Home About Browse Search
Svenska


Engvall, Marcus and Krumlinde, Olof, 2020. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. The overall goal of the strategy is to create a competitive food sector that increases food production in Sweden and contributes to sustainable development. With this goal, the strategy also aims to create more jobs and sustainable growth in the Swedish food supply chain. However, the Federation of Swedish Farmers presented a report in 2018 saying that there is a lack of labour in the Swedish agricultural industry. In fact, 8 out of 10 companies in the sector found it hard to attract and acquire competent labour, according to the report. The problem of not finding the right employees can inhibit the development opportunities for the companies. The companies in the agricultural sector needs to be associated with a positive employment experience and differentiate their identity as employers to become more attractive to potential employees. To create a competitive edge in recruiting and retaining employees, companies can invest time and resources in employer branding practices to become and remain a desired employer in the eyes of the employee. The aim of this study is to investigate employer branding practices to attract, recruit and retain employees in Swedish agricultural businesses. The goal of this aim is to understand how agricultural businesses work to attract and retain employees with the right competence by using employer branding practices. With a qualitative research approach this study investigates the employer branding practices of eight different cases consisting of farmers in the region of Mälardalen, Sweden. A theoretical framework consisting of theories within employer branding has been created in order to identify different components and give an understanding of how farmers work with employer branding practices in the processes of recruiting and retaining employees. Key findings are that farmers in Sweden invest in their employer brand and develop employer branding strategies and activities. The companies develop their employee value propositions, consisting of attributes and promises that makes them attractive to the targeted audience of potential employees. The proposition includes both tangible and intangible benefits such as accommodation, flexible working hours and good workplace culture. The companies also do their best to fulfil these promises throughout the employment to motivate and develop the staff, with a goal to increase retention and create value for the organization. The most important part of the employer brand, according to the respondents, were their reputation as an employer. Thus, to increase the employer attractiveness, there is a great opportunity for improvement by engaging further in employer branding practices that benefits the reputation as an employer.

,

Det finns ett ökande behov av kompetent arbetskraft inom jordbrukssektorn, men brist på potentiella kandidater på arbetsmarknaden. I juni 2017 tog Sveriges riksdag ett beslut om en ny nationell livsmedelsstrategi. Denna strategi anger riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030. Strategins övergripande mål är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelssektor som ökar livsmedelsproduktionen i Sverige och bidrar till hållbar utveckling. Med detta mål syftar strategin också till att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i den svenska livsmedelskedjan.
LRF presenterade år 2018 en rapport där de konstaterar att det saknas arbetskraft i den svenska livsmedelssektorn. Enligt rapporten så anser 8 av 10 företag i sektorn att det svårt att attrahera och rekrytera kompetent arbetskraft. Problemet med att inte hitta rätt anställda kan hämma utvecklingsmöjligheterna för företagen. Att vara anställd inom jordbrukssektorn måste associeras med något positivt och företagen behöver differentiera sin identitet som arbetsgivare för att bli mer attraktiva för potentiella anställda. För att skapa en konkurrensfördel i rekrytering och för att behålla anställda kan företag investera tid och resurser i att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke. Employer branding involverar alla aktiviteter i att utveckla och marknadsföra arbetsgivarvarumärket för att bli och förbli en attraktiv arbetsgivare. Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska lantbrukare utvecklar och marknadsför deras arbetsgivarvarumärke genom Employer branding för att attrahera, rekrytera och behålla anställda. Målet med detta syfte är att förstå hur jordbruksföretag arbetar för att attrahera och behålla anställda med rätt kompetens. Med en kvalitativ forskningsstrategi undersöker denna studie arbetsgivarvarumärken i åtta olika fall. Fallen består av jordbrukare i regionen Mälardalen, Sverige. Studien använder sig utav ett teoretiskt ramverk uppbyggt av teorier om Employer branding och arbetsgivarvarumärken för att identifiera olika komponenter och ge en förståelse för hur jordbrukare arbetar med processerna för att rekrytera och behålla anställda.
Resultatet av denna studie visar att jordbrukare i Sverige investerar i sitt arbetsgivarvarumärke och utvecklar strategier och aktiviteter vid rekrytering och behållandet av arbetskraft genom. Företagen utvecklar sina värdeerbjudanden (Employee value proposition), bestående av förmåner och löften som gör dem attraktiva för potentiella anställda. Värdeerbjudandet innehåller både konkreta och abstrakta fördelar som boende, flexibel arbetstid och god arbetsplatskultur. Företagen gör också sitt bästa för att uppfylla dessa löften under hela anställningen för att motivera och utveckla personalen, med ett mål att skapa lojalitet och behålla anställda samt skapa värde för organisationen. Den viktigaste delen av arbetsgivarmärket var enligt respondenterna deras rykte som arbetsgivare. För att öka arbetsgivarnas attraktivitet finns det därför en stor möjlighet till förbättring genom att ytterligare engagera sig i Employer branding och arbetsgivarvarumärket för att bygga ett positivt rykte som arbetsgivare.

Main title:Recruiting and retaining labour in agricultural businesses
Subtitle:a multiple case study of employer branding in swedish agriculture
Authors:Engvall, Marcus and Krumlinde, Olof
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1288
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:employer branding, employee value proposition, farmers, farming, human resources, marketing, word-of-mouth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15998
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:14 Sep 2020 08:51
Metadata Last Modified:15 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics