Home About Browse Search
Svenska


Harju, Camilla, 2020. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)


Full text not available

Abstract

Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i.e. the effect of energy expenditure on weight management in dogs. An understanding of how amount and type of physical activity affects a healthy dog’s body condition could increase knowledge of dogs´ requirement of physical activity in order to avoid overweight, and thereby reduce the risk of dogs developing weight-related health problems.

This study aims to assess the relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs, as well as differences in physical activity habits (gait, duration, distance, speed, heart rate, leash use) between overweight and non-overweight dogs.

Thirty-one companion dogs from Sweden and Finland were included in this study. Questionnaires were used for the owner to record the dog’s feed intake, walks and other physical activities during seven consecutive days. General information about the dog and its habits of physical activity was received through an oral interview with the owner. Measurements of Body Condition Score (BCS), bodyweight and wither height were obtained by the student. Based on the dog’s habits for physical activity received from the questionnaires, two representative walks were chosen to be repeated for data collection. Polar® heart rate monitor was used to measure heart rate (HR), distance and speed during the walks. Possible effects of habits for physical activity and energy intake on the dog’s BCS and/or HR was statistically analysed in SAS 9.4.

Results showed that non-overweight dogs used more trot (61% vs 45%) and gallop (18% vs 7%), less walk (the gait, 20% vs 47%), had higher speed (4.5 km/h vs 3.8 km/h) and spent less time on leash (43% vs 74% of walking duration) during walks than overweight dogs (P<0.05). Also, tendencies for walks with higher intensity (higher HR) and longer distances was seen for non-overweight dogs compared to overweight dogs (P<0.1). However, no significant difference in duration of walks was found between overweight and non-overweight dogs. Dogs walked at a high intensity (average HR above the total sample populations average) used less walk (the gait, 24% vs 44%), more gallop (18% vs 8%) and had a lower BCS (5.1 vs 5.9) than dogs walked at a low intensity (P<0.05). No relationship was found between energy intake and body condition.

In conclusion, this study indicates that there is a relationship between physical activity and body condition in this population of companion dogs. However, the internal validity might be affected by the small sample population and, therefore, further studies are required.

,

Övervikt är vanligt förekommande hos sällskapshundar och kan leda till ett flertal sjukdomstillstånd och försämrad välfärd. Vetenskapliga studier har fokuserat på energiintagets effekt på övervikt hos hund, men det råder brist på studier som undersöker effekten av energiförbrukning i form av fysisk aktivitet. En bättre förståelse för hur mängd och typ av fysisk aktivitet påverkar kroppshullet hos en frisk hund kan öka kunskapen om hundars behov av fysisk aktivitet samt hur man kan undvika övervikt och därmed minska risken för relaterade hälsoproblem.

Syftet med studien var att studera sambandet mellan fysisk aktivitet, energiintag och kroppshull hos sällskapshundar, samt undersöka hur vanorna för fysisk aktivitet (gångart, tid, distans, hastighet, hjärtfrekvens, koppelanvändning) skiljer sig mellan överviktiga och icke-överviktiga hundar.

Trettioen sällskapshundar från Sverige och Finland deltog i studien. Ägarna fyllde i frågeformulär för att registrera hundarnas foderintag, promenader och övrig fysisk aktivitet under sju dagar i rad. I samband med en muntlig intervju som utfördes med ägaren för att samla in allmän kunskap om hunden och dess vanor för fysisk aktivitet, mättes även hundens mankhöjd, vikt och kroppshull. Utifrån frågeformulären valdes de två promenader som ansågs bäst representera hundens fysiska aktivitet för vidare registreringar. Polar® pulsmätare användes för mätning av hjärtfrekvens, distans och fart under de två promenaderna. Statistiska analyser användes för att bedöma effekten av vanorna för fysisk aktivitet och energiintaget på både kroppshull och hjärtfrekvens.

Resultaten visade att icke-överviktiga hundar rörde sig mera i trav (61% vs 45%) och galopp (18% vs 7%), mindre i skritt (20% vs 47%), i snabbare fart (4.5 km/h vs 3.8 km/h) samt spenderade mindre tid i koppel (43% vs 74% av promenadtiden) under promenaderna jämfört med överviktiga hundar (P<0.05). Det fanns även en tendens till att icke-överviktiga hundar hade högre intensitet (hjärtfrekvens) och gick längre distanser under sina promenader än överviktiga hundar (P<0.1). Dock fanns det inte någon skillnad mellan promenadernas längd i tid mellan icke-överviktiga och överviktiga hundar. Hundar som utförde högintensiva (medelhjärtfrekvens högre än totala studiepopulationens medelhjärtfrekvens) promenader rörde sig mindre i skritt (24% vs 44%), mera i galopp (18% vs 8%) samt hade lägre kroppshullpoäng (5.1 vs 5.9) jämfört med hundar som utförde lågintensiva promenader (P<0.05). Inget samband hittades mellan energiintag och kroppshull.

Sammanfattningsvis indikerar denna studie att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och kroppshull hos denna population av sällskapshundar. Trovärdigheten av studien kan tänkas påverkas av att få hundar undersöktes, och därmed behövs ytterligare forskning inom området.

Main title:Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs
Authors:Harju, Camilla
Supervisor:Ringmark, Sara and Essner, Ann and Pelve, Erik
Examiner:Höglund, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:dog walking, energy intake, exercise habits, heart rate, overweight dogs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16118
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16118
Language:English
Deposited On:18 Sep 2020 08:06
Metadata Last Modified:19 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics