Home About Browse Search
Svenska


Dahlström, Sandra, 2020. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan
uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos
katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. Vid förekomst av arytmier under den kliniska undersökningen är det viktigt att utreda
vilket typ av arytmi som föreligger och den kliniska betydelsen av den hos patienten. Vid hjärtauskultation med ett stetoskop, palpation av hjärtstöten eller via ett elektrokardiogram (EKG)
kan hjärtfrekvensen mätas och hjärtrytmen undersökas.
EKG-registrering vid klinik innebär emellertid flera moment som kan stressa katter, och kan
därmed potentiellt påverka hjärtrytmen och hjärtfrekvensen. Möjligheten att djurägaren själv i
hemmet utför EKG-registreringar medför fördelar så som en mindre stressfull miljö för katten.
Detta kan vara värdefullt vid utvärdering av hjärtfrekvens och hjärtrytm hos katter för monitorering av eventuella arytmier, utredning av frekventa svimningar, och respons till behandling
av dessa tillstånd.
Denna studie syftade till att undersöka användbarheten av ett EKG system, AliveCor KardiaMobile 1L, i syfte att monitorera hjärtfrekvens och hjärtrytm i hemmiljö utfört av djurägaren.
Dessutom utvärdera tillförlitligheten hos mjukvarans algoritm vid bedömning av hjärtrytm. Avslutningsvis syftade studien till att undersöka om det förelåg skillnader i hjärtfrekvens och
hjärtrytm vid EKG-registrering vid klinik respektive i hemmet.
Till studien rekryterades 22 kliniskt friska katter. Initialt genomfördes en klinisk undersökning
med fokus på hjärt- och lungstatus, därefter utfördes en hjärtultraljudsundersökning och slutligen en standard EKG-registrering. Nästa steg var att djurägaren registrerade EKG i hemmet
med hjälp av KardiaMobile 1L; vilket är en fristående enhet för trådlös EKG-registrering anpassad för smartmobiler via applikationen Kardia. Djurägarna fick till slut svara på en enkät
rörande hur de upplevde användbarheten av systemet.
I 99 % av registreringarna överensstämde den automatiska hjärtfrekvensen mellan KardiaMobile 1L med den manuellt uträknade vid tolkning av EKG. En regelbunden sinusrytm identifierades manuellt i 91 % av registreringarna och respiratorisk sinusarytmi i de resterande. Kardiaapplikationens algoritm klassificerade emellertid hjärtrytmen som ”möjligt förmaksflimmer”
(48 %), ”oklassificerad” (35 %), ”oläslig” (10 %), ”för kort” (4 %), ”takykardi” (2 %) eller
”normal” (1 %). På klinik förekom sinusrytm i 100 % av registreringar. Hjärtfrekvensen var
signifikant högre vid auskultation och vid EKG-undersökning utfört på djursjukhuset jämfört
med EKG-registreringarna i hemmet med KardiaMobile 1L. Resultatet för utvärdering av användbarheten visade följande: 82 % av djurägarna tyckte att informationen rörande utförandet
av EKG registrering var lätt att förstå, samtidigt som 59 % ansåg det praktiska utförande vara
medelsvårt.
Konklusionen från studien är att KardiaMobile 1L har en förhållandevis god användbarhet för
EKG-registrering vid monitorering av hjärtfrekvens och hjärtrytm hos katt i hemmet. Överensstämmelsen mellan de automatiska och manuella beräkningarna av hjärtfrekvens är hög. Algoritmen är ej tillförlitlig hos katt för bedömning av hjärtrytm, och tolkning av EKG bör av den
anledning utföras manuellt.

,

In a clinical environment, stress often causes an increased heart rate in cats. This can make the
interpretation of the cats’ clinical status more difficult, because an increased heart rate also can
indicate a variety of different diseases. In the case of suspected arrhythmias identified during
cardiac auscultation, it’s important to investigate the type of arrhythmia that occurs and the
potential clinical significance. The heart rate and heart rhythm can be characterised in different
ways; such as by auscultating the heart using a stethoscope, by palpating the heartbeat or by
recording an electrocardiogram (ECG). ECG-registration at the clinic involves several steps
that can stress cats and potentially affect the heart rhythm and heart rate. The possibility that
the owner performs an ECG-registration at home has benefits, including a less stressful environment for the cat. This can be of value when investigating frequent episodes of fainting and
when monitoring potential arrhythmias and response to treatment of these conditions.
The purpose of this study was to evaluate the usefulness of AliveCor KardiaMobile 1L in a
population of clinical healthy cats. The aim was to monitor heart rate and heart rhythm in cats
by the owner in their home environment, and furthermore, evaluate the reliability of the software algorithm when assessing the heart rhythm. An additional aim was to investigate whether
there were any differences in heart rate and heart rhythm in ECG-registrations performed in a
clinical environment compared to in the cats’ home environment.
The study population included 22 cats. Initially, the cats underwent a general physical examination focussing on the heart and lung status, an echocardiographic examination, and an ECGregistration at the clinic. Thereafter, the cat owner registered an ECG in the home environment
using the KardiaMobile 1L system, a handheld device for smartphones for wireless registrations
of ECGs. Finally, the owners answered a questionnaire about how they experienced the usefulness of the system.
In 99% of the registrations, the automatic heart rate from KardiaMobile 1L was the same as the
manually calculated ones from the ECG interpretation. A sinus rhythm was identified manually
in 91% of the registrations and respiratory sinus arrhythmia in the remaining ones. However,
the Kardia-application’s algorithm classified the heart rhythm as “possible atrial fibrillation”
(48%), “unclassified (35%), “unreadable” (10%), “too short” (4%), “tachycardia” (2%) or “normal” (1%). At the clinic, sinus rhythm occurred in 100% of the registrations. The heart rate was
significantly higher during auscultation and ECG-registration performed at the clinic compared
with the ECG-registration at home with KardiaMobile 1L. From the questionnaire for evaluating of the usefulness of KardiaMobile 1L 82% responded that the instructions were easy to
understand, however 59% responded that the practical registration of ECG at home comparably
difficult.
It is concluded that KardiaMobile 1L has a comparably good usefulness for ECG-registration,
when monitoring heart rate and heart rhythm in cats at home. The agreement between the automatic and manually obtained values of heart rate is high. However, the software’s algorithm is
not reliable for evaluating the heart rhythm, and for this reason the ECG interpretation should
be done manually.

Main title:Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet
Subtitle:usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment
Authors:Dahlström, Sandra
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:AliveCor, KardiaMobile 1L, Katt, EKG-registrering, hjärtrytm, hjärtfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16138
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2020 10:52
Metadata Last Modified:08 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics