Home About Browse Search
Svenska


Ahlström, Gustav and Ericson, Martin, 2020. Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

Sustainable investments have without doubt grown rapidly the last few years. Stock funds have recently implemented sustainability into their investments decisions and reallocated their assets from fossil assets to more green and sustainable choices. The purpose of this study is to show the impact of stock fund reallocations on the sustainable companies’ market valuations through a purpose-designed theoretical framework. The theoretical way to fundamentally analyze a company's market valuation is through financial ratios, e.g. price/earnings, price/book and price/sales, and will be this study’s platform.
The empirical data comes from over 400 Nordic companies’ annual reports over the last 10 years. Since there is not a definite definition of what a sustainable company is, the study will use the stock funds own definitions of sustainability, and their holdings are therefore to be treated as sustainable. Companies that are not allocated by any of the funds but listed on Nasdaq Stockholm, are considered unsustainable. The data is processed and compared, using the companies’ annual reports data figures, and presented with graphical tables and descriptions.
The result and findings of the study shows that there is an abnormally high valuation on sustainable holdings in investment funds compared to the average valuation of Nasdaq Stockholm. Two out of three financial ratios show that sustainable companies have a higher valuation, and the more sustainable industries show similar results. One out of three financial ratios show that sustainable companies have a higher valuation than unsustainable companies.
Hence, our conclusion is that sustainable companies have a higher valuation than Nasdaq Stockholm in general, but not a significantly higher valuation than the unsustainable companies.

,

Implementering av hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut är ett nytt fenomen på aktiemarknaden. Nya fenomen skapar alltid obalans i en tidigare balanserad marknad och i detta fall innebär det att investerares kapital omallokeras till nya tillgångar, bort från bolag verksamma inom fossila och icke-förnybara tillgångar till istället hållbara och utvecklande bolag med framtiden för sig. Omallokeringar och sektorrotationer skapar kortsiktiga och även långsiktiga differenser i bolagens tidigare marknadsvärdering. Det senaste decenniet har nya lagar införts och Sveriges största institutionella investerare har gjort stora förändringar i policys och investeringsbeslut. Hållbarhet och hållbar utveckling ska från och med nu innefattas i investeringsbesluten.
Hållbara bolag är av stort intresse för investerare, men risken är att marknadsvärderingarna av bolagen ökat för snabbt och att förväntningarna på framtida vinster blivit för höga. Studiens syfte är att undersöka om det råder en rimlig värdering på de bolag som de institutionella investerarna definierar som hållbara bolag, samt om omallokeringar av kapital återfinns i branschernas nutida- och historiska värdering. Givet syftet avser studien att bidra med ett ramverk som kan användas för att undersöka eventuella diskrepanser på rådande aktiemarknad för investerare eller andra intressenter. Studien önskar även bevisa att de hållbara bolagens värderingar och förväntningar är för högt ställda, samt att riskerna kopplade till dessa investeringar är betydande och bör ges stor vikt i investeringsbesluten.
Studien avser genom ett eget konstruerat ramverk samla in och analysera empiri från ett urval av investeringsfonders bolag. Utvalda fonder definierar sig själva som hållbara och således även de ingående bolagen. Empirin består av nyckeltalsdata insamlade från bolagens årsredovisningar. De utvalda nyckeltal som används i studien är price/book, price/earnings och price/sales. Analysen utgörs av jämförelser mellan urvalet bolag som definieras som hållbara och Stockholmsbörsens samtliga bolag för att hitta samband som kan tyda på en övervärdering. Tidigare forskning har funnit att hållbara bolag värderas lägre, samt att fondbolagens kapitalflöden har stor betydelse för bolagens historiska och framtida avkastning.
Analysen av empirin har resulterat och eventuellt funnit belägg för att hållbara bolag har en högre värdering än de bolag som inte klassificeras som hållbara enligt fondbolagen. Bolag och branscher som utpekas som hållbara per fondernas definition är bland annat elektronikverksamma bolag. Det finns även belägg för att de branscher på Stockholmsbörsen som förknippas med hållbarhet har en betydande högre värdering än de branscher som inte är förknippade med hållbarhet.
Studien fann att hållbara bolag värderas högre än ohållbara bolag och Stockholmsbörsen enligt vissa av de jämförande finansiella nyckeltalen. Två av tre nyckeltal visar att hållbara bolag har en högre värdering än Stockholmsbörsen. Ett av tre nyckeltal visar att hållbara bolag har en högre värdering än ohållbara bolag. Analys av resultatet visar på att det existerar samband som kan förklara och som tyder på att det eventuellt finns en ohållbar värdering av hållbara bolag.

Main title:Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering
Authors:Ahlström, Gustav and Ericson, Martin
Supervisor:Fagerström, Arne
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1306
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbara investeringar, ESG, investeringsfond, aktievärdering, nyckeltal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 06:32
Metadata Last Modified:14 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics