Home About Browse Search
Svenska


Halvarsson, Malin, 2020. Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012 : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Flatcoated retrievers är en ras som har visats vara predisponerad för tumörer, framförallt olika former av histiocytära nybildningar vilka är relativt ovanliga och aggressiva tumörtyper. De har dessutom kortare medellivslängd än andra raser vilket tros bero på den höga frekvensen tumör-sjukdomar.
Denna studies syfte är att sammanställa svaren från den andra hälsoenkäten inom Flatcoated retrieverprojektet vilket startade 2012 (i texten hädanefter kallad enkät 2). Projektet är ett sam-arbete mellan Flatcoated retrieverklubben, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universi-tet och följer en grupp renrasiga flatcoated retrievers födda 2012. Biologiska data från cirka 300 hundar har samlats in och hundägarna får under tidens gång svara på enkäter rörande hundarnas hälsa. Enkät nummer ett genomfördes vid initiala registreringen i projektet då hundarnas prover lämnades. Enkät nummer två erhöll svar från 168 hundar och har inkommit 4 - 7 år efter det att första enkäten genomfördes.
I denna studie analyseras framförallt tumörförekomst men även sjukdomar, skador och besvär inom hud, öron, mage-tarm, rörelseapparaten, urogenitalia samt övriga sjukdomar och övriga skador/olyckor.
Resultaten visade att histiocytär form är den vanligaste förekommande tumörtypen, 33,3 % av tumörerna, och att 16,1 % har haft tumörer. Det visades även att skador och olyckor av olika slag är det vanligaste problem som drabbar hundarna. Samband kunde ses mellan hundar med klåda och hundar med återkommande diarréer/kräkningar, vilket skulle kunna tyda på problem-med immunologiska sjukdomar. Samband kunde även ses mellan hundar som har svårare att slappna av och hundar med mag-tarmproblem, vilket skulle kunna tyda på att mag-tarmproble-men hos dessa till viss del är relaterat till stress.
Då en tydlig koppling har kunnat ses mellan rasen och den höga tumörförekomsten så finns goda belägga till att tro att detta är genetiskt kopplat och vidare molekylärbiologiska studier på det insamlade materialet kommer därför vara värdefullt. På så vis kan man identifiera vilka gener och/eller genetiska riskfaktorer som ligger bakom och med avel kunna minska proble-men. Då cancer även är ett stort problem hos människor skulle detta även kunna bidra i jämfö-rande (komparativa) studier på människor.

,

Flat-coated retrievers are a breed that has been shown to be predisposed to tumors, mostly his-tiocytic forms, which are relatively rare and aggressive tumor. They also have shorter lifespans than other breeds which are believed to be because of the high tumor frequency.
The aim of this study is to complete the answers from the second survey in the Flatcoated re-triever project that started in 2012. The project is a collaboration between the Flatcoated re-triever club, The Swedish Agricultural University and Uppsala University and are following a group of pure breed Flatcoated retrievers born 2012. Biological data have been collected from about 300 dogs and health surveys are sent to the dog owners throughout the dogs’ life. The first survey was conducted at the initial registration in the project when the dogs’ samples were submitted. The second survey encompasses 168 dogs, the answers were received 4 – 7 years after the first survey.
The main purpose of this study is to analyze tumor frequency, but also diseases, injuries and other problems within dermatology, otology, gastrointestinal problems, the locomotor appa-ratus, the urogenital tract and also other diseases and trauma/accidents.
The results showed that histiocytoma is the most common tumor type, 33.3% of the tumors, and that 16.1% have had at least one tumor. The results also show that injuries and accidents are the most common problem affecting dogs. A connection was shown between dogs with pruritus and dogs with recurrent diarrhea/vomiting, which can indicate problems with immu-nological diseases. A connection was also shown between dogs with difficulties to relax in some situations and between dogs with gastrointestinal problems, which could indicate that these gastrointestinal problems are related to stress.
Because of the fact that a clear connection has been shown between the breed and tumor fre-quency, there is good evidence to suggest that this is genetically linked, and that further genetic studies would be valuable. In that case genes and genetic pathways behind the disease can be identified and with breeding the problem can be reduced. Because cancer is also a problem within human health, this could contribute to comparative studies within human health.

Main title:Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Halvarsson, Malin
Supervisor:Rönnberg, Henrik
Examiner:Häggström, Jens
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:flatcoated retriever, histiocytom, cancer, sjukdomskategori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2020 12:03
Metadata Last Modified:19 Dec 2020 02:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics