Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Emil and Nyholm, Magnus, 2020. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
525kB

Abstract

I dagens jordbruk finns det en ojämn fördelning utav näringsämnena från den animaliska gödseln. De flesta djurgårdarna är belägna i skogs och mellanbygd där det oftast inte finns tillräckligt med spridningsareal. Ute på slättmarkerna finns mer areal att tillgå men djurtätheten här blir ofta allt glesare och tillgången på stallgödsel minskar. Idag har oftast rena växtodlingsgårdar en negativ fosforbalans på ca – 4 kg p/ha (Wikström, 2020). Att transportera gödsel kostar pengar och kräver oftast att stora volymer transporteras. Tanken är att med modern teknik kunna öka koncentrationen av växtnäringsämnen i gödseln genom att man separerar ut en flytande och en fast fraktion som erhåller olika halter av näringsämnena. Då skulle det bli mer intressant att transportera den separerade gödseln längre sträckor efter som det skulle krävas färre transporter för att uppnå samma fosforgiva. Arbetet har utvärderat om det är mer lönsamt att flytta den separerade gödseln för fosforns skull i en mer koncentrerad vara för att få upp fosforvärden och mull på gårdar som inte annars har tillgång på separerad gödsel samt även undersökt påverkan som transporterna har för miljön. Sammanställningen av all data har bearbetats i ett Excel dokument. Det fanns en tydligt skillnaden mellan separerad gödsel och flytgödsel, främst för miljön men även för ekonomiska aspekter. Vi har sedan valt att visa resultatet i rapporten med linjediagram för att enkelt följa upp skillnaden när det blir lönsamt med att separera gödseln, där har vi tagit hänsyn till en rad olika faktorer, ex kostnad för separering, transport och spridningskostnad och växtnäringsinnehållet mm.

Utifrån arbetet har följande slutsatser dragits:

• Den fasta fraktionen från separerad svinflytgödsel är lönsamt att transportera från 18 km och uppåt. Den fasta fraktionen från separerad nötflytgödsel är först lönsamt att transportera när sträckan överstiger 45 km. Detta jämfört med att transportera flytgödsel för båda djurslagen.

• På gårdsnivå är skruvpress det vanligaste. Det finns mer avancerade och effektivare tekniker men de blir oftast för dyra och komplexa eftersom de andra teknikerna har ler moment och kräver emellanåt kemikaliska insatser.
Ekonomiska fördelar finns för att transportera separerad gödsel istället för flytgödsel. Miljömässiga fördelar finns i större utsträckning än ekonomiska fördelar.

,

In today's agriculture, there is an uneven distribution of nutrients from animal manure. Most animal farms are located in forests and intermediate areas where there is usually not enough spreading area. On the plains there is more area available for spreading, however, the number of animals here is often becoming increasingly low and the availability of manure is diminishing. Today, pure crop production farms usually have a negative phosphorus balance of about - 4 kg P / ha (Wikström, 2020). Transporting manure costs money and usually requires large volumes to be transported. The idea is to use modern technology to increase the concentration of nutrients in the manure by separating a liquid and a fiber fraction which obtain different levels of the nutrients. Then it would be more profitable to transport the fiber fraktion of the manure longer distances as less manure has to be transported to achieve the same phosphorus yield. The work will evaluate whether it is more profitable to move the fiber fraction of the manure. For the sake of phosphorus in a more concentrated product to obtain higher phosphorus values and organic matter content on farmland that do not otherwise have access to manure and will also touch on the impact that the transport has on CO2 emission. There was a clear difference between separated manure and floating manure in terms of. We have then chosen to show the result in the line diagram report to easily follow up the difference when it becomes profitable to separate the manure.

The following conclusions have been drawn from the work:

• The fiberfraction of separated pig manure is profitable to transport 18 km or longer. The fiberfraktion of separated cattle manure is only profitable to transport when the distance exceeds 45 km. This compared with transporting slurry from both species.

• At farm level, screw press is the most common. There are more advanced and more efficient techniques, but they are usually too expensive and complex and often require chemical action.

• Economic benefits exist for transporting separated manure instead of floating manure. Environmental benefits were greater than economic benefits as there is a more significant difference, when environmental benefits become direct while the economic ones become more profitable at a longer distance.

Main title:Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?
Authors:Karlsson, Emil and Nyholm, Magnus
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Prade, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gödselseparation, fosfor, övergödning, transport och dess miljöpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2020 10:42
Metadata Last Modified:20 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics