Home About Browse Search
Svenska


Yngvesson, Philip, 2020. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. Om den inflammatoriska processen tillåts fortgå utan behandling riskerar den att utvecklas till parodontit, vilket kännetecknas av en irreversibel destruktion av tändernas stödjevävnad som slutligen leder till tandlossning. Etiopatogenesen för parodontit är ett komplicerat och ännu ej helt kartlagt samspel mellan bakterier i dentalplack och djurets egna immunsvar, där typen av immunologisk respons verkar utgöra en större betydelse för sjukdomsutvecklingen än vilka specifika bakteriearter som initierat processen.

Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. Om den inflammatoriska processen tillåts fortgå utan behandling riskerar den att utvecklas till parodontit, vilket kännetecknas av en irreversibel destruktion av tändernas stödjevävnad som slutligen leder till tandlossning. Etiopatogenesen för parodontit är ett komplicerat och ännu ej helt kartlagt samspel mellan bakterier i dentalplack och djurets egna immunsvar, där typen av immunologisk respons verkar utgöra en större betydelse för sjukdomsutvecklingen än vilka specifika bakteriearter som initierat processen.

Huvudavsikten med denna studie är att genom enkätundersökningar utvärdera den allmänna hälsan hos hundar före respektive efter behandling av parodontit utifrån hypotesen att behandling av parodontit leder till en positiv effekt på djurets allmänna hälsa. Ett delmål är dessutom att försöka identifiera symtom som kan kopplas till parodontit och därmed skulle kunna inkluderas i framtida metoder som djurägare och djurhälsopersonal kan använda för att påvisa sjukdomen. Endast ett fåtal av enkätundersökningens frågor uppvisar signifikanta skillnader mellan analyserade grupper och besökstillfällen. Dessutom utgör studiepopulationens ringa antal en begränsande faktor för styrkan i de antaganden som kan göras utifrån dessa frågor. Med stöd av detta kan resultaten inte styrka hypotesen att behandling av parodontit leder till en positiv effekt på djurets allmänna hälsa. Däremot tyder resultaten på att gingival blödning och halitosis skulle kunna vara två symtom som är intressanta att studera vidare med fokus på modeller för sjukdomsidentifiering.

,

Periodontal disease is a common disorder in dogs and can be divided into two main categories: gingivitis and periodontitis. Gingivitis is an initially reversible inflammation of the gums and occurs as a result of bacterial assault originating from dental plaque. If the inflammatory process is allowed to proceed without treatment it may develop into periodontitis, which is characterized by an irreversible destruction of the supporting tissue of the teeth. A process that will ultimately result in tooth decay. The etiopathogenesis for periodontitis is a complicated, and yet to be fully understood, interaction between bacteria in dental plaque and the body's own immune response. In this interaction the type of immunological response seems to play a greater role in disease progression than the specific bacterial species that initiated the process.

The discovery of systemic spread of certain oral bacteria typical of periodontal disease, as well as positive correlation between the degree of periodontitis and systemic levels of inflammatory markers, has resulted in questions about the impact of periodontitis on general health and relation to other diseases. This has led to the development of several biological models and a large number of studies that investigated the relationship between periodontal disease and different types of systemic impact. However, the results are not conclusive and there are also limitations in terms of study design and lack of clarity in the definition of periodontal disease, which leads to difficulties in interpreting the overall evidence. Hence, a first step towards increased understanding of the disease would be for research teams and specialists to reach consensus on how periodontal disease should be defined and what guideline values to be used when distinguishing between healthy patients and different stages of disease. In addition, future research on systemic impact should focus primarily on prospective cohort studies and randomized clinical trials.

The main purpose of this study is to evaluate the general health of dogs before and after treatment of periodontitis, based on the hypothesis that treatment of periodontitis leads to a positive effect on the general health of the animal. In addition, an intermediate goal is to try to identify symptoms that can be linked to periodontitis, and thus could be included in future methods that animal owners can use to detect the disease. Only a few of the survey questions show significant changes between analyzed groups and appointments. Furthermore, the small size of the study population constitutes a limiting factor for the strength of the assumptions that can be made based on these questions. Consequently, the results cannot support the hypothesis that treatment of periodontitis leads to a positive effect on the general health of the animal. However, the results may suggest that gingival bleeding and halitosis could be two symptoms of interest in further studies focusing on models for disease identification.

Main title:Parodontal sjukdom hos hund
Subtitle:en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit
Authors:Yngvesson, Philip
Supervisor:Pettersson, Ann and Enlund, Karolina
Examiner:Hagman, Ragnvi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:parodontal sjukdom, gingivit, parodontit, allmän hälsa, systemeffekter, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15804
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2020 10:56
Metadata Last Modified:14 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics