Home About Browse Search
Svenska


Wiström, Oskar and Helgesson, Emil, 2020. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
1MB

Abstract

Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. Den statistiken tillsammans med en rapport från Pwh (2018) där dem visar att många familjeföretag saknar strategi om eventuell generationsväxling, tillvägagångssätt, potentiell övertagare och hur levnaden ser ut efter skiftet. Författarna undrar då varför inte fler väljer att lämna över sitt företag, varför väljer många lantbrukare långt in i pensionen innan någon fråga angående generationsväxling kommer på tal? Socialt kapital är ett begrepp och samlingsnamn för de relationer som binder en person med andra. Hur starka dessa band är mellan individer. Författarna vill undersöka om det är det sociala kapitalet som är en bristande faktor i många relationer överlåtare till övertagare. Studien genomfördes med litteraturen som bas, därefter genomfördes intervjuer med fem specialister inom området, det vill säga mjuka värden inom generationsskiften. Som en avrundning till litteraturen och specialisterna valde vi även att intervjua en utvald gård där vi misstänkte det sociala kapitalet var högt. Gården platsade in under vår frågeställning då dem genomgått ett generationsskifte generellt mycket tidigare än branschgenomsnittet. Resultaten sammanställdes genom de teoretiska ramverk som plockades ut under litteraturstudien. Ramverket ”Theory of planned behavior” tillsammans med socialt kapital gav oss en tydlig bild att så var fallet i många processer. Kommunikationen var alltför ofta bristfällig och det märktes tydligt om familjen hade som vana att kommunicera. Hade familjen vanan att ha öppen diskussion sågs kritik mer som konstruktiv än negativ. Tilliten och öppenheten fann sig genom hela skiftet och processen gick snabbare, smidigare och det fanns något på andra sidan skiftet för överlåtaren. Inte bara meningslöshet.

,

The middle age has grown steadily in the agricultural industry. According to Sweden's official statistics, 2016 was the third farmer with an individual company >65 years. The same report also showed that one in six farmers was under 45. These statistics, together with a report from Pwh (2018), show that many family businesses lack strategy for possible generation change, approach, potential acquirer and what life looks like after the shift. The authors then wonder why no more people choose to hand over their business, why do many farmers choose far into retirement before any question about generation change comes up? Social capital is a term and collective name for the relationships that bind a person with others. How strong these ties are between individuals. The authors want to investigate whether it is social capital that is a missing factor in many transferors to acquirers. The study was conducted with the literature as the basis, then interviews were conducted with five specialists in the area, ie soft values in generation shifts. As a rounding to the literature and the specialists, we also chose to interview a selected farm where we suspected social capital was high. The farm was placed under our issue as they had undergone a generational shift in general much earlier than the industry average. The results were compiled through the theoretical frameworks selected during the literature study. The framework "Theory of planned behavior" together with social capital gave us a clear picture that this was the case in many processes. The communication was all too often inadequate and it was clear if the family had the habit of communicating. If the family had the habit of having open discussion, criticism was seen as more constructive than negative. Trust and openness were found throughout the whole shift and the process went faster, smoother and there was something on the other side of the shift for the transferor. Not just meaninglessness.

Main title:Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte
Subtitle:fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen
Authors:Wiström, Oskar and Helgesson, Emil
Supervisor:Wåhlstedt, Knut
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tillit, socialt kapital, familjerelation, generationsväxling, generationsskifte, planerat beteende, familjeföretag, trust, succession planning, family business
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2020 09:14
Metadata Last Modified:23 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics