Home About Browse Search
Svenska


Thörnblom, Marcus, 2020. Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den biologiska mångfalden är viktig i skogsbruket. Med skog som är avsatt för att gynna biologisk mångfald används målklasserna NO och NS som finns i skogsbruksplanen som markägare har. Genom Skogsbiologernas modell för naturvärdespoäng så kan man undersöka hur mycket naturvärden olika bestånd i skogen innehåller. Syftet var att undersöka hur mycket naturvärden det finns på Stora Enso egna skogsmarker samt att undersöka om det finns skillnad mellan målklasserna PG, NO och NS gällande naturvärden.

Datainsamling gjordes med hjälp av den blankett Skogsbiologerna tagit fram samt med hjälp av kartor. Datamaterialet analyserades sedan i MS-Excel.

Resultatet av undersökningen blev att den produktiva skogsmark som Stora Enso har i sin ägo i genomsnitt fick fem naturvärdespoäng enligt den använda modellen, vilket betyder att det är relativt låga naturvärden. Bestånd som är avsatta för biologisk mångfald innehåller i genomsnitt sju naturvärdespoäng i NS och tolv naturvärdespoäng i NO. Det är lite låga siffror men det är för att några av de inventerade bestånden var unga och sannolikt kommer att innehålla betydligt mer av naturvärden i framtiden. Granskogarna i undersökningen innehåller generellt mer naturvärden än tall - och lövskogar. I granskogar ger gruppen död ved flest naturvärdespoäng. Bestånd med granskog har större variation gällande naturvärden i alla målklasser än vad tall- och lövskog har.

Slutsatsen blir att det idag finns naturvärden på Stora Enso egna skogsmarker, men att det kommer att finnas betydligt mer i framtiden. Det konstaterades också finnas en skillnad mellan olika målklasser gällande naturvärden. Vidare framkom även i undersökningen en skillnad mellan granskogar och tall- och lövskogar på så vis att granskogar generellt har högre naturvärden. Detta gällde i samtliga målklasser.

,

Biodiversity is important in forestry. With forest that is set aside to promote biodiversity, target classes are nature conservation untouched and nature conservation care that are in the forestry plan that landowners have.Through the Forest Biologists model for natural value points, one can investigate how much natural values different populations in the forest contain. The purpose was to investigate how much natural values there are on Stora Enso's own forest lands and to investigate whether there is a difference between the target classes production forest with general considerations, nature conservation untouched and nature conservation care.

Data collection was done using the form and maps. The data was then analyzed in MS-Excel.

The result of the survey was that the productive forest land that Stora Enso has on average received five natural value points according to the model used, which means that it is relatively low natural values. Inventories allocated for biodiversity contain an average of seven natural value points in nature conservation care and twelve natural value points in nature conservation untouched.These are low numbers, but this is because some of the inventories were young and will probably contain much more of the natural values in the future. Spruce forests generally contain more natural values than pine and deciduous forests. In spruce forests, the group gives dead wood the most natural value points. Stocks with spruce forests have greater variation in natural values in all target classes than pine and deciduous forests.

The conclusion is that today there are natural values on Stora Enso's own forest lands, but that there will be considerably more in the future. There was also a difference between different target classes regarding natural values. Furthermore, the survey also revealed a difference between spruce forests and pine and deciduous forests, in that spruce forests generally have higher natural values. This was true in all target classes.

Main title:Naturvårdsbedömning i västra Värmland – Skillnaderna mellan målklasserna PG, NS och NO
Authors:Thörnblom, Marcus
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:16
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:naturvärden, produktiv skogsmark, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 11:59
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page