Home About Browse Search
Svenska


Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter, 2020. Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kraftigt avvikande nederbördsmängder, höjda temperaturer och torka under 2018 skapade nya förutsättningar för skogsbruket och den växande skogen. Torkstressade granar skapar förutsättningar för granbarkborren att angripa och döda dem på kort tid. På många håll har angreppen varit av stor omfattning och har påverkat den enskilda skogsägaren i varierande grad.

I angripen granskog väntar stora kvalitetsförluster och därmed ett försämrat virkesnetto vid avverkning. Hur medveten är skogsägaren om hur det försämrade virkesnettot påverkar skogsägarens likviditet och betalningsförmåga?

Syftet med studien är att undersöka medvetenheten hos skogsägare och skogliga rådgivare gällande hur granbarkborreangrepp kan påverka den enskilde skogsägarens ekonomi.

Studien har utförts genom att analysera vetenskapliga artiklar, examensarbeten, internetsidor och praktiska exempel från verkligheten. Kvalitativa intervjuer med sammanlagt tio skogsägare, två skogsekonomer, två fastighetsmäklare och två bankrådgivare har genomförts i studien. Respondenterna fördelas på två olika geografiska områden, Västra Götaland och Södermanlands län. De olika respondenterna definieras i undersökningen. Kategorierna presenteras enligt följande:

 Skogsägare: Skogsägare som två år tillbaka i tiden har utökat befintligt skogsinnehav eller är förstagångsköpare. Skogsinnehavet får ej överstiga 200 hektar.  Skogekonom: Ekonomisk rådgivare för skogliga tjänster och generationsfrågor.  Fastighetsmäklare: Företag som värderar och förmedlar skogsfastigheter. I detta fall agerar som en rådgivande funktion.  Bankrådgivare: Ekonomisk rådgivare för privat- och företagskunder.


Slutsatsen av studien är att man kan se en viss skillnad mellan Södermanlands län och Västra Götalands län. Respondenterna i Södermanland visar en större riskmedvetenhet för hur granbarkborren kan påverka skogsägarens likviditet. Förmodligen beror en större medvetenhet på den högre graden av angrepp i länet. Som en konsekvens av den större medvetenheten kan eventuellt äldre granskog bli mindre attraktiv på fastighetsmarknaden och därmed värderas lägre i framtiden. Det kan vi se då två av fem respondenter värderade ner virkesvärdet på äldre granskog innan de investerat. Som en lösning på problematiken kring granbarkborren och efterföljande skador tror tillfrågade på en diversifiering i form av ståndortsanpassning och en mer varierad trädslagsblandning.

,

Heavy divergent rainfall and drought during 2018 created new conditions for forestry and growing forest. The spruce forest has been exposed to drought, which has created the conditions for the bark beetle to attack and kill the fallen spruce. In many places, the attacks has affected the different forest owners to a varied degree.

Attacked spruce forests are expecting large quality losses and thus reduced net incomes when harvesting. How aware is the forest owner of how the weakening of the net of wood affects the forest owner's liquidity and ability to pay?

The purpose of the study is to, through interviews, investigate whether there is an awareness among landowners and forest advisors on how the attacks can affect the individual forest owner.

The literature study has been carried out by analyzing scientific articles, dissertations, internet pages and practical examples from reality. Qualitative interviews with a total of ten forest owners, two forest economists, two real estate agents and two bank advisors were conducted in the study, divided into two different geographical areas, Södermanlands and Västra Götaland. The various categories interviewed are presented as follows:

• Forest owner: Landowner who during the last two years back has increased existing forest ownership or is a first-time buyer. The forest holding must not exceed 200 hectares.

• Forest economist: Business economic advisor for forest services and generation issues.

• Real estate agents: Evaluate and sell forest real estates. In this case, act as an advisory function.

• Banking adviser: Financial adviser for private and corporate customers.

The conclusion of the study is that we can see a certain difference between Södermanland County and Västra Götaland County. In Södermanland, there is a greater risk awareness of how the bark beetle can affect the forest owner's liquidity. As a consequence of the greater awareness, older spruce forests may become less attractive in the property market and thus lower in value in the future. As a solution to the problem of bark beetle invasion and subsequent damage, respondents believe in a diversification in the form of site adaptation and extended tree species mix.

Main title:Granbarkborrens påverkan vid fastighetsförvärv
Authors:Henningsson, Carl Fredrik and Nilsson, Peter
Supervisor:Söderman, Torgny
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:14
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:granskog, kvalitetsförluster, likviditet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16036
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16036
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2020 06:44
Metadata Last Modified:03 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics