Home About Browse Search
Svenska


Henningsson, Jakob, 2020. Kunskapsöverföring om pension : experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Det finns mycket information tillgänglig på både internet och böcker kring pensionssparande för egenföretagare men lantbruksföretag är dåliga på att spara till pensionen. Det skapar problem inför framtiden eftersom medelåldern hos den svenska lantbrukarkåren är hög och i många fall har de ett sämre socialt skydd än många andra. Pensionen känns ofta som den är långt borta och att det är bättre att använda pengarna i företaget.

Denna studie har undersökt hur kunskapsnivån är inom pensionssparande hos lantbruksföretag idag och om det är möjligt att öka kunskapsnivån via ett kunskapsutbyte. Studien har även undersökt hur information om pensionssparande söks upp idag och i vilken form den blir attraktiv för lantbruksföretagare. Utöver det undersöker studien hur rådgivare används av lantbruksföretag idag och hur utbytet mellan dessa sker. Studien har enbart intervjuat lantbruksföretag.

För att undersöka dessa problemställningar har en teoretisk referensram skapats med hjälp av vetenskapliga artiklar och tidigare studentarbeten. Den ligger till grund för hur resultatet tolkas och jämförs med litteraturen.

I denna studie har 5 lantbruksföretag medverkat, de har först gjort en enkät digitalt. Därefter har de fått ett kunskapsutbyte och sedan gjort en uppföljande enkät för att mäta skillnader i kunskapsnivå. Till sist har de blivit intervjuade för att få ytterligare djup på studien och utförligare svar.

Resultatet av denna studie visar att kunskapsnivån har gått upp efter ett kunskapsutbyte hos de lantbruksföretagare som medverkat, däremot är resultaten inte särskilt säkra då det finns en del felkällor. Enligt resultatet i denna studie har lantbruksföretag och rådgivare en för dålig kommunikation idag och det leder till ett dåligt förtroende mellan dessa två grupper. Lantbruksföretagen i denna studie efterfrågar information som är mer lantbruksbaserad och framförallt baserad utifrån varje persons förutsättningar, för att göra informationen mer relevant och mindre generell. En annan slutsats som kan dras är att lantbrukare är för dåliga på att återkoppla till rådgivare vad de tycker och känner, kommunikation fungerar enbart om det finns två parter.

,

There are a lot of information regarding the Swedish retirement system for self-employees, but farming companies are bad at saving towards retirement. It creates problems in the future because the average age of Swedish farmers is high and, in many cases, a reduced social protection net is to expect compared to others. Retirement is often thought of to be far away and the money is better utilized in the company.

This study has researched on how much knowledge in retirement planning farmers currently before and after a knowledge transfer. The study has also researched how information about retirement savings is searched after today and in which form it is the most attractive for farmers from a learning perspective. The study also researches in what capacity advisors are used by farmers today and how the exchange between these two parties works. This study has only interviewed farmers.

To research these problems, a theoretical framework has been made of scientific papers and prior student works. A comparison has been made between the results in this study and the literature.

There were 5 participating farmers in this study, first they answered a survey online. After completing the survey, a knowledge transfer was made. After the transfer, the participants answered a second survey to compare the level of knowledge between the surveys. Lastly the participants were interviewed, to give more detailed answers.

The result of this study show that the level of knowledge increased in the participants after a knowledge transfer, however the results are not conclusive enough because of some error sources. According to the results in this study, communication between farmers and advisor is not satisfactory today and leads to bad trust between these two parties today. Farmers in this study asks for information regarding retirement planning that is more angled towards farmers’ perspective, but more importantly based out of every person’s situation to make the information more relevant and less general. Another conclusion which can be made is that farmers are bad at giving feedback toward advisors, regarding their thoughts and feelings, communication can only work if there are two parties.

Main title:Kunskapsöverföring om pension
Subtitle:experimentell studie om kunskapsöverföring ur ett lantbruksperspektiv
Authors:Henningsson, Jakob
Supervisor:Wålstedt, Knut
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:pension, pensionssparande, kunskapsöverföring, information, tjänstepension, allmän pension, privat sparande, småföretag, lantbruksföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16186
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2020 05:52
Metadata Last Modified:16 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics