Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael, 2020. Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien är ett uppdrag från Orsa besparingsskog och arbetet omfattar 15 högskolepoäng. Syftet med undersökningen var att jämföra resultatet för tre olika grävmaskiner som använts vid markberedning i blockrik terräng. I uppdraget låg också att jämföra vilken av två givna inventeringsmetoder som gav säkrast resultat. Från detta utformades fyra frågeställningar om grävmaskinernas kvalité på planteringspunkterna, antal planteringspunkter, kostnad per planteringspunkt och lämpligast inventeringsmetod.

I undersökningen har åtta markberedda trakter blivit inventerade. På varje trakt har ett systematiskt förband av provytor lagts ut. Dessa provytor har sedan inventerats och data har samlats in. De data som har registrerats är planteringspunktens kvalité och antal planteringspunkter. Resultaten från det insamlade datamaterialet jämförs sedan för att kunna dra en slutsats om en tyngre grävmaskin skapar kvalitativt bättre och fler planteringspunkter än vad en lättare grävmaskin gör.

Bland grävmaskinerna som ingick i studien gjorde i denna undersökning Volvo 140 de billigaste planteringspunkterna med 1,30 kr/planteringspunkt. Menzi Muck A91 hade kostnader om 2,50 kr/planteringspunkt. Hitachi grävmaskin fick ett högt pris per planteringspunkt om 12,30 kronor. Det gick i undersökningen inte att se att en tyngre grävmaskin skapade kvalitativt bättre planteringspunkter än en lättare grävmaskin. Menzi Muck A91 gjorde i studien ungefär 3 520 planteringspunkter per hektar och Volvo 140 ungefär 4 160 st/ha. Den tyngre Hitachin gjorde ungefär 3 850 st/ha.

För inventeringen där provytor av storleken 10 kvadratmeter användes tog det i genomsnitt 27 sekunder per kvadratmeter att genomföra inventeringen, inräknat den tid det tog att transportera sig mellan punkterna. Vad gäller provytor med storleken 100 kvadratmeter tog det i genomsnitt 4,4 sekunder per kvadratmeter att genomföra inventeringen, inräknat transporteringen mellan punkterna.

Slutsatser som kan dras är att det i denna undersökning inte gick att påvisa att en tyngre grävmaskin gör kvalitativt bättre planteringspunkter än en lättare grävmaskin. Det kan möjligen spekuleras i att Volvo 140 gör både flest och billigast planteringspunkter men studien är för liten för att dra några säkra slutsatser. Hypotesen om att inventeringsmetoden med en 100 kvadratmeter stor provyta var snabbare att använda sig av än en areal om 10 kvadratmeter accepteras. Dock visade undersökningen att resultaten då blev betydligt osäkrare och starkt beroende av var de större provytorna råkade hamna.

,

The study is commissioned by Orsa besparingsskog and comprises 15 ECTS. The purpose of the study is to compare three excavators that have been used in soil preparation in blocky terrain and to compare the sample areas 100 square meters and 10 square meters that are inventoried. From that purpose, it leads to four questions about the quality of the planting points, the number of planting points, cost per planting point and the most suitable inventory method.

In the survey, eight land-prepared areas have been inventoried. In each area, a systematic joint has been laid out on test surfaces. These samples have then been inventoried and data have been collected. The data that has been registered is about the quality of the planting point and the number of planting points. The results from the collected data are then compared to conclude whether a heavier excavator creates qualitatively better planting points and more planting points per ha than a lighter excavator does.

Among the excavators, the Volvo 140 makes the cheapest planting points at SEK 1.3 / planting point. Menzi Muck A91 had costs of SEK 2.5 / planting point and Hitachi excavator received a high price per planting point of SEK 12.3 / planting point. Through an established hypothesis test, it could not be proven that a heavier excavator created qualitatively better planting points than a lighter excavator. Menzi Muck A91 makes approximately 3520 planting points per hectare and Volvo 140 makes approximately 4160 pcs / ha. Hitachi makes about 3850 pcs / ha. For the inventory where sample areas of the size of 10 square meters were used, it took an average of 27 seconds per square meters to carry out an inventory, including transport between the points. In the case of sample areas with a size of 100 square meters, it took an average of 4.4 seconds to carry out the inventory, including the transport between the points.

Conclusions that can be drawn are that it has not been proven whether a heavier excavator makes qualitatively better planting points than a lighter excavator. It can be speculated that Volvo 140 makes both the most and cheapest planting points, but the study is too small to prove such a claim. The hypothesis of the inventory method of a 100 square meter area on the test surface was faster to use than an area of 10 square meters is correct. However, it does not correspond to reality.

Main title:Kostnadsanalys och kvalitetskontroll av markberedning på blockiga/steniga marker
Authors:Samuelsson, Daniel and Wiik, Mikael
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:29
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:markbehandling, grävmaskin, planteringspunkter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2020 08:43
Metadata Last Modified:13 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics