Home About Browse Search
Svenska


Brånstrand, Axel, 2020. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande
komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för
djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. Det finns flera olika
strategier för att minska risken för postoperativa infektioner. På humansidan har WHO tagit
fram globala riktlinjer för att minska risken för infektioner i operationssår, och rekommenderar
sedan 2016 bland annat användning av suturmaterial behandlade med det antiseptiska ämnet
triklosan (s.k. plus-suturer). Suturmaterial fungerar som en främmande kropp vilket gör att
bakterier kan växa till på dessa material. Det finns flera in vitro- och in vivo-studier som visar
att suturmaterial behandlade med triklosan hämmar bakterietillväxt och således kan minska
risken för utveckling av SSI. På veterinärsidan har det gjorts få kliniska studier. Flera studier
har publicerats på humansidan, mellan åren 2012 och 2018 har det gjorts 15 stycken
metaanalyser om hur triklosan-suturer kan minska SSI. Elva stycken av meta-analyserna visar
att plus-suturer har en positiv effekt och minskar risken för SSI medan de fyra resterande inte
kunde påvisa någon signifikant skillnad. Triklosan är ett omdebatterat ämne som har flera
negativa effekter på miljön vid storskalig användning och har visats kunna driva antibiotikaresistens.
Detta examensarbete ämnade svara på vad veterinärer som arbetar med kirurgi på hundar och
katter har för attityd till och kunskap om plus-suturer. Vidare undersöktes hur vanligt
användandet av plus-suturer är av veterinärer i Sverige idag. Detta gjordes med hjälp av en
enkät som skickades ut till veterinärer som arbetar med smådjurskirurgi i Sverige. Enkäten
översattes även till engelska och skickades ut till kliniker och sjukhus i Europa.
Enkätstudien fick svar från 123 veterinärer. Studien visade att veterinärer i Sverige har en
begränsad kunskap om produkten plus-suturer och att en stor andel aldrig hört talas om suturalternativet. Veterinärer har en delad attityd om huruvida plus-suturer kan minska infektionsrisken i operationssår och majoriteten använder inte plus-suturer vid kirurgi på hund och katt.
Flera veterinärer inom organisationen distriktsveterinärerna svarade att deras arbetsplats har en
policy där användning inte rekommenderas då materialet anses vara farligt för miljön. Två av
tre veterinärer angav i enkäten att de hört talas om plus-suturer. På frågan om det finns
tillräckligt med evidens för att använda plus-suturer svarade tre av fyra ”vet ej”. En av tre
uttryckte oro för miljöpåverkan. Fler än nio av tio svarande kände inte till riktlinjerna från
WHO.
Triklosan är ett omdebatterat ämne om vilket kunskapen är låg bland svenska veterinärer. Inom
humanmedicin finns riktlinjer som förordar användning men då större studier på djur saknas
har olika organisationer och individer gjort skilda bedömningar av huruvida kunskapen kan
appliceras inom veterinärmedicinen.

,

Surgical Site Infection, SSI, is a common complication following surgery on dogs and cats. SSI
causes an increase in mortality, prolonged hospital stays, increased costs and has a negative
effect on the emotional state of the owner. There are multiple strategies to reduce SSI after
surgery. WHO created guidelines in 2016 to reduce SSI after surgery, of which one is
recommending the use of sutures coated with triclosan (plus sutures). A suture acts as a foreign
body on which bacteria can grow. There are several in vitro and in vivo studies that demonstrate
that plus sutures can inhibit bacterial growth and as a consequence can reduce risk of SSI. There
are few clinical studies in veterinary surgery. Several studies have been published within human
surgery and additionally 15 meta-analysis were published between 2012 and 2018 regarding
whether plus sutures can reduce SSI. Eleven of these meta-analyses showed a reduction in SSI
while four could not demonstrate any reduction of risk when plus sutures were used. Triclosan
is a controversial substance with multiple negative effects on the environment at large-scale use
and additionally it has been shown that the substance can cause antibiotic resistance.
This student degree thesis aimed to examine the attitudes and knowledge regarding plus sutures
among veterinarians who work within the field of surgery involving dogs and cats. Another aim
was to investigate to what extent these sutures are used in Sweden today on veterinary clinics
and veterinary hospitals. This was examined by a questionnaire study, which was sent to
veterinarians working within the field of surgery in Sweden. The questionnaire study was
translated to English and sent to clinics and hospitals in Europe.
This study showed that veterinarians in Sweden have limited knowledge about plus sutures and
some veterinarians stated that they had never heard about the product. Veterinarians have a
divided attitude regarding whether plus sutures can reduce the risk of SSI and the majority are
not using plus sutures in surgery on dogs and cats. Several veterinarians in the organization
Distriktsveterinärerna answered that their workplace has a policy where the use of plus sutures
is discouraged because of triclosan’s negative impact on the environment. Triclosan is a
controversial substance and the knowledge is limited amongst Swedish veterinarians. There are
guidelines in human surgery which encourage the usage of plus sutures. However, there is a
lack of larger sized animal studies which results in organizations and individuals making their
own assessments on whether the existing knowledge is applicable in veterinary medicine or
not.

Main title:Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan
Authors:Brånstrand, Axel
Supervisor:Höglund, Odd
Examiner:Gånheim, Carina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:triklosan, plus-suturer, antibakteriella suturmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2020 05:56
Metadata Last Modified:11 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics