Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jennifer, 2021. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en
betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. Navelinfektionen kan sprida sig och ge upphov till sepsis, som är ett
tillstånd associerat med hög dödlighet hos kalvar. Förloppet är ofta hastigt och ibland dör kalven
innan symptom hunnit debutera. Polyartrit och på längre sikt abscesser är vanliga följdsjukdomar
av en navelinfektion.
Enligt svenska behandlingsrekommendationer för navelinfektion är penicillin idag förstahandsalternativ. Syftet med det här arbetet är att undersöka om trimsulfa kan vara ett bättre alternativ för
unga kalvar med navelinfektion, samt att undersöka samband med kända risk- och friskfaktorer och
uppfattad sjukdomsprevalens i några svenska besättningar.
Under två års tid obducerades 71 kalvar med misstänkt navelinfektion och bakteriologisk undersökning samt resistensanalys gjordes på material från kalvarna. Resultaten sammanställdes deskriptivt tillsammans med information från obduktionsprotokollen. En enkät skickades även ut till producenter som skickat in kalvarna för obduktion. Enkäten besvarades av 21 djurhållare och enligt 71 %
av dem tycktes inte navelinfektioner vara ett stort bekymmer i besättningen. Sannolikt fordrar både
djurhållare, men även veterinärer, träning och verktyg i att upptäcka navelsjuka kalvar, vilket i
många fall är svårt då förloppet kan vara perakut.
Prevalensen för sepsis var 85 % hos unga kalvar och 43 % hos äldre kalvar. Utifrån bakteriologisk
diagnos förväntades 51 % av de unga kalvarna svara på trimsulfa, gentemot 20 % som antogs svara
bra på penicillin. Däremot hittades resistens mot trimsulfa hos fyra av kalvarna som förväntades
svara på trimsulfa vilket reducerar den förväntade andelen med adekvat behandlingssvar med trimsulfa till 41 %. När behandlingseffekten testades statistiskt, utan att ta hänsyn till den funna resistensen var det signifikant fler kalvar behandlingsbara med trimsulfa än med penicillin (p = 0.037). När
man tog hänsyn till de resistenta isolaten var skillnaden emellertid inte signifikant (p = 0.11). Mer
forskning behövs för att kunna utforma optimala behandlingsrekommendationer samt för att kartlägga den kliniska symptombilden och utforma verktyg för att upptäcka dessa kalvar i tid.

,

The umbilical port is kept as an open communication into the abdomen for days in calves post
partum. While the port remains open it is a substantial gateway for microorganisms, which is why
the incidence of navel illness is higher in younger calves. High infection pressure in the pen of
calving, along with deficient colostrum intake are regarded as major risk factors for developing
umbilical infections. Umbilical infections can lead to sepsis which is associated with high mortality
rates. This condition develops rapidly and the calf can die before any symptoms develop. Calves
with navel ill can get polyarthritis as well as abscesses, which develop over time.
Umbilical infection is according to Swedish recommendations preferably treated with penicillin.
The aim of this study was to investigate if trimetoprim/sulfonamide could be a better alternative for
young calves with infected navels. In addition, the study explores the connections of known risk
factors and estimated prevalence of navel ill in calves in some Swedish herds.
During two years, 71 calves with suspected umbilical infection were autopsied. Furthermore, bacteriological analysis as well as an analysis of antibiotic resistance were performed on materials from
these calves. The results were put together in a descriptive manner along with information from the
autopsy forms. A questionnaire was sent to the animalholders who sent calves for autopsy. The
questionnaire got 21 responses. According to 71% of the respondents umbilical infections did not
seem to be much of an issue in the herds. It is likely that both animalholders and veterinarians need
training and tools to discover navel ill in calves in a more efficient way, which in some cases is hard
when there are no clinical signs to be found in an early state.
The prevalence of sepsis was 85% in the young calves and 43% in the older. Conclusions drawn
from the bacteriological analysis are that 51% of the young calves could have been successfully
treated with trimetoprim/sulfonamide, for 20% penicillin did the job. On the other hand, antibiotic
resistance against trimetoprim/sulfonamide was found in four young calves which reduced the rate
of successful treatments with trimetoprim/sulfonamide to 41%. When the effect of treatment was
tested statistically, excluding the found resistance, the number of calves that were treatable with
trimetoprim/sulfonamide was significantly higher than those that could be treated with penicillin (p
= 0.037). When the calves with found resistance are included the difference was not significant (p
= 0.11). More research is needed to validate optimal recommendations of treatment. Besides,
research could explore the clinical symptoms and develop tools to discover these calves before it is
too late.

Main title:Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar
Authors:Johansson, Jennifer
Supervisor:Tråven, Madeleine and Ordell, Anna and Lundgren, Åsa and Backhans, Annette
Examiner:Johansson Wensman, Jonas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:nötkreatur, kalv, navelinfektion, antibiotika, enkät, obduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16444
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2021 12:29
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics