Home About Browse Search
Svenska


Lillkull, Caroline and Williamsson, Malin, 2020. Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
934kB

Abstract

Postoperativ kolik är en allvarlig komplikation som kan orsaka mycket lidande för hästen. Att kunna
förebygga utvecklandet av postoperativ kolik är därför av stor vikt. Kandidatarbetets syfte var att
studera olika riskfaktorer för postoperativ kolik hos häst, med fokus på de preoperativa
utfodringsrutinerna. Syftet med kandidatarbetet var även att undersöka vilka preoperativa
utfodringsrutiner som rekommenderas samt praktiseras på Sveriges hästkliniker. Arbetet består av
en litteraturstudie samt en enkätstudie riktad till Sveriges största hästkliniker.
Resultatet från litteraturstudien visar att 2,5 till 10,5 % av hästar som genomgått kirurgi under allmän
anestesi drabbas av postoperativ kolik. Hästar som inkommit och opererats för kolik är exkluderade.
Riskfaktorer som i vissa studier visat sig ha betydelse är bland annat den preoperativa fastan men
även hästens individuella förutsättningar (tillexempel ras), olika läkemedel, den postoperativa
kroppstemperaturen, arteriella laktatvärdet, grad av smärta, tidigare historik av kolik samt tid på
dygnet som operationen genomförs. Utifrån litteraturens rekommendationer gällande preoperativa
utfodringsrutiner bör hästar fasta minst 6 till 12h preoperativt. En relativt ny studie visade dock på
en lägre andel postoperativ kolik jämfört med andra liknande studier. Största skillnaderna mellan
studierna var att hästarna i den nyare studien inte fastat preoperativt. Detta indikerar att mer
forskning kring den preoperativa fastan krävs, för att kunna säkerställa dess betydelse.
Resultatet från enkätstudien visar att majoriteten av Sveriges största hästklinikers preoperativa
utfodringsrutiner främst består av 6 till 12h fasta. Klinikernas uppfattning gällande frekvensen av
postoperativ kolik varierade stort.
Resultatet från detta kandidatarbete indikerar att preoperativ fasta eventuellt både kan verka
förebyggande samt vara en potentiell riskfaktor för postoperativ kolik. Fler studier behövs för att
säkerställa ett eventuellt samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik.

,

Postoperative colic in horses is a serious complication and can cause the horse major suffering.
Therefore, reducing the risk of developing postoperative colic in horses is of great importance. The
aim of the bachelor thesis was to study various risk factors for postoperative colic in horses, with
focus on the preoperative feeding routines. The aim was also to investigate which preoperative
feeding routines that are recommended and used at different horse clinics in Sweden. The bachelor
thesis consists of a literature study and a survey study directed towards the largest horse clinics in
Sweden.
The results from the literature study show that 2.5 to 10.5% of horses undergoing general anesthesia
suffer from postoperative colic. Horses who had undergone surgery for colic were excluded. Risk
factors for postoperative colic include preoperative fasting, individual prerequisites (for example the
breed of the horse), different types of pharmaceuticals, postoperative body temperature, arterial
lactate value, pain score, earlier history of colic and out-of-hour surgery. Based on the literature
regarding preoperative feeding routines, horses should fast between 6 to 12h. However, the transit
time can be affected by the preoperative feeding routines and studies have shown that fasting more
than 26h is not necessary. A recent study showed a lower prevalence of postoperative colic
compared to similar studies. The biggest difference in this recent study were that horses in the more
recent study were not fasted preoperative, which indicates that more research on preoperative fasting
is needed to ensure its importance
Results of the present study show that a majority of Sweden's largest horse clinics' preoperative
feeding routines mainly consist of 8 to 12h of fasting. The opinion regarding the development of
postoperative colic ranged between the participating clinics.
The results of this bachelor thesis indicate that preoperative fasting eventually both can prevent
postoperative colic and be a risk factor for it. More studies are needed to ensure the relationship
between preoperative feeding routines and postoperative colic.

Main title:Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst
Authors:Lillkull, Caroline and Williamsson, Malin
Supervisor:Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Svonni, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, preoperativ utfodring, diet, fasta, postoperativ kolik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 10:42
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics