Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Natalia and Byström, Sandra, 2020. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
22MB

Abstract

Projektet Gröna skolgårdar Malmö har öppnat upp för en unik möjlighet att nu tio år senare följa upp förgröningen på två urbana skolor i Malmö. Skolgården är en utmanande växtplats där markkompaktering, torka och slitage utgör vanliga företeelser och den minskande lekbara friytan på skolgården gör det problematiskt att etablera vegetation. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att öka förståelsen kring etablering, utformning, artval och placering och dess betydelse för vegetationens utveckling och överlevnad, samt vilka faktorer som är viktiga för en god etablering.

Den första teoretiska delen av uppsatsen behandlar skolgårdens problematik och förutsättningar, vegetationens betydelse och funktion samt faktorer som påverkar slitage och etablering. I arbetets andra del redovisas en fallstudie på de två skolgårdarna genom en nulägesbeskrivning. Vegetationsutvecklingen dokumenterades genom foto och videodokumentation och noteringar av brytskador, trampskador, torkskador och vitalitet vilka mynnade ut i en nulägesbeskrivning. Antal plantor räknades och illustrerades i en detaljerad plan för varje delområde.

De faktorer som visat sig ha störst betydelse för vegetationens tillväxt och fortsatta överlevnad har varit markens beskaffenhet och artsammansättning. Artsammansättning av buskar och träd, i täta bestånd i väl tilltagna mått, har visat sig klara slitaget bättre vilket varit avgörande. Arter som inte är lika attraktiva i lek fyller trots det en synnerligen viktig funktion som att ge skugga, skapa rumslighet samt generera estetiska värden som blomning och höstfärger. Ett stort plantbortfall belyser behovet av att plantera rikligt med vegetation och att utforma kantzoner med robusta arter samt inspringsskydd från flera håll.

,

The Green school grounds project has opened up a unique opportunity to follow up the greenery at two urban schools in Malmö, ten years later. A schoolyard is a challenging growing place where soil compaction, drought and wear are common phenomena and the declining playable free surface of the schoolyard makes it problematic to establish vegetation. The main purpose of the study has been to increase the understanding of establishment, design, species choice and location and its importance for vegetation development and survival, and what factors are important for the result of a good establishment.

The first theoretical part of the thesis addresses the problems and conditions of the schoolyard, the importance and function of vegetation, as well as factors that affect wear and establishment. In the second part, a case study of the vegetation at the two school yards is presented. The vegetation development was documented through photo and video documentation and notations of breakage, trampling, drought damage and vitality. The number of plants was counted and each existing plant was illustrated in a detailed plan showing its position.

The factors that have been found to be most important for vegetation growth and continued survival have been the soil properties and species composition. Species composition of shrubs and trees, with species in dense stands of large dimensions have proven to cope with wear and tear and have been more decisive than the placement in the school yard.

However, species that are not as attractive in play fulfill a particularly important function such as providing shade, creating spatiality as well as generate aesthetic values such as flowering and autumn colors. A
major plant fallout highlights the need to plant abundant vegetation and to design edge zones with robust species as well as low wooden fences from several directions.

Main title:Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö
Subtitle:en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år
Authors:Andersson, Natalia and Byström, Sandra
Supervisor:Jansson, Märit and Gunnarsson, Allan
Examiner:Levinsson, Anna and Fors, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetationsetablering, vegetationsutveckling, gröna skolgårdar, barns lekmiljö, slittåligt växtmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16173
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 10:57
Metadata Last Modified:22 Oct 2020 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics