Home About Browse Search
Svenska


Esbjörnsson, Christian and Bertilsson, Erik, 2020. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveriges lantbrukare blir äldre och färre. Medelåldern för dessa är 58 år och samtidigt har andelen lantbrukare under 35 års ålder sjunkit från 8 % till 4 %. Antalet sysselsatta i lantbruket år 2016 var 171 400 personer vilket är resultatet av en minskning med 1300 personer sen 2013. Utöver den åldrande och till antalet minskande lantbrukarkåren så råder en dålig lönsamhet i branschen. Endast 34 % av de responderande lantbrukarna i Lantbruksbarometern 2019 ansåg att deras lönsamhet var ganska eller mycket god - detta jämfört med 52 % före torkan 2018. Trots detta har priserna på åkermark bara ökat, vilket leder till kapitalintensiva verksamheter med låga marginaler.

Med detta tuffa utgångsläge skall en ny generation primärproducenter slussas in i den gröna näringen. För att detta skall kunna ske på bästa möjliga sätt och på så vis ge denna nya generation lantbruksföretagare förutsättningar för att kunna bedriva långsiktigt lönsamma, hållbara verksamheter, krävs insikt i hur dessa människor resonerar. Närmare bestämt så kan det uttryckas som att kvantifiera unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter. För att göra det har denna studie haft Theory of Planned Behaviour (TPB) som teoretisk referensram och underlag för att kategorisera enkätfrågorna efter attityder, normer och kontroll. Som breddning av TPB användes Model of Goal-Directed Behaviour för att addera förväntade känslor och begär till enkätundersökningen. Valet av metod föll på en online-baserad kvantitativ enkätundersökning som fick 89 respondenter.

Enligt undersökningen har unga lantbrukare en försiktigt optimistisk attityd till förvärv av lantbruksfastigheter, trots rådande låga lönsamhet i branschen och kapitalintensiva verksamheter. De fattar sina beslut i ämnet själva och lägger ingen värdering i normativa faktorer, även om de uppskattar synpunkter och råd från närstående. De känner ingen nämnvärd press från den äldre generationen angående att förvärva deras fastighet men förtydligade att de kunde uppskatta en viss press. Detta för att de kände att den äldre generationen trodde på dem som framtida lantbruksföretagare.

Enligt respondenterna är de största hindren med att förvärva en lantbruksfastighet kapital till förvärvet, en äldre generation som inte släpper taget om sin fastighet och lantbrukets dåliga lönsamhet. De största möjligheterna är att få chansen att förvalta och vidareutveckla ett arv, arbetsglädje och friheten att få göra det de älskar - lantbruksföretagande.

,

The farmers in Sweden are getting older and fewer. The average age for the farmers is 58 years and at the same time the proportion of farmers under the age of 35 has dropped from 8% to 4%. The number of employed people in the agriculture sector in 2016 was 171,400 persons, which is the result of a decrease of 1300 persons since 2013. In addition to the aging and to the numbers decreasing farmers, there is poor profitability in the industry. Only 34% of responding farmers in the Agricultural Barometer 2019 felt that their profitability was quite or very good - compared to 52% before the drought in 2018. Nevertheless, the prices of arable land have only increased, leading to capital-intensive operations with low margins.

With this tough starting point, a new generation of primary producers will be included in the agriculture sector. In order for this to happen in the best possible way and to give this new generation of agricultural entrepreneurs the conditions to be able to conduct long-term profitable, sustainable operations, insight is required into how these people reason. Specifically, it can be expressed as quantifying young farmers' attitudes, norms and barriers to the acquisition of agricultural properties. To do so, the Theory of Planned Behavior (TPB) has been used as a theoretical frame of reference and a basis for categorizing the survey according to attitudes, norms and control. As a broadening of TPB, the Model of Goal-Directed Behavior was used to add anticipated feelings and desires to the survey. The choice of method fell on an online-based quantitative survey that received 89 respondents.

According to the survey, young farmers have a cautiously optimistic attitude towards the acquisition of agricultural properties, despite prevailing poor profitability in the sector and capital-intensive businesses. They make their decisions in the subject themselves and do not place much value in normative factors, even though they appreciate advice from relatives etc. They do not feel any significant pressure from the older generation regarding acquiring their property but clarified that they could appreciate some pressure. This is because they felt that the older generation believed in them as future farmers.

According to the respondents, the biggest barriers to acquire an agricultural property are capital for the acquisition, an older generation that does not let go of its property and the poor profitability in the agriculture sector. The greatest opportunities are to have the chance to manage and further develop a legacy, job satisfaction and the freedom to do what they love - farming.

Main title:Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter
Subtitle:en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour
Authors:Esbjörnsson, Christian and Bertilsson, Erik
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:attityder, normer, hinder, enkätundersökning, generationsskifte, teorin om planerat beteende, Theory Of Planned Behaviour, TPB, lönsamhet, unga lantbrukare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 10:39
Metadata Last Modified:14 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page