Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Åsa, 2020. Tillskottsbevattning i vårsäd : effekter på markvattenbalans och skörd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

WarningThere is a more recent version of this item available.

[img] PDF
1MB

Abstract

Vattenbrist är den vanligaste skördebegränsande faktorn i världen och kommer sannolikt, både i Sverige och globalt öka i takt med klimatförändringarna. Samti-digt har
Sverige förbundit sig till Agenda 2030 och en effektiv vattenanvändning. I försö-ken L1-265 och L1-266 har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, studerat strategier för optimal vattenresursanvändning i spannmål utifrån det svenska lantbrukets förutsättningar under 2017–2019. Syftet i den här uppsatsen är att utvärdera effek-terna av tillskottsbevattning i vårsäd genom att studera markvattenbalanser och skördenivåer i Ekeby, Gotland, som är en av de tre försöksplatserna som ingår i försöksserien.
Försöket bestod av fyra behandlingar; obevattnat, optimal bevattning, tidig be-vattning och sen bevattning. Markvattenbalansen studerades genom en beräk-ningsmodell för markvattenmagasin samt genom att utvärdera uppmätta markvat-tenhalter i fält. Beräkningsmodellen grundas på FAO Irrigation and Drainage Pa-per no 56 samt markdata. Mätningarna av markvattenhalten är utförda genom att mäta vattenhalten på sex olika djup ned till 1 meter.
Försökets tre växtsäsonger var generellt sett torra, framförallt extremåret 2018. Beräknade markvattenhalter styrs till stor del av vattenbristens stressfaktor som i sin tur kraftigt påverkar evapotranspirationen. De uppmätta markvattenhalterna visar på oklara resultat. Vid en jämförelse av metoderna visar markvattenhalts-mätningarna lägre värden än de beräknade år 2017 medan 2018 och 2019 uppvi-sade de beräknade värden lägre vattenhalter än de uppmätta. Vattenhaltmätningens metod behöver utvärderas på grund av oklara resultat.
Respektive försöksårs skördedata bearbetades och analyserades var för sig och det fanns en signifikant skillnad mellan behandlingarna alla år. År 2017 ökade skörden med tidig bevattning 10 % och gav en merskörd på 26 kg per mm bevatt-ning-1. Det väldigt torra året, 2018, gav optimal bevattning en skördeökning på 128 % och en merskörd på 22 kg per mm bevattning. Försökets sista år, 2019, gav optimal och tidig bevattning 23 respektive 22 % skördeökning och en merskörd på 24 och 22 kg per mm. Högst merskörd gav sen bevattning, 28 kg per mm bevattning. Försöket visar på goda skördeökningar men med stor variation i merskörd mellan år och behandlingar beroende på variationer i väderlek under växtsäsongen.

Main title:Tillskottsbevattning i vårsäd
Subtitle:effekter på markvattenbalans och skörd
Authors:Larsson, Åsa
Supervisor:Wesström, Ingrid
Examiner:Barron, Jennie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:bevattning, markvattenmagasin, markvattenhaltsmätningar, anpassad evapotranspiration, stressfaktor, vattenhushållning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16359
Subjects:Agricultural research
Irrigation
Language:Swedish
Deposited On:04 Jan 2021 12:08
Metadata Last Modified:26 Mar 2021 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits