Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Mikaela and Sjögren, Kristina, 2020. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Syftet med arbetet är att undersöka hur Sofieros slottsträdgård gynnar den biologiska mångfalden och på vilket sätt parken tidigare har kunnat gynna biodiversitet genom gestaltning, växtmaterial och skötsel. En litteraturstudie utfördes för att ta reda på Sofieros trädgårdshistoria och för att samla information om biologisk mångfald samt bevarandet av historiska trädgårdar. Intervjuer med nyckelpersoner gav inblick i hur man på Sofiero jobbar med biologisk mångfald, och en inventering med platsanalys på tre olika områden i parken utfördes för att få en förståelse för platsen och hur den förändrats med tiden.
Att främja den biologiska mångfalden i anläggningar där man måste bevara och anpassa sig till ett kulturhistoriskt trädgårdsarv är fullt möjligt. Eftersom Sofiero slottsträdgård delvis ger intrycket av en klassisk, engelsk landskapspark men även har strikta, trädgårdslika delar med museal karaktär finns det stor variation i hur parken upplevs. Det kräver kunskap, engagemang och konsekvensanalytiskt tänkande eftersom områdenas olika karaktär spelar roll i vilka åtgärder man kan införa för att främja biodiversiteten. På Sofiero arbetar man med att främja biodiversiteten på ett sätt som passar den omgivande miljön, och vill skapa förutsättningar för naturen att själv reglera diversiteten. Biologisk mångfald gynnas inte enbart av vilda och naturlika miljöer, en paradrabatt med lång blomningstid med variation i blomformer och med inslag av täta buskage kan vara minst lika gynnande för det biologiska livet som en skogsglänta i en ravin. Analyser som tidigare gjorts av liknande herrgårdsparker på tidigare jordbruksland har visat att den biologiska mångfalden i regel är större här än i omgivande skogspartier.

,

“Biodiversity in interaction with historical values at Sofiero castle” is a bachelor thesis in landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The study is regarding the history of Sofiero castle, historical values at the site, and how these values have a positive impact on biodiversity. The purpose of this thesis is to investigate how Sofiero gardens can benefit biodiversity and in what way the park previously have been able to promote biodiversity through design, plant material and management. A literature study was conducted to understand the history of Sofiero gardens, and to gather information on biodiversity and the preservation of historical gardens. Interviews with key persons gave insight on how Sofiero deals with biodiversity, and an inventory with site analysis in different areas of the park was conducted to gain an understanding of the place and how it has changed over time.

Promoting the biodiveristy in sites where you have to adapt to the preservation of the historical garden heritage is entirely possible. As Sofiero gardens partly give the impression of a classical English landscape but also have strict, garden-like parts with a museum character, there is great variety in how the park is experienced. It requires knowledge, commitment and impact-analytical thinking because of the different nature of the areas that play a role in the measures that can be introduced to promote biodiversity. The staff at Sofiero work to promote biodiversity in a way that suits the surroundings of the area in question, and often want to create conditions where nature itself regulates biodiversity. Biodiversity is not only favored by wild and natural looking plantings, a formal border with a long flowering period, variation in flower forms and elements of dense shrubbery can be as beneficial to ecological life as a forest glade in a ravine.

Main title:Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott
Authors:Karlsson, Mikaela and Sjögren, Kristina
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa and Gyllin, Mats
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Sofiero slottsträdgård, historiska trädgårdar, biologisk mångfald, manor garden, biodiversity, historical garden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15904
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2020 07:11
Metadata Last Modified:19 Aug 2020 09:29

Repository Staff Only: item control page