Home About Browse Search
Svenska


Rasmus, Linda Sofia, 2021. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben
(SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier
har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. Studierna har
funnit flera faktorer vara associerade med tikens reproduktion. Framförallt anser flera studier att
tikens ålder kan ha inverkan på bland annat kullstorlek, prevalensen kejsarsnitt och valpdödlighet.
En korrelation har setts mellan äldre tikar och mindre kullstorlek, ökad förekomst av kejsarsnitt och
ökad förekomst av valpdödlighet. Speciellt hos större raser har små kullar visat öka behovet av
kejsarsnitt. Diskussioner förs även kring inavelsgrad och dess inverkan på hundars hälsa och
reproduktion. Huvudsakligen har tidigare studier funnit att hög inavelsgrad kan ha en korrelation till
kullstorlek och valpdödlighet.
Syftet med denna studie är att kartlägga reproduktionsproblem hos berner sennentikar och därmed
ge en inriktad bild på rasens läge i Sverige under det senaste årtiondet. Tidigare studier är inte ofta
begränsade till en specifik ras och är därför svåra att jämföra med berner sennen. Studiens syfte är
att utvärdera vilka faktorer som kan inverka på rasens reproduktion samt att identifiera behovet av
framtida studier. Riktad kunskap om rasens situation i Sverige är relevant för framtiden och kan
användas av både veterinärer och uppfödare.
I studien användes Svenska Kennelklubbens (SKK) avels- och hunddata angående antal rapporterade kullar, ålder på tik vid första valpning, inavelsgrad och för att söka upp ålder på tikarna. Kullstatistik från SShK användes i studien och bestod av årlig information om kullar och tomma tikar
som uppfödarna rapporterat. Information angående kullstorlek, avvanda, dödfödda, avlivade, kejsarsnitt, tomma tikar och inavelsgrad analyserades. Data i studien begränsades till åren 2009–2019.
Statistiska beräkningar genomfördes på data från SShK för att ta reda på olika faktorers korrelation.
I medeltal föddes 447 valpar per år och 363 avvandes. Ålder på tiken varierade mellan ett och sju år
varav flest kullar föddes av treåriga tikar. Kullstorleken varierade mellan 1–14 valpar varav åtta valpar var vanligaste kullstorleken. I studien hade kullstorlek en inverkan på tikens reproduktion. Kullstorlek sågs ha en statistisk signifikant korrelation till förekomsten av kejsarsnitt, speciellt ifall
kullen bestod av en eller två valpar. Förekomsten av dödfödsel i kullen hade också en korrelation
till kullstorlek. Tikens ålder hade en statistisk signifikant korrelation till kullstorleken, framförallt
vid jämförelse av yngre och äldre tikar. Andelen dödfödda var 15 % och andelen avlivade var 3,5
%. Tikens ålder eller kejsarsnitt hade inget samband med förekomsten av dödfödda i denna studie.
Av alla kullar undergick 31 % kejsarsnitt och vanligaste rapporterade orsaken var felläge och värksvaghet. I denna studie kunde ingen koppling mellan ålder på tik och kejsarsnitt ses. Inavelsgraden
ligger relativt lågt för rasen och låg i medeltal högst år 2009 (1,2 %). För att kunna undersöka ifall
inavelsgrad kan påverka rasens reproduktion skulle troligen parningar med högre inavelgrad behöva
studeras. Dräktighetsprocenten var låg (i medeltal 63 %), vilket inte tyder på optimal fertilitet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att studiens fynd anses vara användbart för veterinärmedicin och avel. Utanför detta arbete ligger hanens bidrag till reproduktion, vilket även är viktigt
att ta i beaktande. God reproduktion är väsentligt för renrasiga hundar och uppfödare rekommenderas främja det även i framtiden. Framtida studier, exempelvis kring identifiering av orsaker till
kejsarsnitt, vore relevant för rasens hälsa.

,

During 2009–2019, an average of 74 Bernese mountain dog litters per year were reported to the
Swedish Sennen Dog club. To purebred dogs, reproduction is important for breeding and the health
of the breed. Previous studies have examined reproductive problems in dogs both in Sweden and
internationally. The studies have considered several factors to be significant for the bitch’s reproduction. Several studies believe that the age of the bitch can have an impact on litter size, incidence
of caesarean sections and puppy mortality. A correlation has been seen between older bitches and
smaller litter sizes, increased incidence of caesarean sections and increased incidence of puppy
mortality. Small litters, especially in larger breeds, have been seen to increase the need for a
caesarean section. Studies also discuss the degree of inbreeding and its potential impact on health
and reproduction of dogs. Previous studies have considered that high inbreeding may have a
correlation to litter size and puppy mortality.
The purpose of this study is to map the reproductive problems among Bernese mountain dog bitches
and thus provide an overview of the breeds situation in Sweden over the past decade. Previous
studies are not often limited to a specific breed and are therefore difficult to compare with the
Bernese mountain dog. The purpose of the study is to evaluate which factors may affect the breeds
reproduction and to identify relevant future studies. Knowledge of the breeds situation in Sweden is
relevant for the future and can be used by both veterinarians and breeders.
The study used data from the Swedish Kennel Club regarding the number of reported litters per year,
inbreeding and the age of the bitches. Data provided by breeders to the Swedish Sennen Dog club
was used in the study and consisted of annual information about all litters and the bitches that didn´t
get pregnant. Information regarding litter size, number of weaned puppies, number of stillborn and
euthanized puppies, caesarean sections and inbreeding were analysed. Data used in the study was
limited to the years 2009–2019. Statistical calculations were done based on the data from the
Swedish Sennen Dog club to calculate the correlation between various factors.
On average, 447 puppies were born per year and 363 were weaned. The age of the bitch during birth
varied between one and seven years, of which most bitches were three years old. The litter size
varied between 1–14 puppies, of which eight puppies was the most common litter size. This study
concluded that litter size had an impact on the reproduction of the bitch. Litter size had a statistically
significant correlation to the incidence of caesarean sections, especially if the litter consisted of one
or two puppies. The incidence of stillbirths in the litter also had a correlation to litter size. The age
of the bitch was shown to be correlated to the litter size, especially when comparing young and older
bitches. The proportion of stillbirths was 15 % and the proportion of euthanized puppies was 3.5 %.
In this study the bitches age or if the litter was born via caesarean section had no correlation to the
incidence of stillbirths. A caesarean section was performed in 31 % of all litters and the most
reported cause for it was abnormal fetal position and uterine inertia. In this study, no correlation
between the age of bitch and caesarean sections could be seen. The inbreeding rate is relatively low
for the breed and was on average highest in 2009 (1,2 %). To be able to investigate whether
inbreeding affects reproduction, litters with a higher inbreeding rate would need to be studied. The
percentage of matings that resulted in pregnancy was low (at average 63 %), which does not indicate
optimal fertility.
In summary, the findings in this study can be beneficial for veterinary medicine and breeding
practices. Outside this study is the male dogs’ contribution to reproduction, which is also important
to consider. Reproduction issues are essential to purebred dogs and breeders are recommended to
value them in the future. Future studies, for example to identify causes for caesarean sections, would
be relevant to the breed´s heath.

Main title:Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar
Subtitle:med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet
Authors:Rasmus, Linda Sofia
Supervisor:Axner, Eva
Examiner:Båge, Renee
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Berner sennen, dystoki, fertilitet, kullstorlek, reproduktion, reproduktionsproblem, valpdödlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2021 12:17
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics