Home About Browse Search
Svenska


Zetterberg, Ebba, 2021. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img] PDF
1MB

Abstract

Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på
huvudet och bäckenet. En människa kan endast upptäcka asymmetrier när de avviker minst 25 %
från rörelsemönstret, vilket medför en svaghet i den visuella bedömningen, därmed kan hältutredningar kompletteras med objektiva mätmetoder för att mer tillförlitligt bedöma asymmetrier. Idag
finns satta gränsvärden vid objektiva bedömningar för när ett rörelsemönster klassas som symmetriskt eller asymmetriskt, men flera tidigare studier har visat att en stor andel av hästarna (70-90 %)
som anses friska hamnar över dessa gränsvärden och skulle vid en hältutredning kunna klassas som
halta. Islandshästar är idag en populär hästras med sin förmåga till de unika gångarterna tölt och
pass, men detta medför även ett annorlunda rörelsemönster. Islandshästarna har ett snabbt rörelsemönster och flera faktorer, till exempel skoning, ryttare och gener, påverkar stabiliteten och kvalitén
hos hästens olika gångarter. Denna studies syfte är att med ett objektivt analyssystem mäta islandshästar, som rids kontinuerligt, i trav, för att undersöka prevalensen av asymmetrier.
Sjuttiosju islandshästar i åldrarna 5-27 år deltog, både motionshästar och tävlingshästar. Analyssystemet som användes var EquiMoves, baserat på tröghetssensorer (IMUs). Hästarna mättes både
för hand och under ridning. Djurägarna fick fylla i ett formulär om hästens skadehistorik, träningsvanor m.m. Gränsvärden för asymmetrier sattes till ± 12 mm för huvudet samt ± 6 mm för bäckenet.
Resultaten visade på en asymmetriprevalens på 97 % vid sammanslagning av mätningen för
hand och uppsuttet. 87 % var asymmetriska för hand och 82 % var asymmetriska uppsuttet. Medelvärdet för huvudets asymmetrier skiftade mellan 12-45 mm och för bäckenet 6-33 mm vilket tydde
på både lindriga samt kraftiga asymmetrier. Majoriteten av asymmetrierna hade en måttligt bedömd
tillförlitlighet erhållet av standardavvikelsen. Merparten av hästarna hade en asymmetri kopplat till
bakbenen och det fanns även en antydan till en korrelation av ökad grad av asymmetri om hästen
var femgångare samt lägre grav av asymmetri om hästen hade en historik av hälta.
Prevalensen av asymmetri kan vara kopplat till hästarnas genetiska uppsättning, en lateralitet
alternativt oidentifierade hälta på grund av svårigheter att bedöma rörelsemönstret subjektivt. Det
går inte att säga att dessa hästar hade någon hälta trots att de var asymmetriska då ingen smärtbedömning i samband med analysen genomfördes. Det är dock troligt att några av hästarna hade oupptäckta hältor då graden av asymmetri var så stor. Det behövs mer forskning om när rörelseasymmetrier är orsakade av smärta, t.ex. i samband med diagnostiska anestesier för att lämpliga gränsvärden ska kunna tas fram. Då kan objektiva rörelseanalyser användas för att göra en korrekt bedömning av islandshästens skiftande rörelsemönster.

,

Lameness in horses is a common problem and frequently the cause for euthanization. Lameness is
defined by the alternation of movement due to pain. To evaluate lameness the movement asymmetries of the head and sacrum are assessed. Due to weaknesses of the eye’s perception, humans can
only detect movement asymmetries when they differ over 25%. Therefore, the subjective assessment
can nowadays often be supplemented with objective measurements. Multiple studies on movement
symmetries using objective analysis have shown a high prevalence (70-90%) of asymmetries in
horses in active training. Icelandic horses are a popular breed because of their unique gaits toelt and
pace. Shoeing, genes, and rider have been shown to influence the horse’s gaits and its quality. This
study aims to measure Icelandic horses in training, in trot, to assess the prevalence of upper body
movement asymmetry.
Seventy-seven horses were included, ages ranging between 5-27 years, both leisure horses as
well as competition horses. Movement analysis was performed while the horses trotted in hand and
while ridden. The objective movement analysis system used was IMU based, called EquiMoves.
The owners answered a form with questions about the training habits of the horse, history of lameness and if the horse were five- or four-gaited. Limits for asymmetries were set to ± 12 mm for the
head and ± 6 mm for the sacrum.
The results showed a total asymmetry prevalence of 97%, 87% for measurements in hand and
82% for measurements when ridden. The asymmetry values ranged from 12-45 mm for the head
and 6-33 mm for the sacrum, thus indicating both mild to severe asymmetries. The greater part of
the values had a moderate variability, calculated from the SD value. The majority of horses had an
asymmetry correlation to the sacrum and the hindlegs. There was also an indication of correlation
between increased asymmetry prevalence and horses with five gaits compared to horses with four
gaits, as well as lower asymmetry prevalence and history of lameness.
The high prevalence of asymmetry could be related to the genetic background in these gaited
horses, undetected lameness due to the difficulty to assess movements subjectively, or laterality in
the population. Based on this study none of the horses can be classified as lame since the study did
not evaluate pain in correlation to asymmetry. It is not unlikely however that some of the horses
could be lame. Further studies are needed where the movement asymmetries are assessed in combination with diagnostic anesthesia to investigate the sensibility and specificity of the lameness thresholds established for objective motion analysis. Such studies would benefit the analysis and evaluation of Icelandic horses regarding their unique movements.

Main title:Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning
Authors:Zetterberg, Ebba
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:EquiMoves, fyrgångare, femgångare, hälta, DMRT3
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2021 09:51
Metadata Last Modified:19 Feb 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics