Home About Browse Search
Svenska


Berg, Ellinor, 2020. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sustainability, consumption, and management of finite resources has become a global topic of discussion. Circular economy [CE] is presented in FN´s global goals agenda 2030 as an alternative model of consumption and a solution to move away from unsustainable development. Offering service-based products, renting, and leasing are promoted as business activities that contribute to a circular economy. Of all the industries, the construction industry has one of the largest climate impacts in the world. The Swedish construction industry represents almost a fifth of Sweden’s total emissions. CE is still a relatively new topic in the construction industry. However, the equipment rental industry is a sector within the construction industry which claims to contribute to CE. The main argument why customers chose to rent construction equipment is economic factors. Customers express concerns of the environment but their concerns are not reflected in their consumption. Therefore, it would be interesting to investigate customers’ attitudes about renting green products.

The aim of this study was to explain factors that influence customer request for green equipment rental using a multidisciplinary research method and Social Practice Theory [SPT]. The research has a flexible design and consists of a case study of the phenomenon of renting, a literature review, and multiple sources of empirical data. Data was collected via interviews, either in person, via telephone or via video, as well as an interview-based questionnaire and secondary data. Further, data was analysed with a thematic approach with the help of concepts, theories, and a developed conceptual framework.

The results of the study indicate that the environmental aspects are rarely considered during the rental process. The main aspects that influence customers to rent are economical and practical aspects. If environmental aspects are considered, it is due to legislation or sponsor´s requirements. Further, customers are positive to green products but are not prepared to sacrifice high performance and efficiency to increase environmental performance. The study correlates with the current trend regarding product attributes in the market and concludes that customers perceive renewable energy sources as most valuable. Moreover, a gap was identified between customers’ perception of rental and the economic and practical aspects. This gap seemed to depend on the customers’ working role. Customers working in head offices perceive rental as a solution to avoid maintenance costs, stockholding, and logistics. On the other hand, customers working on construction sites perceive rental, apart from access to modern equipment, to contribute to unforeseen events and reduce the workers´ dependency.

In order to influence customers to consider sustainable renting, the study suggests increased availability of information, customer relationship, and communication. An environmental certification system for equipment is suggested as a solution to simplify a sustainable renting process.

Finally, the study contributes to the current research of SPT by adding a new element of practice, i.e. communication. The new element might ensure a connection between the elements (meaning, materials and competence) and may enable practices to change towards a sustainable development.

,

Världen över råder en global diskussion gällande hållbarhet, konsumtion och användandet av ändliga resurser. I FN:s globala mål och Agenda 2030 presenteras cirkulär ekonomi [CE] som en alternativ modell av konsumtion och anses som en lösning för en hållbar utveckling. Affärsmodeller så som service-baserade produkter, uthyrning och leasing är modeller som anses bidra till CE. Byggindustrin är en av de industrier som har stört klimatpåverkan i världen. I Sverige står byggindustrin för ungefär en femtedel av landets koldioxidutsläpp. Hur som helst, inom byggindustrin så är CE fortfarande ett relativt nytt begrepp. En bransch inom byggindustrin som däremot marknadsför sig som bidragande till CE är maskinuthyrningsbranschen. De största anledningarna till att kunder väljer att hyra byggmaskiner idag är på grund av ekonomiska faktorer. Kunder uttrycker att de bryr sig om miljön, ändå speglas det inte i kundens köpbeteende. Frågan är, hur ser kunders ställer sig kunden till att hyra gröna produkter?

Syftet med denna studie är att, genom en tvärvetenskaplig forskningsmetod och Social Practice Theory [SPT], förklara faktorer som påverkar kundens efterfrågan av maskinuthyrning. Studien har en flexibel design och innefattar en fallstudie fenomenet ”att hyra”, en litteraturundersökning samt empiriskdata baserat på multipla källor. Den empiriska datan är baserad på personligkontakt, telefon- och videointervjuer samt en intervjubaserad enkät och sekundärdata. Data analyseras sedan enligt en tematisk metod med hjälp av de begrepp, teorier och det teoretiska ramverket som är presenterat i studien.

Studiens resultat visar att miljöaspekten sällan tas i åtanke av kund i hyrningsprocessen. Vidare visar resultatet att de huvudsakliga aspekterna som påverkar kund i hyrningsprocessen är ekonomiska och praktiska aspekter. Om miljöaspekten tas i åtanke är det endast på grund av lagkrav eller krav från beställaren. Utöver detta, visar studien på att kunderna är positiva till gröna produkter, men att kund inte är beredd att offra attribut så som prestanda och effektivitet mot en mer miljövänlig produkt. Vad gäller gröna produktegenskaper överensstämmer studiens resultat med den rådande trenden i byggindustrin där kunder värdesätter maskiner med förnybara drivmedel. Vidare visar studien att beroende på kundens arbetsroll kan en skillnad vad gäller uppfattningen av ekonomiska och praktiska aspekter identifieras. Där kunder som arbetar på huvudkontoren anser att hyrning är ett bra alternativ för att slippa kostnader vad gäller underhåll, lagerhållning och logistik. Medan kunderna som arbetar på byggena anser att bortsett från tillgång till moderna maskiner så bidrar hyrning av produkter till oförutsedda händelser och binder kunderna till uthyrningsföretaget.

För att influerar kunderna till hållbart hyrande föreslår studien att ökad tillgänglighet av information, kundkontakt och kommunikation är av stor vikt. Ett miljöcertifieringssystem för byggmaskiner är ett förslag på lösning som skulle möjliggöra och förenkla en hållbar hyrningsprocessen.

Slutligen, studien bidrar till nuvarande forskning inom SPT med förslag på utveckling av SPT modellen genom tillägget av elementet Kommunikation. Genom Kommunikation kan kopplingarna mellan elementen stärkas och därmed möjliggöra för nya tillvägagångssätt och en hållbar utveckling.

Main title:Customer perceptions of equipment rental
Subtitle:services for a circular economy
Authors:Berg, Ellinor
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:20
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:green products attributes, practices, renting vs buying, servicification, sharing-ecocnomy, social practice theory, use-oriented services, användarorienterade tjänster, delningsekonomi, gröna produktegenskaper, hyra vs köpa, tjänstefiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Additional Information:Ska ligga under embargo ett år (juni 2021) enl. beslut
Deposited On:09 Sep 2020 10:41
Metadata Last Modified:02 Feb 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics