därför antagandet att en ökad kännedom om
FISS kan bidra till en ökad följsamhet av vaccinationsrekommendationerna. Ett viktigt steg i denna
process är genom att lärosätena belyser FISS och de rådande rekommendationerna redan under studietiden.

,

Feline injection site sarcomas (FISS), are sarcomas that can develop at sites of previous injections
in cats. Despite extensive research the pathogenesis of FISS remains unclear. The objective of this
survey study was to examine the knowledge and attitude of Swedish veterinarians and veterinary
nurses to FISS. The study was based on an online-survey and was directed towards veterinarians
and veterinary nurses working in small animal practices. The results from the survey suggest that
Swedish veterinarians and veterinary nurses have a limited knowledge of FISS and that approximately third of the respondents did not have any knowledge about FISS before the survey. Differences in knowledge were mainly observed in the categories profession and clinical work experience
but also in terms of workplace size. Veterinarians had to a higher extent knowledge of FISS compared to veterinary nurses and respondents with less than 1 year of clinical work experience had less
knowledge than respondents with longer experience. Important sources of information about FISS
was university education, workplaces and external courses and congresses. A large majority of the
respondents’ place vaccinations in the interscapular/neck region in cats in contrast to the ABCD
guidelines. An increased share of respondents considered FISS to be enough of a problem to affect
their choice of vaccination placement after the survey compared to before the survey. This study
demonstrates that an increased knowledge of FISS can contribute to a higher compliance of the
vaccination guidelines. An important step in this process is by the higher education institutions highlighting FISS and the prevailing recommendations during the university studies.

Main title:Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Kassab, Zeinab
Supervisor:Fall, Nils
Examiner:Tamminen, Lena-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:feline injection site sarcoma, FISS, vaccinationsassocierat, injektionsassocierat, sarkom, tumör, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2021 07:39
Metadata Last Modified:20 Feb 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics