Home About Browse Search
Svenska


Karved, Daniel, 2020. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
740kB

Abstract

Övervikt hos katt är ett växande problem och så mycket som 63% av kattpopulationen i vissa
områden i världen lider av övervikt eller fetma. Övervikt associeras med en rad följdsjukdomar dels
på grund av den rent mekaniska påverkan på kroppen som övervikt leder till och dels som följd av
de metabola förändringar som sker i kroppen på grund av en ökad mängd fettvävnad. De vanliga
följdsjukdomar som övervikt ökar risken för hos katt är diabetes, fettlever och osteoartrit även om
ytterligare en rad sjukdomar associeras med övervikt. Det är viktigt att personal inom djurens hälsooch sjukvård är medvetna om de riskfaktorer för felin övervikt som finns och att de på ett tidigt
stadium i kattens liv kan identifiera individer med ökad risk att utveckla övervikt. Syftet med
litteraturstudien var att sammanfatta aktuell forskning inom ämnet övervikt hos katt; kända
riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar.
Riskfaktorer för övervikt indelas i icke-modifierbara till exempel ras, kön, ålder och
kastrationsstatus samt modifierbara faktorer associerade med kattens djurägare och dess miljö.
Dessa riskfaktorer måste tas i beaktning för att kunna förebygga övervikt. En av de viktigaste ickemodifierbara riskfaktorerna är kastration, men även en genetisk predisposition kan urskiljas som en
viktig riskfaktor där vissa katter uppvisar en överviktig fenotyp redan tidigt i livet. En viktig
modifierbar riskfaktor är djurägarens underskattning av kattens hull. Därför är det viktigt att
kommunicera hullbedömningsskalan (BCS) till kattägaren och tillämpa hullbedömning i praktiken
vid kattens besök på kliniken för att få en tydlig gradering vilket underlättar förståelsen hos
djurägaren och även underlättar uppföljningen av kattens hull. Detta initieras lämpligen under
kattens första år då djurhälsopersonal troligen träffar katten flera gånger i samband med
grundvaccinationer och kastreringstillfälle där det då finns möjlighet att ge kunskap och stöd till
djurägaren så att övervikt förhindras. Om kattägaren inte är medveten om att katten är överviktig
kommer denne inte heller att vara motiverad att sträva efter att minska övervikten med lämpliga
åtgärder. Möjligen bör djurhälsopersonal rekommendera våtfoder framför torrfoder eller våtfoder i
kombination med torrfoder till katter med ökad risk för övervikt.
Djurhälsopersonal har en viktig roll i det preventiva överviktsarbetet genom att de med sin
utbildning innehar grundläggande medicinsk kunskap om de hormonella förändringar som sker vid
en ökad fettansättning och vilka sjukdomar associerade med övervikt som dessa på sikt kan leda till
hos katt. Därtill ska de ha god kännedom om de riskfaktorer som föreligger för den specifika
individen och kommunicera till kattägaren information om foder, hull och hullbedömning. Mycket
djurlidande i form av övervikt och dess associerade följdsjukdomar kan på så sätt undvikas och
djurvälfärden markant förbättras.

,

Overweight in cats is a growing problem and as much as 63% of the cat population in some areas of
the world suffer from overweight or obesity. Overweight is associated with a number of
comorbidities partly due to the increased mechanic stress on the body that comes from excess
weight, partly due to the adverse metabolic consequences that follows with the accumulation of
excess body fat. Feline overweight increases the risk of developing diabetes, hepatic lipidosis and
osteoarthritis although the overweight predisposes the cat for other comorbidities as well. It is crucial
that animal health care professionals are aware of the risk factors for feline overweight and that they
early in the cat’s life can identify individuals at risk of developing overweight. The purpose of this
bachelor’s thesis was to summarize current research on the subject feline overweight; risk factors
and common comorbidities.
Risk factors for overweight are classified into phenotypic risk factors related to the cat, among
them breed, gender, age, reproductive status and risk factors possible to modify related to the owner
and the environment. Those risk factors must be considered to prevent overweight. Among the
phenotypic risk factors, neutering is one of the most important together with a genetic predisposition
for overweight where some cats present with an overweight phenotype already early in life.
Another important modifiable risk factor is owners underestimating their cats body condition
and that is why it is important to communicate body condition score (BCS) to cat owners and
practice body condition scoring at clinic visits in order to receive a scoring that will help facilitate
the cat owners understanding and make it easier to follow up the cat’s BCS. This is preferably
initiated at the veterinary clinic early in the cat’s life combined with routine visits for vaccine and
neutering. If the cat owner is not aware the cat is overweight the owner will not be motivated to take
appropriate measures to reduce the cat’s weight. It might be that animal health care professionals
should recommend wet food or a combination of wet food and dry food to cats at risk of developing
overweight.
Animal health care professionals play a vital role in the preventative work in fighting overweight
through their education and knowledge in the hormonal alterations from an excess adiposity and the
comorbidities that might follow. In addition, animal health care professionals should provide
knowledge of existing risk factors for the specific individual and communicate information about
feeding, body condition and body condition scoring to the cat owner. By those actions, much
suffering and comorbidities as a result of overweight can be avoided and animal welfare can be
significantly improved.

Main title:Övervikt hos katt
Subtitle:kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar
Authors:Karved, Daniel
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Penell, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:fetma, felin, följdsjukdomar, katt, riskfaktorer, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15698
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2020 07:50
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics