Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jessica and Brandsten, Johanna, 2020. Varför satsar lantbrukare på miljöåtgärder i sina företag? : en studie av motiv och resultat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stora expansioner och modernisering inom lantbruket kräver rationalisering och effektivisering inom livsmedelsproduktion med ett oavbrutet arbete inom energieffektivitet på gårdsnivå. Som lantbrukare och jordägare ligger det ett stort ansvar med att förvalta jordbruksmarkens bördighet och bevara de naturliga resurserna till nästkommande generation.
Med en pressad och tämligen låg lönsamhet inom den gröna näringen kämpar lantbrukare dagligen med att producera kvalitativa och hållbara livsmedel som både ska erhålla ett bevarande av den biologiska mångfalden och samtidigt få ihop det rent ekonomiskt när de producerar efter ett världsmarknadspris. Sveriges självförsörjningsgraden är tämligen låg och har minskats ända sedan inträdet i EU. Med en fortsatt ökad import av livsmedel in i landet står den inhemska livsmedelsproduktionen i en fortsatt besvärade situation för att klara av en rådande kris i framtiden.
För att undersöka de motiv som påverka att vissa lantbrukare värderar och prioriterar miljöåtgärder i högre utsträckning än vad andra lantbrukare inom branschen gör, kommer det genomföras en explorativ och kvantitativ enkätundersökning för två utvalda kategorier lantbrukare. Dessa två grupper av lantbrukare kommer frambringa en djupare förståelse till varför lantbrukares motiv till attityder, normer och dess värderingar påverkar beteendet till lantbrukares agerande och resonemang inom val av miljöåtgärder. De två utvalda grupperna av lantbrukare representeras av de ”17 pilotgårdarna” inom Odling i Balans, samt deras jämförelsegrupp ”stora skaran lantbrukare” som nås genom det sociala lantbruksforumet ”Spannmålsbönderna” på Facebook.
Enkätundersökningen är strukturerad efter den applicerbara modellen Teorin av planerat beteende. Enkäten består av tre delar som identifierar allmän information om respondenterna, attityder och normer gällande miljöåtgärder, och en del om utvärdering av olika miljöåtgärder där respondenterna får värdera miljöåtgärderna utefter ekonomiska, ekologiska och socialt perspektiv. Efter en analys av svarsresultaten från de båda grupperna med ett resultat över de skillnader mellan pilotgårdarnas och den stora skaran lantbrukare gällande vilka attityder och normer som värderades högst vs lägst mellan de tillfrågade lantbrukarna.
I diskussioner om miljön kommer lantbruket att spela stor betydelse. Fokus ligger på miljöåtgärder och svenska mervärden som både verkar produktionshöjande och miljöförbättrande som kan stärka den hållbara och inhemska livsmedelsproduktionen som råder i landet.
För att tydliggöra ett resultat över vilken lönsamhet som uppfattas hos den enskilda lantbrukaren rörande olika miljöåtgärder som är medtagna i enkätundersökningen redovisas ett resultat och analys över motiven mellan de olika grupperna i kapitel 5. Resultatet från den studien hoppas vi ska kunna bidra till ett fortsatt arbete inom ett hållbart odlingslandskap och för framtida investeringar inom den gröna näringen.

,

Major expansions and modernization in agriculture require rationalization and efficiency in food production with continuous work in energy efficiency at farm level. As farmers and landowners, there is a great responsibility to manage the fertile ness of agricultural land and preserve natural resources for the next generation.

With a squeezed and rather low profitability in the sector of agriculture, farmers struggle daily to produce quality and sustainable food that will both achieve biodiversity conservation and at the same time get it together economically when producing according to a world market price. Sweden's self-sufficiency rate is relatively low and has been reduced ever since joining the EU. With a continued increase in food imports into the country, domestic food production is still in a troubled position to cope with a current crisis in the future.

In order to examine the motives that influence that some farmers value and priorities environmental measures to a greater extent than other farmers in the industry, an exploratory and quantitative survey will be conducted for two selected categories of farmers. These two groups of farmers will bring about a deeper understanding of why farmers' motives for attitudes, norms and their values influence the behavior of farmers' actions and reasoning in the choice of environmental measures.

The two selected groups of farmers are represented by the "17 pilot farms" within Odling I balans, as well as their comparison group "large crowd of farmers" accessed through the social farming forum "Grain Farmers" on Facebook. The survey is structured according to the applicable model Theory of Planned Behavior. The survey consists of three parts that identify general information about respondents, attitudes and norms regarding environmental measures, and one part about evaluation of various environmental measures where respondents can evaluate environmental measures according to an economic, ecological and social perspective. After an analysis of the response results of the two groups with a result of the differences between the pilots' farms and the large number of farmers in terms of which attitudes and norms were valued highest vs. lowest between the farmers surveyed.

In discussions about the environment, agriculture will play a major role. The focus is on environmental measures and Swedish added value that both work production-enhancing and environmental improvement that can strengthen the sustainable and domestic food production that prevails in the country.

In order to make a clear result of the profitability of the individual farmer regarding the various environmental measures included in the survey, a result and analysis of the motives between the different groups are presented in Chapter 5. The result of the study we hope to be able to contribute to the continued work in a sustainable agricultural landscape and for future investments in the green industry.

Main title:Varför satsar lantbrukare på miljöåtgärder i sina företag?
Subtitle:en studie av motiv och resultat
Authors:Andersson, Jessica and Brandsten, Johanna
Supervisor:Wålstedt, Knut
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbruk, biologisk mångfald, beteende, beslutsprocesser, attityder, normer, värderingar, odling i balans, stora skaran lantbrukare, miljöåtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 08:16
Metadata Last Modified:14 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics