Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Ida and Hanström, Yrla, 2020. Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter? : en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
721kB

Abstract

På de flesta djursjukhus och kliniker används idag rektaltermometer för att mäta kroppstemperatur
hos katter. Denna metod anses som tillförlitlig för att mäta kroppstemperatur men kan upplevas som
en obehaglig och stressande metod för katten. Vid vissa sjukdomstillstånd såsom andnöd, smittsam
sjukdom eller smärta vid ändtarmen kan en alternativ metod vara önskvärd.

Syftet med denna valideringsstudie var att undersöka om temperaturmätning med en human
örontermometer är en tillförlitlig metod för att mäta kroppstemperatur hos friska katter jämfört med
en rektaltermometer, samt att undersöka metodens varians. Denna studie ämnade också undersöka
om örontemperaturmätningen uppfattades som mindre stressande för katterna jämfört med
rektaltemperaturmätningen.

Studien inkluderade 26 friska katter i deras hemmiljö. Kroppstemperaturen mättes en gång med
en rektaltermometer och en till tre gånger i varje öra med en örontermometer där mätningarna i
öronen gjordes först i vänster sedan i höger öra. Vilken av metoderna som varje katt började med
randomiserades. Katternas beteende bedömdes utifrån Fear free pets stresskala (FAS) vid varje
temperaturmätning. En örontermometer designad för barn användes samt en digital
rektaltermometer.

Studien indikerade att temperaturen mätt med en human örontermometer i vänster öra var mer
jämförbar med rektaltemperaturen än vad temperaturmätning i höger öra var. Differensen mellan
medeltemperaturen uppmätt i vänster öra och rektalt för hela kohorten var endast 0,2 °C i denna
studie. Vid användande av örontermometer för mätning av kroppstemperaturen hos katt bör två
mätningar göras i vänster öra och medelvärdet av dessa användas. Detta för att få ett så tillförlitligt
mätresultat som möjligt. Ingen statistisk signifikant skillnad i temperatur i parvisa jämförelser
mellan höger och vänster öra samt rektalt observerades, även om hela modellen var signifikant,
vilket troligen kan förklaras av den stressberoende temperaturförändring som höger öra uppvisade
jämfört med rektaltemperaturen.

En signifikant högre stressnivå kunde påvisas vid rektaltemperaturmätningen jämfört med
örontemperaturmätningarna scorat med FAS. Detta visar att ur ett djuretiskt perspektiv så är en
örontermometer ett lämpligt alternativ för temperaturmätning hos katt.

Studien visar att örontermometer är en någorlunda tillförlitlig mätmetod för att mäta
kroppstemperatur hos friska katter i en forskningssituation, med hänsyn till metodens egen varians
och vid jämförelse med en rektaltermometer. För att kunna dra vidare slutsatser om validiteten av
örontemperaturmätning och dess applicerbarhet för katt bör vidare studier av sjuka katter i en klinisk
situation utföras.

,

Most veterinary hospitals and clinics today use a rectal thermometer when measuring body
temperature in cats. This method is considered to be a reliable method for that purpose, but it can be
uncomfortable and stressful for the patient. During certain medical conditions such as dyspnea,
contagious diseases and rectal pain, an alternative method would be desirable.

The aim of this validation study was to determine whether temperature measurement with a
tympanic membrane thermometer can be used as a reliable method for measuring body temperature
in clinically healthy cats compared to a rectal thermometer and to explore the variance of the method.
This study also aimed to examine if temperature measurement with a tympanic membrane
thermometer was perceived as less stressful for the cats than temperature measurement with a rectal
thermometer.

The study included 26 healthy cats where temperature was measured in their respective home
environments. The body temperature was measured once with the rectal thermometer and one to
three times in each ear with the tympanic membrane thermometer, where the ear measurements
always begun with the left ear followed by the right. The order in which the methods were used was
randomized. The cats’ stress levels were assessed according to a fear, anxiety and stress scale (FAS)
for each method. A tympanic membrane thermometer designed for children and a digital rectal
thermometer were used in the trials.

The study showed that measurement of body temperature with a tympanic membrane
thermometer designed for humans in the left ear was best comparable with measurement with a
rectal thermometer. The mean difference for the temperature measured in the left ear compared to
the rectal temperature was 0.2 °C in this study cohort. When the body temperature is measured in
cats two measurements should be performed in the left ear and a mean value should be calculated,
this to achieve as reliable measurements as possible.

No statistically significant difference in pairwise comparisons between temperature measured in
the right ear and the left ear as well as rectally was detected even if the model in itself was significant.
This can likely be explained by the stress-dependent temperature change that the right ear displayed
compared to the rectal temperature.

A significantly higher stress level could be detected when measurements with the rectal
thermometer was performed compared to the tympanic thermometer, scored with FAS. This
indicates that from an animal ethic point of view the tympanic membrane thermometer is a good
alternative for temperature measurement in cats.

The study shows that temperature measurements with a tympanic membrane thermometer is a
fairly reliable method for measuring the body temperature in clinically healthy cats in a research
situation considering the variance of the methods and compared to a rectal thermometer. To make
any further conclusions about the validity of tympanic membrane temperature measurements and
the applicability for cats, further studies of unhealthy cats in a clinical situation should be performed.

Main title:Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter?
Subtitle:en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer
Authors:Eklund, Ida and Hanström, Yrla
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, kroppstemperatur, rektaltemperatur, rektaltermometer, stress, temperaturmätning, termometer, örontermometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15674
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 06:57
Metadata Last Modified:25 May 2021 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics