Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jennifer and Larsson, Michelle, 2020. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
864kB

Abstract

Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen
hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär
chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. För att
ge patienten de bästa förutsättningarna för att överleva är det av yttersta vikt att förhindra, upptäcka
och åtgärda eventuella komplikationer som kan tillstöta i sjukdomsförloppet. Djursjukskötaren har
således en betydelsefull roll i vården av dessa patienter.
Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att undersöka vilken omvårdnad och
monitorering som ges till hundar i Addisonkris under vistelsen på en intensivvårdsavdelning på tre
stora svenska djursjukhus. Detta med syftet att undersöka vilka parametrar inom respektive område
som en djursjukskötare behöver vara särskilt observant på vid sjukdomstillståndet. En intervjustudie
utfördes med tre erfarna djursjukskötare som är verksamma på olika intensivvårdsavdelningar. En
litteraturstudie där vetenskapliga artiklar samt facklitteratur söktes inom ämnet användes som ett
komplement till studien.
Det sammanställda resultatet från intervjustudien och litteraturstudien visade att monitorering av
cirkulation, blodtryck och vätskestatus var av särskild vikt vid tillståndet. Resultatet av intervjuerna
visade att djursjukskötarna inte upplevde att en patient i Addisonkris har några specifika,
utmärkande omvårdnadsbehov, utan att ett holistiskt perspektiv för individuell omvårdnad används.
Det holistiska synsättet omfattade generella omvårdnadsbehov som patientkomfort, hygien,
nutrition, smärtlindring samt vätsketerapi och skötsel av infartskatetrar.
Konklusionen av denna studie är att det föreligger en brist på forskning inom ämnet omvårdnad av
hundar i Addisonkris. Majoriteten av de studier som finns behandlar patofysiologi, diagnostisering
samt den medicinska behandlingen av sjukdomstillståndet. För att kunna möta utvecklingen inom
veterinärmedicin och djurägares ökande krav och efterfrågan av specialiserad vård idag bedöms det
finnas ett behov av ytterligare forskning gällande djuromvårdnad. Detta skulle även bidra till en
ökad djurvälfärd.

,

Addisonian crisis in dogs is a life-threatening complication due to the endocrine disorder
hypoadrenocorticism and can lead to hypovolemic and cardiovascular shock. A patient in an
Addisonian crisis is in need of extensive nursing and careful monitoring. In order to provide the
patient with the best conditions for survival, it is of the utmost importance to prevent, detect and
countermeasure any complications that may occur in the course of the disease. The veterinary nurse
therefore has a significant role in the care of these patients.
The purpose of this bachelor’s thesis in veterinary nursing was to investigate the nursing and
monitoring of dogs in Addisonian crisis during their stay in an intensive care unit at three large
animal hospitals in Sweden. This with the purpose of examining which parameters that a veterinary
nurse must be particularly observant of with this condition. An interview study was conducted with
three experienced veterinary nurses that work in different intensive care units. A literature study of
scientific articles and literature within the subject was conducted as a complement to the interview
study.
The compiled results from the interviews and literature highlighted the importance of monitoring
circulation, blood pressure and hydration during this condition. The results from the interviews
showed that the veterinary nurses did not experience that a patient in an Addisonian crisis had any
specific, distinctive nursing needs, but that a holistic approach to individual nursing was used. The
holistic approach included general nursing needs such as patient comfort, hygiene, nutrition, pain
relief as well as fluid therapy and the maintenance of catheters.
In conclusion, this study has shown that there is a need of more research in the field of nursing in
dogs in Addisonian crisis. The majority of the studies available cover the pathophysiology, diagnosis
and the medical treatment of this condition. In order to meet the development in veterinary medicine
and the increasing demands from the animal owners and demands for specialized care there is a need
for further research in the field of animal nursing. It could also contribute to an increased animal
welfare.

Main title:Addisonkris hos hund
Subtitle:monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten
Authors:Johansson, Jennifer and Larsson, Michelle
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:addisonkris, hund, hypoadrenokorticism, intensivvårdsavdelning, djursjukskötare, monitorering, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 09:09
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page