Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Fanny and Kaj, Camilla, 2020. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den vanligaste sjukdomen hos hundar är parodontit där 44 - 100 % av populationen är drabbad. Det
första steget mot parodontit är plackbildning på tänderna. Plack består av bakterier och kan orsaka
gingivit. Om inte placken avlägsnas från tandytan omvandlas den successivt till tandsten. Plack
tillsammans med kroppens immunförsvar orsakar inflammation som kan bryta ner tandens
stödjevävnader och leda till parodontit.
Ett känt och fungerande sätt att få bort plack från tänderna är tandborstning. Djurägare upplever det
ofta svårt att borsta tänderna på sin hund med en tandborste. Det finns dock andra alternativ på
marknaden men som inte är vetenskapligt testade. I denna studie undersöktes två olika
textilprodukter avsedda för tandrengöring, en handske i nylon och en fingertuta i mikrofiber.
Produkterna utvärderades för effekt mot gingivit, plack och tandsten. Under studien bedömdes även
stressnivå enligt Fear, Anxiety and Stress Scale (FAS) för att se om stressnivån i samband med
tandrengöring minskade vid daglig användning. I den här experimentella studien användes 18
undervisningshundar från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Av dessa 18 hundar ingick sju
stycken i kontrollgruppen medan 11 hundar behandlades med tandrengöring i 35 dagar. Den buccala
sidan av tänderna rengjordes en gång dagligen av båda produkterna på samtliga hundar. På hälften
av hundarna användes handsken på höger sida och fingertutan på vänster sida av munnen och
tvärtom på resterande.
En blindad veterinär, som är doktorand i odontologi på hund och katt, gjorde två bedömningar av
alla hundar utan sedering eller anestesi. En bedömning utfördes innan tandrengöring påbörjats och
en till bedömning gjordes efter 35 dagar. Gingivit, plack och tandsten bedömdes enligt olika index.
Vid två tillfällen färgades hundarnas tänder för att synliggöra om produkterna tog bort plack samt
om de kom åt mellan tänderna. Bilder togs på hundarnas tänder vid båda bedömningarna och
färgningstillfällena.
Alla hundar hade plack vid första bedömningen. Vid andra bedömningen, efter 35 dagars
tandrengöring, hade ingen hund som behandlats med tandrengöring plack. Vid jämförelse av
gingivit före och efter behandling visades en signifikant förbättring för både handsken (p=0,027)
och fingertutan (p=0,008). Resultatet av färgningen efter analys av bilderna visade att alla hade
mindre plack efter tandrengöring. Minskningen av FAS-nivån var signifikant (p<0,005) vilket tyder
på att hundarna vande sig vid behandlingen.

,

The most common disease in dogs is periodontitis where 44 - 100 % of the population is affected.
The first step towards periodontitis is plaque formation on the teeth. Plaque is made up of bacteria
and can cause gingivitis. Unless the plaque is removed from the tooth surface, it is gradually
converted to calculus. Plaque along with the body's immune system causes inflammation that can
dissolve the tooth's supporting tissues and lead to tooth loss.
One known and effective way to remove plaque from the teeth is tooth brushing. Many people find
it difficult to brush their dog's teeth with a toothbrush. There are other options on the market that are
not scientifically tested. In this study, two different textile products designed for dental cleaning
were examined a glove made of nylon and a microfiber fingerstall. The products were evaluated for
efficacy against gingivitis, plaque and calculus. During the trial, stress levels were also assessed
according to Fear, Anxiety and Stress scale (FAS) to see if the stress level associated with dental
cleaning decreased with daily use of the two products. In this experimental study, 18 training dogs
from the Swedish University of Agriculture (SLU) were used. Seven of these dogs were control
group and 11 were treated with dental cleaning for 35 days. The buccal side of the teeth was cleaned
once daily with both products on all dogs. On half of the dogs, the glove was used on the right side
and the fingerstall on the left side of the mouth and the method were reversed on the rest.
A blinded veterinarian who is a PhD student in dog and cat dentistry made two assessments of all
dogs without sedation or anesthesia. An assessment was carried out before dental cleaning was
started and an additional assessment after 35 days. Gingivitis, plaque and calculus were assessed
according to a protocol. On two occasions, the dog's teeth were stained to reveal plaque and to
examine whether or not the products were successful in removing plaque and if they could access
the space between the teeth. Pictures were taken of the dog's teeth at both assessments and staining
occasions.
All dogs had plaque at the first assessment, but at the second assessment none of the dogs who
received dental cleaning had plaque, this was the result for both products. When evaluating the
occurrence of gingivitis, there was a significant improvement after having used both the glove
(p=0.027) and the fingerstall (p=0.008). The result of the staining after analysis of the pictures
showed that everyone had less plaque after tooth cleaning. The decrease in the FAS level was
significant (p<0,005), which indicates that the dogs get used to the treatment.

Main title:Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund
Authors:Eriksson, Fanny and Kaj, Camilla
Supervisor:Olsén, Lena and Enlund, Karolina
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:tandborstning, hund, parodontit, plack, gingivit, tandsten, calculus, Handy Brush, Accesia Softy Swipe, fingertuta, FAS, plackfärgning, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 06:55
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page