Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Rebecka, 2020. Förekomst av toxiner i foder till häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
543kB

Abstract

An adult horse in the wild devotes a greater part of the day to seeking food. Stabled horses are provided with horse feed that has been preserved and stored to be available all year round. When harvesting, storing and handling horse feed, it can become infested by mold and fungi that can cause toxins in the feed. These toxins can be harmful to the horse and cause poisoning, damaged airways or other diseases. The risk of harmful toxins requires feed manufacturers and horse holders to prevent the occurrence of toxins and maintain good hygienic quality in the horse feed. The aim of this literature study is to investigate which factors affect the occurrence of toxins in feed and how they can be prevented. The mainly focus is on toxins produced by various fungal species. This study addresses the questions: What factors affect the occurrence of toxins in the feed? How can the presence of toxins in feed be reduced? How is the horse affected by toxin in feed?
Research showed that how the crop was harvested and stored affected the emergence of mold and toxins. Various studies showed that factors which influenced on the emergence of mold and toxins in horse feed were region and country, water content and temperature. Several studies show that different types of mold and toxins have different temperature preferences for optimal growth and production. Several studies also showed a correlation between water content and temperature. Research on how soaking and steam affected roughage showed that steam reduced the mold and bacterial content of hay. The results of one of the studies showed that it was difficult to distribute the steam evenly over the feed samples. Several studies in which the horses were fed with feed contaminated with different toxins, showed some difference in the observed parameters: blood values, weight and appetite.
This literature study concludes that harvesting, storage and handling of horse feed affected the emergence of mold and toxins. The water content in the crop and temperature affects both the growth of mold and the production of toxins. Steaming and heat treatment can affect the hygienic quality, but ease of use needs to be simplified. Toxins showed no general impact on the horse's health. Further studies are needed to be able to draw conclusions on how harvesting, storage and handling affect the emergence of toxins and how horses are affected by different toxins.

,

En vuxen häst i det fria tillägnar en större del av dygnet till att söka föda. Uppstallade hästar förses med foder som har konserverats och lagrats för att vara tillgängligt året runt. Vid skörd, lagring och hantering av foder kan det angripas av mögel och svampar som kan orsaka gifter i fodret. Dessa gifter kan vara skadliga för hästen och ge upphov till förgiftning, skador på luftvägarna eller andra sjukdomar. Det ställer krav på fodertillverkare och hästhållare att förebygga uppkomsten av gifter och bibehålla en god hygienisk kvalité på fodret. Litteraturstudiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar uppkomsten av gifter i foder och hur de kan förebyggas. Studien är främst inriktad på toxiner producerade av olika svamparter. Denna studie behandlar frågeställningarna: Vilka faktorer påverkar uppkomsten av toxiner i foder? Hur kan förekomsten av toxiner i foder minskas? Hur påverkas hästen av toxin i foder?
Forskning visade att hur grödan skördades och lagrades påverkade uppkomsten av mögel och toxiner. Flera studier visade att faktorer som påverkade uppkomsten av mögel och toxiner i foder var region och land, vatteninnehåll och temperatur. Flera studier visar att olika typer av mögel och toxiner har olika temperaturpreferenser för optimal tillväxt och produktion. Flera studier visade också en korrelation mellan vatteninnehåll och temperatur. Forskning om hur blötläggning och ånga påverkade grovfoder visade att ånga minskade mögel och bakterieinnehåll i hö. Resultatet från en av studierna visade att det var svårt att fördela ångan jämnt över foderproven. Flera studier där hästar utfodrades med foder kontaminerat med olika toxiner, visade en viss skillnad i de observerade parametrarna: blodvärden, vikt och aptit.
Litteraturstudiens slutsats är att skörd, lagring och hantering av foder påverkar uppkomsten av mögel och toxiner. Vattenhalten i grödan och temperaturen påverkar både tillväxten av mögel och produktionen av toxiner. Ångbehandling och värmebehandling kan påverka den hygieniska kvalitén men användarvänligheten behöver förenklas. Toxiner visade ingen generell påverkan på hästens hälsa. Ytterligare studier behövs för att kunna dra slutsatser om hur skörd, lagring och hantering påverkar uppkomsten av toxiner och hur hästar påverkas av olika toxin.

Main title:Förekomst av toxiner i foder till häst
Authors:Eriksson, Rebecka
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K117
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:mykotoxiner, mögel, hygien, foder, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2020 10:39
Metadata Last Modified:18 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page