Home About Browse Search
Svenska


Södermark, Nils, 2020. Inverkan av trädslagsval och plantstorlek på tall- och granbestånds anläggningskostnad, skadeutveckling och tillväxt i norra Sveriges kust- och inland. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att noggrant utreda vilka av dessa trädslag och plantstorlekar som är lämpliga för olika förhållanden, anlades ett planteringsförsök av Skogforsk i samarbete med Holmen. Försöket var etablerat på sex geografiskt skilda lokaler från Hudiksvall i söder till Norsjö i norr. Tre lokaler var etablerade närmare kusten och resterande tre låg längre in i landet. På lokalerna var tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) planterade bredvid varandra i två olika plantstorlekar. Plantstorleken var Starpot (SP) 50 cm3 och 90 cm3krukstorlek. Lokalerna inventerades kontinuerligt från planteringstillfället där planthöjd och skador mättes fram till fem år efter planteringen. För detta examensarbete inventerades försöket, som Holmen och Skogforsk etablerat, hösten 2019, tio år efter plantering.
Huvudsyftet med arbetet var att få en klarare bild av vilken kombination av planttyp (gran/tall SP50/SP90), som presterat bäst efter tio växtsäsonger på de olika lokalerna. För att sedan jämföras med de inmätta värdena efter fem växtsäsonger. Olika produktionseffekter som totalhöjd och höjdtillväxt från 2013 års inmätning till 2019 års inmätning för skadade och oskadade plantor, undersöktes för de olika planttyperna. Detta för att urskilja eventuella differenser och effekter mellan dessa kombinationer. Vidare undersöktes plantskador, plantöverlevnad och hur det geografiska läget påverkade dessa faktorer. Ett delsyfte var att urskilja hur kombinationen av planttyp och geografiskt läge påverkade nettonuvärdet (nuvärdesintäkter minus nuvärdeskostnader) samt hur nettotillväxten såg ut för en omlopptid. Vidare utfördes en känslighetsanalys som undersökte skillnaden mellan de inmätta plantorna och påhittade plantor där inga avgångar hade skett för att se hur nettotillväxten förändrades.
Arbetets resultat visade att tallplantorna hade växt högre än granplantorna för båda plantstorlekarna samt att tall 90 cm3 hade marginellt högre höjd jämfört med tall 50 cm3, vilket också kunde fastställas från den tidigare inmätningen. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan plantstorlek i tillväxtskillnad från 2013 till 2019. Tillväxttakten hade ökat för både tall och granplantorna sedan senaste inmätningen. Tallen hade ökat mer i höjdtillväxt jämfört med granen. Granen hade högre höjdtillväxt i de sydligare lokalerna. Tallen var i större utsträckning mer skadedrabbad än granen, vilket hämmat höjdtillväxten för tallen. Granen hade då åstadkommit högre höjd än tallen vid hårt skadedrabbade lokaler. Plantavgången för samtliga planttyper hade börjat kulminera i fyra lokaler (Hudiksvall, Örnsköldsvik, Åsele och Umeå) i förhållande till planteringsåret 2008. I de två övriga lokalerna (Färila och Norsjö) hade den totala avgången för samtliga planttyper ökat. De planttyper som bidrog mest till den totala avgången var tall50 och tall90.
Nuvärdet och nettotillväxten varierade beroende på lokalens geografiska läge. Det högsta nuvärdet och nettotillväxt uppkom vid högsta ståndortsindex och motsvarande lägst nuvärde och nettotillväxt för lägsta ståndortsindex. Högre nuvärde rådde vid kustlokalerna jämfört med inlandslokalerna. De mindre plantstorlekarna visade sig få högre nettonuvärde tack vare billigare utgifter per planta på samtliga lokaler.

,

In order to carefully investigate which wood species and plant sizes are suitable for different conditions, a planting experiment was established by Skogforsk in collaboration with Holmen. The experiment was established on six geographically distinct sites in Sweden, from Norsjö in the north to Hudiksvall in the south. Three sites were established nearer the coast and the remaining three were further inland. On the sites pine (pinus sylvestris) and spruce (picea abies), in two different plant sizes, were planted next to each other. The plant size was Starpot (SP) 50 cm3 and 90 cm3. The sites were measured continuously from the time of planting up to five years after planting. For this thesis the experiment that Holmen and Skogforsk established was measured once again in the fall of 2019, ten years after planting.
The main purpose of this thesis was to obtain a clearer picture of which plant type combination (spruce / pine SP50 / SP90), performed best after ten growing seasons. This was compared to the measured value after five growing seasons. Various effects of production were measured such as total height after ten years and height growth from five years up to ten years after planting. These effects of production were investigated for different plant types to distinguish any differences and effects between these combinations. Furthermore, plant injuries, plant survival and how the geographical location affected these two factors were investigated. A sub-purpose was to distinguish how the combination of plant type and geographical location affected net present value after one growth cycle.
The results of the thesis showed that the pine plants had grown taller than the spruce plants for both plant sizes. The pine of 90 cm3 was marginally higher compared to pine of 50 cm3. This result was also found in the measurements of 2013. However, there was no statistically significant difference between plant size, in difference of growth, between 2013 to 2019. Growth rate had increased for both the pine and spruce plants since the last measurement. Pine plants had increased more in growth compared to the spruce plants. Spruce plants had higher growth in the southern sites. Pine plants were to a greater extent more injured than the spruce plants, which hampered the growth of pine plants. Spruce plants had then reached greater height compared to the pine plants on sites that were severely damaged. The number of plant death´s for all plant types had started to culminate in four sites (Hudiksvall, Örnsköldsvik, Åsele and Umeå), comparing to the planting year of 2008. In the sites of Färila and Norsjö, the total number of plant deaths for all plant types had increased. Plant types that contributed most to the total number of plant deaths were pine 50 and pine 90.
The net present value varied depending on the geographical location of the sites. The highest net present value occurred at the highest site index and the corresponding lowest present net value occurred at the lowest site index. In comparison, the costal sites had higher net present value than the inland sites. Small plant sizes had a higher net present value on all sites, this thanks to cheaper expenses.

Main title:Inverkan av trädslagsval och plantstorlek på tall- och granbestånds anläggningskostnad, skadeutveckling och tillväxt i norra Sveriges kust- och inland
Authors:Södermark, Nils
Supervisor:Hallsby, Göran and Svennerstam, Henrik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2020:06
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:höjdtillväxt, klimatläge, kostnader, Picea abies, Pinus sylvestris, plantstorlek, produktion, skador, trädslagsval, överlevnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15995
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15995
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2020 08:26
Metadata Last Modified:15 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics