Home About Browse Search
Svenska


Frisch, Caroline, 2020. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i
Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. Inget
idag registrerat preparat eller läkemedel har visat sig kunna reversera eller stoppa utvecklingen
vid ledsjukdom som osteoartrit (OA)så behandling av skador på led har främst fokuserats på
att minska inflammation och smärta.Vid behandling av senskador ligger fokus på att få en läkning med samma struktur som ursprungsvävnaden. Flera olika preparat har testats, som t.ex.
hyaluronsyra (HA), polysulfaterade glukosaminoglukaner (PSGAGs) samt PRP. Både för behandling av OA och senskador har stamceller föreslagits som alternativ för att återställa vävnaden och minska inflammation. Under de sista åren har intresset vänts mot mesenkymala stamceller (MSC), som antas kunna ha både antiinflammatoriska och regenerativa egenskaper.
Dessutom anses MSC vara immunpriviligerade, då de saknar uttryck av MHC II molekyler.
Studien gjordes som en retrospektiv journalstudie, där 137 hästar som behandlats med allogena
MSC på en klinik i Stockholm inkluderades. Både hästar som tidigare behandlats med andra
preparat samt hästar som inte fått någon annan behandling inkluderades, liksom hästar med mer
än en hältutlösande faktor. Hästarna prestationsnivå varierade från inget arbete/lätt träning till
tävling på högsta nivå. Behandlingen bestod i allogena MSC utvunna från postmortalt samlad
benmärg från hästar som av olika orsaker ändå skulle avlivas.
Av 137 MSC behandlade hästar följdes 125 upp kliniskt. 112 av dessa bedömdes vid klinisk
uppföljning som ohalta och av dessa kom 90 hästar tillbaka till träning/tävling. 60 hästar var
fortfarande i träning minst 6 månader efter att de bedömts som friska/ohalta. 3 hästar uppvisade
biverkningar i form av ökad hälta, värme och svullnad vid injektionsplatsen 0-6 dagar efter
behandling, som minskade inom 24 timmar efter behandling med antiinflammatoriskt läkemedel. Resultatet i denna studie indikerar att behandling med MSC vid OA och tendinit tycks vara
patientsäkert och kan potentiellt, i tidigt skede, stoppa eller hämma utvecklingen av OA alternativt lindra de kliniska symtomen hos drabbade hästar.

,

Lameness is the most common cause of impaired performance among horses in Sweden, and
injuries to joints, tendons and ligaments are often the reason for lameness. Treatment of joints
has mainly been focused on reducing inflammation and pain, but no drug has shown to be able
to reverse, or stop the development of joint disease such as osteoarthritis (OA). When treating
tendon injuries, the focus is on getting a healing with the same structure as the original tissue.
Several different drugs have been tested, such as hyaluronic acid (HA), polysulfated glucosaminglycans (PSGAG) and PRP. Stem cells have been proposed as an alternative for treating both injured tendons and joints, as they are thought to have capacity to both restore tissue
and reduce inflammation. In recent years, interest has been directed toward mesenchymal stem
cells (MSC), which are believed to have both anti-inflammatory and regenerative properties. In
addition, MSC are considered to be immunoprivileged as they lack expression of MHC II molecules.
The study was made as a retrospective journal study, which included 137 horse treated with
allogenic MSC at a clinic in Stockholm. Horses previously treated with other drugs, as well as
horses that had not received any other treatment prior were included. Also horses with more
than one triggering factor, i.e. pain from more than one structure, were included. The performance lever varied from no work/light training to competition at the highest level. The treatment consisted of allogenic MSC derived from bone marrow euthanized from various reasons.
Out of 137 MSC treated horses, 125 were followed up clinically. 112 were considered as sound
at clinical follow-up, and 90 of these horses returned to training/competition. 60 horses were
still in training at least 6 months after being assessed as sound. Three horses showed adverse
reactions to the treatment in form of increased lameness, heat and swelling at the injection site
0-6 days post treatment. The reaction subsided within 24 hours after treatment with anti-inflammatory drugs. The results of this study indicate that treatment with MSC in horses with OA
appears to be patientsafe and can potentially, at an early stage, stop or inhibit the development
of OA or alleviate the clinical symptoms of affected horses.

Main title:Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst
Authors:Frisch, Caroline
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:Ljungvall, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mesenkymala stamceller, MSC, osteoartrit, tendinit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2020 09:02
Metadata Last Modified:13 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics