Home About Browse Search
Svenska


Azmy, Remon Yosri Kamel and Bromé, Love, 2020. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences


Full text not available

Abstract

Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. Det här arbetet inkluderar även en retrospektiv tvärsnittsstudie där en grupp på totalt 48 hundar med konstaterad diabetes klassificerades in i olika viktkategorier (under-, över- eller normalvikt) för att undersöka vilken viktkategori som var vanligast förekommande vid diagnos. Metoderna som användes för att klassificera hundarna var vikt jämfört med medelvikten för rasen eller body condition score (BCS). Litteraturstudien identifierade flera sjukdomar kopplade till övervikt. Metabola störningar och endokrina sjukdomar kunde kopplas till övervikt och låggradig inflammation vid övervikt beskrevs kunna förvärra vissa existerande sjukdomar. Övervikt kopplades också till respiratoriska problem där brakycefala raser ibland var extra utsatta. Vidare pekade studier på att vissa hjärtförändringar kunde orsakas av fetma och bukfetma. Övervikt kopplades också till ortopediska sjukdomar där det beskrevs att övervikt kunde förvärra existerande sjukdomar via en ökad mekanisk stress men att en viktnedgång dock kunde reducera de ortopediska problemen. Riskfaktorer för att drabbas av övervikt kunde delas in i två grupper; modifierbara respektive icke modifierbara. Viktiga modifierbara faktorer som djurägaren kan påverka var födointag och djurets aktivitetsnivå. Djurägarens livsstil kunde också vara en riskfaktor för övervikt hos hunden. Ett högt body mass index (BMI) hos djurägaren associerades med övervikt hos hunden vilket innebär att det även finns indirekta faktorer som djurägare behöver ta hänsyn till. De icke modifierbara riskfaktorerna beskrev litteraturen som ras, kön, kastrationsstatus och ålder. Andelen uträknat överviktiga hundar i diabetespopulationen i journalstudien var relativt hög (58 %) och en majoritet av hundarna var tikar. Om övervikten hade ett samband med utvecklingen av diabetes går inte att avgöra med anledning av studiens retrospektiva ögonblicksbild och osäkra viktlassning. Mycket forskning har gjorts kring övervikt hos hund och dess kopplingar till kroniska sjukdomar men eftersom det är ett brett ämn finns det fortfarande kunskapsluckor. Långtidsstudier med tillförlitliga mätmetoder för att skatta hundens hull behöver utföras för att kunna uttala sig om huruvida övervikt kan vara en riskfaktorför utvecklande av diabetes hos hund.
för utvecklande av diabetes hos hund.

,

Overweight in dogs is a widespread problem that exists in several countries around the world
including Sweden. The aim of this study was to describe common diseases that occur in overweight dogs and risk factors for canine overweight through a literature study. The study also included a retrospective cross-sectional study in which a group of 48 dogs with diagnosed diabetes were classified into different weight categories (underweight, overweight, or normal weight) to investigate which weight category was the most common at diagnosis. The methods used to classify the dogs were weight compared to the mean weight of the breed or body condition score (BCS). The literature study identified several diseases linked to obesity. Metabolic disorders and endocrine disorders could be linked to overweight and low-grade inflammation in obesity was described to exacerbate some existing diseases. Obesity was also linked to respiratory problems were brachycephalic breeds were sometimes particularly vulnerable. Furthermore, studies indicated that some heart changes could be caused by obesity and abdominal obesity. Overweight was also linked to orthopedic diseases where it was described that being overweight could aggravate existing illnesses through increased mechanical stress, however, weight loss could reduce the orthopedic problems. Risk factors for being overweight could be divided into two groups; modifiable and nonmodifiable. Important modifiable factors that the owner can influence were the food intake and the activity level of the animal. The owner's lifestyle could also be linked as a risk factor for overweight in dogs. A high body mass index (BMI) of the dog owner was associated with overweight in the dog, which means that there are indirect factors that the owner needs to take into account. The nonmodifiable risk factors described in the literature were breed, gender, neutering, and age. The proportion of overweight dogs in the diabetic population in the journal study was relatively high (58%) and the majority of dogs were females. Whether overweight was associated with the development of diabetes cannot be determined due to the retrospective study design and uncertain method for weight categorization. Much research has been done on obesity in dogs and its links to chronic diseases, but it is a broad subject and there are still gaps in knowledge. Long-term studies with reliable methods for estimating the dog's body condition need to be performed to be able to determine whether overweight can be a risk factor for developing diabetes in dogs.

Main title:Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar
Authors:Azmy, Remon Yosri Kamel and Bromé, Love
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:fetma, hund, kroniska sjukdomar, riskfaktorer, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2020 12:46
Metadata Last Modified:16 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics