Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Carl and Olsson, Olof, 2020. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sedan början av 1990-talet och inträdet i EU har Sveriges lantbrukare producerat sina grödor utan någon politisk prisreglering, istället sker produktionen till världsmarknadspris där tillgång och efterfrågan styr priserna. Lantbrukarna är därför exponerade för mer risk vilket kan hanteras med terminshandel för en jämnare intäkt och ett jämnare resultat från år till år. Terminshandeln har ökat kraftigt i stora delar av världen de senaste trettio åren men handeln i Sverige har inte hängt med i samma utsträckning trots att möjlighet finns till handel via både Handelsbanken och Lantmännen.

Teoretiska ramverket Theory of Planned Behavior har använts för att koppla ihop teorin och de svar lantbrukarna gav i de intervjuer som genomförts. Ramverket har också använts för att utforma de frågor som ställdes vid intervjuerna.

Teorin förklarar användningen av terminer, vad som är bra att tänka på och några olika exempelstrategier.

Semistrukturerade intervjuer är utförda med 4 stycken lantbrukare från olika platser i Sverige och som alla aktivt handlar med terminer. Syftet med intervjuerna var att skapa en förståelse för vad som påverkar enskilda lantbrukares val av strategi vid användning av terminer och terminshandel som en riskminimerande åtgärd i sitt företag.

I resultat och diskussionsdelen sammanställs det intervjuer som genomförts och vägs samman med varandra för att få en tydlig bild i vad lantbrukarna gör likt eller olikt varandra. Även teori kommer in i diskussionen för att styrka beteenden som finns dokumenterande från tidigare studier med den information som framkommer i denna studie. Här framkommer att de intervjuade lantbrukarna tycker terminshandel är ett bra och tryggt sätt för dem att minska sin risk. Med terminshandel anser de sig göra något åt sitt pris istället för att enbart vara en pristagare på en global marknad. Ett av resultaten är att kartlägga och dra generella slutsatser från intervjuerna ansågs svårt då personer ser olika på risk och riskhantering samt att olika företag har olika lokala förutsättningar.

Vid ett större antal intervjuer kan det vara möjligt att dra generella slutsatser vilket kan vara till grund för framtida forskning.

,

Since the beginning of the 1990 and Sweden’s introduction to the EU, Swedish farmers have produced their crop without any political price management. Instead world market prices control the production and the prices are set by supply and demand. The farmers are there for exposed to more risk than before, which can be managed with futures to create more even profits. Futures trading has increased greatly in big parts of the world the last thirty years, but in Sweden trading has not increased in the same pace. Despite the opportunity for trade is good with both Swedish Handelsbanken and Swedish Lantmännen offering different platforms you can access the mayor futures markets.

The theoretical model Theory of planned behavior was used to connect the theory part and answers the farmers gave in the interviews conducted. The model has also been used to create the questions used in the interviews.

The theory section describes the use of futures, what to think about and some example of strategies.

Semi structured interviews were done on four different grain farmers in different parts of Sweden and who all is actively trading with futures. Purpose with the interviews was to create an understanding what affects farmers choice of strategy when it comes to futures as a risk eliminator in their company.

In the result and discussion section, interviews are conducted and weighed together to get a clear picture of what the farmers do the same or different. Theory also enters the discussion to substantiate behaviours that are documentary from previous studies with the information that emerges in this study. It appears here that the interviewed farmers think futures trading is a good and safe way for them to reduce their risk. With futures trading, they consider themselves doing something about their price rather than merely being a price taker in a global market. To survey and draw scientifically accurate conclusions from the interviews was proven hard because of the different approach people have to risk and risk management, plus the different types of local circumstances.

With a bigger number of interviewed farmers, it can be possibly to draw a more general conclusion, this can be a subject for future research.

Main title:Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel?
Subtitle:en studie med fyra gårdar
Authors:Sjöberg, Carl and Olsson, Olof
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Göransson, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:riskhantering, terminshandel, strategi, växtodlare, beteende, risk management, futures trading, strategy, cropgrower, behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2020 08:38
Metadata Last Modified:21 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics