Home About Browse Search
Svenska


Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin, 2020. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

På en mjölkgård i Halland finns en grupp med 55 kor som inte vill lägga sig ned lika mycket i båsen som resterande djur i övriga stallar. Lantbrukaren har försökt att hitta orsakerna utan att lyckas. Vårt syfte med studien är att hitta de orsaker som gör att korna inte vill lägga sig ned i liggbåsen.
Att ligga ned och vila är viktigt för kons välmående och stallet ska anpassas efter kons naturliga liggbeteende. Det behöver finnas ett mjukt och torrt underlag, samt att utrymmet framför båset bör vara tillräckligt för att kon ska kunna resa sig på ett naturligt sätt. Ett bra utformat liggbås ökar kons liggtid. En ko som känner att hon ej kan lägga sig ned får en ökad stressnivå. Som i sin tur påverkar hennes välmående och hälsa.

I en beteendestudie har vi jämfört beteendena mellan grupp 1 och 2 för att se om de skiljer sig åt. Det gjordes totalt tre studier i vardera grupp och två studier där avskiljarna från EASYFIX® studerades. Varje observation varade i 15 minuter och totalt skedde 5 observationer per studie. Gruppen med 55 kor har vi valt att kalla grupp 1. Avskiljarna i denna avdelning är från företagen Seem (45 liggbås) och EASYFIX® (10 liggbås). I ett intilliggande stall finns en grupp med 100 kor och 100 liggbås, varav 32 av dessa har observerats då avskiljarna i liggbåsen också är från Seem. Denna gruppen har vi valt att kalla grupp 2. Vi har även jämfört avskiljarna i enbart grupp 1 för att se om beteendena bland djuren skiljer sig från varandra beroende på vilka liggbås de väljer.

Resultatet visade inga större skillnader i hur många som låg ned i båsen mellan grupp 1 och 2. Grupp 2 hade dock något högre aktivitet i övriga beteendet jämfört med grupp 1. Resultatet i grupp 1 där EASYFIX®- och Seem-avskiljarna jämfördes sågs större skillnader i liggbeteendet. Korna låg ned mer i liggbåsen med EASYFIX®-avskiljare. Vi såg även att fler djur låg ned och idisslade i liggbåsen med EASYFIX®-avskiljare jämfört med liggbåsen med Seem-avskiljare. Under beteendestudien uppkom händelser som påverkade studiens resultat. Detta har vi tagit hänsyn till vid sammanställning av diagrammen.

Med hänsyn till resultatet av studien är slutsatsen att korna i grupp 1 verkar trivas bättre i liggbåsen med EASYFIX®-avskiljare jämfört med Seem-avskiljarna. I jämförelsen mellan grupp 1 och 2 skiljer sig ej resultatet markant. Därför tror vi att anledningen till att resultatet ej skiljer sig markant i grupp 1 och 2 har att göra med att båda grupperna har liggbåsavskiljare från Seem.

,

On a dairy farm in Halland there is a group of 55 cows who do not want to lie down as much in the cubicles as the remaining animals in the other stables. The farmer has tried to find the cause without success. Our purpose with the study is to find the reasons that make the cows not want to lie down in the cubicles.

Lying down and resting is important for the cow's well-being and the stable should be adapted to the cow's natural lying behavior. There needs to be a soft and dry surface, and the space in front of the cubicle should be sufficient for the cow to rise in a natural way. A well designed cubicle system increases the cow's lying time. A cow that feels that she can't lie down gets an increased level of stress. This in turn affects her well-being and health.

In a behavioural study, we compared the behaviors between cows with different paritions. The group of 55 cows that presented problems to the farmer, we called group 1. The partitions in this part of the stable are from the companies Seem (45 cubicles) and EASYFIX® (10 cubicles). In an adjacent stable there is a group of 100 cows and 100 cubicles, of which 32 of these cubicles have partitions also from Seem. We called this group of cows, group 2. There were a total of three studies in each group and two studies in which the partitions from the EASYFIX® were studied. Each observation lasted 15 minutes and a total of 5 observations were made per study.We compared groups 1 and 2 and also compared the partitions within group 1 to see if the behaviour of the animals differs depending on which cubicles they choose.
The results showed no major differences in the number of cow’s that is lying down in the booths between groups 1 and 2. However, group 2 had slightly higher activity in the other behaviors compared to group 1. The result in group 1 comparing the EASYFIX® and Seem partitions was seen with greater differences in the lying behaviour. The cows lay down more in the cubicles with EASYFIX® partitions. We also saw that more animals were laying down and ruminated in the cubicles with EASYFIX® partitions compared to the cubicles with Seem partitions. During the behavioural study, events arose that affected the results of the study. We have taken this into account when compiling the charts.

Taking into account the results of the study, it is concluded that the cows in group 1 seem to thrive better in the cubicles with EASYFIX® partitions compared to the Seem partitions. In the comparison between groups 1 and 2, the result does not differ significantly. Therefore, we believe that the reason why the result does not differ significantly in groups 1 and 2 has to do with the fact that both groups have cubicle partitions from Seem.

Main title:Faktorer som påverkar kornas liggbeteende
Subtitle:en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden
Authors:Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin
Supervisor:Guzhva, Oleksiy and Englund, Jan-Eric
Examiner:Telezhenko, Evgenij
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:liggbås, beteende, liggbeteende, liggbåsutformning, ko-komfort, liggbåsinredning, stereotypier, hälsa, underlag, strömedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2020 10:21
Metadata Last Modified:15 Oct 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics