Home About Browse Search
Svenska


Ohlén Wetterlund, Annelie and Hatt, Freyja, 2020. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att identifiera och gradera smärta är inte en självklarhet ens vid bedömning av människor, som i de
flesta fall kan beskriva sin egen smärta. Bedömning av smärta hos djur innebär ytterligare
svårigheter, då de inte kan kommunicera verbalt och ofta döljer sin smärta, vilket gör att hjälpmedel
såsom smärtskalor är nödvändigt. För att en smärtskala ska vara användbar och tillförlitlig måste
olika användare komma fram till liknande, eller helst samma, bedömning av samma individ och
tillfälle.

Detta kandidatarbete syftar till att undersöka graden av samstämmighet olika yrkeskategorier av
djurhälsopersonal uppnår vid smärtbedömning av häst. En kvantitativ studie utfördes med 16 filmer
av 8 hästar och 18 studiedeltagare från tre olika yrkeskategorier. Studien visar att samstämmigheten
inom yrkeskategorierna veterinärer, djursjukskötare och djursjukskötarstudenter, vid
smärtbedömning av hästar med hjälp av smärtskalan the Equine Pain Scale, var måttlig till god
baserat på Landis och Koch (1977) skala. Vidare visade studien en signifikant skillnad i
smärtbedömning mellan yrkeskategorier, där yrkeskategorin veterinärer smärtbedömde signifikant
lägre än de andra två kategorierna. Det är troligt att faktorer såsom utbildning, yrkeslivserfarenhet,
språk, val av smärtskala och urvalet av studiedeltagare inverkat på studieresultatet. Till författarnas
kännedom finns inte studier att hitta som undersöker samstämmigheten mellan olika yrkeskategorier
vid smärtbedömning av häst, dock hittades flertalet studier från humansjukvården som påvisade
signifikanta skillnader vid smärtbedömning korrelerat med bland annat bedömarens
specialistutbildning inom ett sjukvårdsområde.

Då studiematerialet var begränsat kan inga generella slutsatser dras, det behövs fler studier och
forskning inom detta ämne då veterinärer och djursjukskötare har ett tätt samarbete i arbetslivet, och
samstämmighet underlättar och förbättrar samarbete och patientsäkerhet.

,

Identification of pain and pain rating can be a challenge in humans, who in many cases are able to
describe their pain and its localisation. Pain assessment in animals’ present further difficulties as
they do not communicate verbally, and often tend to hide their pain, which necessitate the use of
objective tools such as pain scales. For a pain scale to be useful and reliable, different users of the
same scale should reach similar, or preferably the same, result in the same assessment situation.

The aim of this bachelor’s thesis is to explore the inter-observer reliability of pain assessment of
horses, based on the observers’ profession in animal health care. A quantitative study was performed
using 16 film clips of 8 horses and 18 observers from three different professions. The study shows
that the inter-observer reliability within the professions veterinary, veterinary nurse and veterinary
nurse student, using the pain scale The Equine Pain Scale, was moderate to good based on the Landis
and Koch (1977) agreement measures for categorical data. Furthermore, the study presented a
significant difference in pain scoring between the professions, with the group of veterinarians
scoring significantly lower than the other two professions. It is likely that factors such as education,
training, professional experience, language, choice of pain scale and sample selection influenced the
results.

To the authors knowledge no previous studies exploring the reliability of pain scoring of horses
between professions could be found, but a number of studies within human healthcare shows
significant differences in pain assessment based on for instance specialist training in a specific field.
As the study material was limited, no general conclusions can be drawn. Further research within
the subject is needed, as veterinarians and veterinary nurses have a close working relationship and
reliability improves and facilitates the working relationship and accurate treatment of the patients.
Keywords: horse, equine, pain scale, reliability, animal health

Main title:Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst
Authors:Ohlén Wetterlund, Annelie and Hatt, Freyja
Supervisor:Svonni, Elin and Ask, Katrina
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:häst, smärtbedömning, smärtskala, samstämmighet, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 06:30
Metadata Last Modified:25 Jun 2021 23:15

Repository Staff Only: item control page