Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Lina and Persson, Linn, 2020. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
811kB

Abstract

Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska
intakta tikar <10 års ålder. Sjukdomen innebär att livmodern är varfylld och den rekommenderade
behandlingen är ovariehysterektomi under generell anestesi. Tikarna är ofta systemiskt påverkade
och inte sällan geriatriska, vilket medför ökade risker i samband med anestesi. Syftet med detta
examensarbete var att få en ökad förståelse för potentiella avvikelser från referensintervall gällande
kroppstemperatur och blodtryck i samband med anestesi vid kirurgisk behandling av pyometra. För
att undersöka detta utfördes en litteraturstudie samt en retrospektiv journalstudie av tikar som
genomgått kirurgisk behandling för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset under åren 2017–2019.
Sammanlagt 170 patientjournaler kom att användas som underlag för studien. De digitala
journalerna innehöll enbart en sammanfattning av anestesiförloppet, varför endast min- och
maxvärden för kroppstemperatur och MAP under anestesin fanns att tillgå.
Incidensen av avvikelse från referensintervallet för kroppstemperatur var 14,9%. Majoriteten av
tikarna med avvikande kroppstemperatur var hypoterma vid något tillfälle under anestesin och
endast en patient (0,68%) var hyperterm. Incidensen av blodtrycksrelaterade avvikelser var 72,8%,
där fördelningen mellan hypotension och hypertension var ungefär lika. Andelen patienter som
fluktuerade stort och därför var både hypo- och hypertensiva under förloppet var 12,7%. Endast en
patient avled under anestesin vilket resulterade i en mortalitet på 0,59%. Avvikelser från
referensintervallen kan förebyggas med hjälp av till exempel intravenös vätsketerapi,
värmebevarande behandling, val av läkemedel samt reglering av anestesidjup.
Resultatens tillförlitlighet beror på vilken data som har journalförts samt noggrannheten av
denna. Det förekommer stora variationer av referensintervall i litteraturen gällande
kroppstemperatur och MAP. Resultaten i studien är således en följd av det referensintervall som
valts för respektive parameter. Vidare saknades data för de eftersökta parametrarna i vissa journaler
vilket medförde olika antal inkluderade individer i respektive del av resultatet. Då endast min- och
maxvärden för kroppstemperatur och MAP fanns att tillgå i journalen var det inte möjligt att avgöra
när under anestesin dessa värden uppmättes. Det går således inte att fastställa om dessa värden var
associerade med specifika moment eller tidpunkter av operationen vilket innebar begränsningar i
vilka slutsatser som kunde dras utifrån datan. Majoriteten av patienterna avvek från
referensintervallet gällande MAP någon gång under anestesiförloppet. Avvikelser gällande
kroppstemperatur var mer ovanliga. Mer omfattande studier hade behövts för att kunna konstatera
eventuella orsakssamband mellan dessa avvikelser och andra faktorer.

,

Pyometra is a common disease affecting almost a quarter of all Swedish intact bitches <10 years of
age. The definition of pyometra is a pus-filled uterus and the recommended treatment is
ovariohysterectomy under general anesthesia. Pyometra often causes a systemic reaction and the
bitches are frequently geriatric which increases the risks associated with anesthesia. The objective
of the present study was to acquire knowledge of the incidence of potential deviations regarding
body temperature and blood pressure related to anesthesia during surgical treatment of pyometra. To achieve this a literature review was conducted as well as a retrospective study of medical records
of bitches that underwent ovariohysterectomy at Universitetsdjursjukhuset during the years 2017-
2019. 170 medical records were included in the study. The medical records contained only a short
summary of the course of anesthesia which is why only minimum and maximum values for body
temperature and MAP were accessible and used as a basis.
The incidence of deviating body temperature was 14,9%. The majority of these patients were
hypothermic at one point during anesthesia and only one patient (0,68%) was hyperthermic. The
incidence of deviating blood pressure was 72,8%, with the distribution of hypo- and hypertensive
patients being almost identical. 12,7% of patients were both hypo- and hypertensive during the
procedure. Only one patient died, which led to a mortality rate of 0,59%. Deviance from reference
values might be possible to prevent through intravenous fluid therapy, supplemental heat sources,
customized anesthetic protocols and alteration of anesthetic depth.
Properly kept medical records are vital to the accuracy of the results in this study. There are big
discrepancies regarding reference intervals for body temperature and blood pressure in the literature,
which make the results of this thesis dependable on the selected reference interval for each
parameter. Not all medical records contained all the information necessary for this study. This led
to different numbers of individuals included in the results regarding different parameters. The
medical records contained a short summary of the course of anesthesia, which only included the
patient’s minimum and maximum values for body temperature and MAP. Thus, it is not possible to
determine at which point of the procedure those values were measured nor if they coincide with
specific events or stages of anesthesia, which is a limitation of the study. The majority of patients
deviated from the reference interval regarding MAP at some point during the anesthesia. Deviations
from the reference interval regarding body temperature were not as common. Further research is
required to analyze possible causation of these deviations with other factors.

Main title:Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar
Subtitle:incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck
Authors:Larsson, Lina and Persson, Linn
Supervisor:Johansson, Todd and Grundin, Johanna
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:pyometra, anestesi, narkos, komplikation, referensintervall, tik, perioperativ, intraoperativ, blodtryck, MAP, kroppstemperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 10:13
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page