Home About Browse Search
Svenska


Malmqvist, Frida, 2020. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
693kB

Abstract

Barns rätt till deltagande är, i och med att barnkonventionen sedan början av 2020 är svensk lag, ett högst relevant ämne. I dag ses barn generellt som subjekt med unik kompetens om den egna verkligheten men trots detta involveras de alltför sällan i frågor som påverkar dem. Att barnkonventionen nu är lag innebär krav som inte funnits tidigare på att barn ska få vara delaktiga och uttrycka sina åsikter. Det är därför troligt att antalet initiativ som syftar till att involvera barn i olika typer av projekt kommer att bli fler. För att ge barn reell chans att påverka dessa projekt med sin unika kompetens krävs det att deras roll som deltagare noga övervägs i syfte att säkerställa att deltagandet blir meningsfullt, vilket inte uppnås om den roll barnen tilldelas endast är av symbolisk karaktär. Det är essentiellt att släppa in nya perspektiv i planeringen för att skapa socialt hållbara samhällen och forskning visar även att barns känsla av självvärde ökar när de ges chansen att vara med och påverka.
Denna uppsats har gjort en empirisk undersökning av två kommunala projekt där barn, på olika sätt, varit involverade i skapandet av lekmiljöer. Landskrona stad har tillämpat olika former av samråd medan Örebro kommun har använt sig av ett konstnärligt tillvägagångssätt. Tillvägagångssätten för att involvera barnen skiljer sig mycket åt projekten emellan och det har därför varit intressant att undersöka hur tillvägagångssätten ser ut och hur de vidare kan utvecklas för att ytterligare öka barns deltagande. Projekten har studerats genom fyra intervjuer och en deltagande observation vilket har gett en bild av hur konstnärliga tillvägagångssätt och samrådsbaserade tillvägagångssätt kan se ut och hur barnens deltagande i projekten kan definieras. Genom studien har ett antal olika aspekter som är viktiga för att förstå tillvägagångssätten kunnat identifieras. Det har visat sig viktigt att deltagandeprojektet har en förankring i barnkonventionen och den rättighet till deltagande som betonas däri. Det har också visats viktigt att det finns en lika stark vision för barnens deltagande som det finns för projektets utveckling som helhet. Studien har även visat på vikten av att skapa alternativa och anpassade arenor för deltagande i syfte att synliggöra barns perspektiv.

,

The convention on the rights of the child became Swedish law in the beginning of 2020. Children’s right to participation is therefore an issue of high relevance. Even though children are nowadays generally seen as agents with unique competence regarding their reality, they are rarely involved in issues that affect them. The convention on the rights of the child will require children to be given the chance to participate and express their opinions, which is a requirement that has not existed until now. The amount of initiatives with the intention of involving children in different types of projects is therefore likely to increase. In order to give children a real chance of influencing these projects with their unique competence, their role as participants will have to be carefully considered. Their role as participants should be meaningful, which will not be attained if the role that they are given is merely symbolic. In order to create sustainable communities, it is essential to include new perspectives in the planning, and research shows that children’s perception of their own self-worth is increased when they are given the chance to influence the result of certain projects.
This thesis is based on an empirical study of two municipal projects, in which children has been involved in the creation of play environments. The city of Landskrona has applied a consultation approach and the city of Örebro has applied an art-based approach. The approaches used for involving the children are highly different, which is why it has been of great interest to investigate how they are formulated and how they can be developed in order to further increase children’s level of participation. In this thesis the projects have been studied through four interviews and one observation, which has conveyed a picture of how art-based approaches and consulting approaches can be executed and how the participation can be defined. Several different aspects of importance for understanding the approaches have been discovered. It is essential that the participation project is based on the right to participation that is highlighted in the Convention on the rights of the child. It is also essential that there is a clear vision for the children’s participation and that there is a balance between the different visions of the project. This study also showed that it is important to create alternative arenas in order to fully promote the children’s perspectives.

Main title:Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer
Subtitle:en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt
Authors:Malmqvist, Frida
Supervisor:Kylin, Maria and Litsmark, Anna
Examiner:Olsson, Patrik and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barns deltagande, lekmiljöer, Barnkonventionen, deltagandemetoder, medborgardeltagande, children’s participation, play environments, Convention on the rights of the child, methods of participation, civic participation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15932
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2020 06:07
Metadata Last Modified:25 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics