Home About Browse Search
Svenska


Gylesjö, Emma and Holmberg, Petra, 2020. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns
triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som
använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. Tanken bakom
ett standardiserat system för att sortera patienterna är att effektivisera triagen och
öka patientsäkerheten genom att minska subjektivitet. Men det finns även
potentiella nackdelar med standardisering såsom att det kan vara tidskrävande och
innebära ökade kostnader. Hur mycket den triagerande sköterskans utbildning och
erfarenhet påverkar triagen är litteraturen inte helt enig om och de flesta studier som
undersöker detta är gjorda inom humanvården.
Med anledning av bristen på data gällande vilka triageskalor som används på
Sveriges djursjukhus samt hur triageprotokollen är utformade gjordes detta
kandidatarbete med syftet att bli en inledande kartläggning. Studien består av en
sammanställande litteraturstudie och en enkätstudie i vilken 134 triagerande
djurvårdare och djursjukskötare från 23 av landets djursjukhus inkluderades.
Majoriteten av respondenterna i denna studie uppgav att någon form av
triageskala användes. De fyrgradiga och de femgradiga triageskalorna var
signifikant högre förekommande än den tregradiga skalan. Gällande vilken skala
som användes på arbetsplatsen rådde det dock inte konsensus om inom flera
djursjukhus. Majoriteten av respondenterna uppgav dock att standardiserade
protokoll användes samt att dessa underlättade triagen. Det gick inte att fastslå om
yrkestitel eller grad av erfarenhet påverkade hur protokollen används. Däremot
indikerade punktestimatet att djurvårdare i större omfattning än legitimerade
djursjukskötare alltid följer protokoll. Den vanligaste anledningen till att
protokollet frångås uppgavs vara patientens sökorsak. De vitalparametrar som 90%
eller fler av respondenter uppgav ingå i protokollet var slemhinnornas färg, kapillär
återfyllnadstid, andningsfrekvens, allmäntillstånd, hjärtfrekvens, pulskvalitet och
rektaltemperatur. Resultatet av denna studie indikerar att mer fokus bör läggas på
intern utbildning och information kring användandet av triageverktyg på flera av
landets smådjurssjukhus.

,

Triage is important for the patient-flow process in the emergency room. There are
triage systems described for small animals, for example Veterinary Triage list
which uses a five-level color scale to sort patients. The idea behind using a
standardized system to sort patients is to increase the triage effectivity and patient
safety by decreasing subjectivity. But there are potential disadvantages with
standardization, such as increased time and increased costs. The literature does not
entirely agree on to what extent the education and experience of the triage nurse
affects the triage, and most of these studies are made in human medicine.
Due to lack of data of which triage scales are used at small animal emergency
hospitals in Sweden and which design the triage protocols have, this study aimed
to do a pilot investigation. This bachelor thesis consists of a literature study and a
survey in which 134 triaging nurses from 23 of the country’s small animal hospitals
were included.
The majority of the respondents stated that some kind of triage scale was used.
The four-and five-degree scales were significantly more common than the threedegree scale. However, within several animal hospitals the respondents did not
reach consensus regarding which scale that was used. The majority of the
respondents stated that standardized protocols were used and that these are helpful
during triage. It was not possible to establish if professional title or degree of
experience affected how the protocols were used. However, the point estimates
indicated that non-licensed nurses follow the protocols to a greater extent compared
to licensed nurses. The most commonly stated reason for the protocol to be adjusted
was presented problem of the patient. The vital signs that 90% or more of the
respondents stated that the protocols included were; color of mucus membranes,
capillary refill time, respiratory rate, general condition, heart rate, pulse quality and
rectal temperature. The results of this study indicate that more focus should be put
on training and information about the triage tool on several small animal hospitals
in Sweden.

Main title:Triage på smådjursakuten
Subtitle:en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll
Authors:Gylesjö, Emma and Holmberg, Petra
Supervisor:Oltegen, Sara
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:akutvård, djuromvårdnad, djursjukskötare, smådjur, standardisering, triage, triageskalor, triagesystem, triageprotokoll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 06:27
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics