Home About Browse Search
Svenska


Nyström, Albin and Nytell, Anders, 2020. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. För att ge legitimitet åt sina hållbarhetsrapporter upprättar många företag dessa enligt standardiserade ramverk utvecklade av Global Reporting Initiative (GRI). Dessa ramverk ställer krav på att rapporterna innehåller vissa data och att de ska ta upp ett antal bestämda problemområden gällande hållbarhet. Ramverken tillåter emellertid viss flexibilitet, vilket gör att olika företags hållbarhetsrapporter, trots att de följer samma ramverk, kan redovisa mycket varierande information och data.

I uppsatsen presenteras begreppet ekoeffektivitet som ett sätt att mäta och jämföra hållbarhet hos företag genom att kombinera miljömässiga- och ekonomiska data. Genom att analysera den data som redovisas i hållbarhetsrapporter från tre fallföretag inom den svenska skogsindustrin utreds hur väl denna data kan användas för att beräkna, och jämföra hållbarhet i form av ekoeffektivitet.

Uppsatsen är genomförd i form av en fallstudie där först en litteraturgenomgång av ämnet ekoeffektivitet görs som sedan ligger till grund för analyser av miljödata publicerad i de valda fallföretagens hållbarhetsrapporter. I analysen testas hur väl denna data kan användas för att beräkna ekoeffektivitet och sedan jämföras mellan fallföretagen.

Resultatet av uppsatsen visar att den miljödata som publiceras i fallföretagens hållbarhets-redovsningar är komplicerad att jämföra mellan företagen. Detta beror till stor del på att fallföretagen inte är konsekventa i användandet av enheter och ingående variabler. Av samma anledning visar uppsatsen att det är svårt att jämföra ekoeffektiviteten mellan fallen, även om det är enkelt att beräkna för de enskilda företagen. För att jämföra ekoeffektivitet mellan fallen, visar uppsatsen att det är av större nytta att beräkna utvecklingen av ekoeffektivitet då den inte är enhetsberoende för att bli jämförbar mellan olika fall.

,

In addition to traditional financial reports, many Swedish companies publish sustainability reports. A sustainability report provides information about the work the company is doing in favor of sustainability and the impact the company has on the world around it. To give the sustainability report, it is often developed in accordance with standards established by the Global Reporting Initiative (GRI). These standards ensure that the reports contain certain data and that they address a number of problem areas important for sustainability. However, the GRI standards allow for a certain degree of flexibility when it comes to the information that needs to be reported. This means that the information that is reported can differ a great deal between companies.

This essay introduces the concept of eco-efficiency as a way to measure and compare the sustainability of a company by combining environmental- and economical data. By analyzing the data in sustainability reports from three case-companies in the Swedish forest industry, it is investigated if the data is usable for calculating and comparing sustainability in terms of eco-efficiency.

The essay is conducted as a case study with a literature review of the topic ecoefficiency as a foundation for the analysis of the data published in the sustainability reports from the case companies. The analysis tests if this data is suited for the calculation of eco-efficiency and if it can be used for comparing the reports of the companies.

The results show that it is complicated to compare the environmental data published in the sustainability reports of the case companies. This is largely due to the fact that the companies are not consistent in the methods in which they calculate, nor the units in which they present the data. For the same reason, the results also show that comparing eco-efficiency between the case companies is complicated although it is fairly simple to calculate for the individual case.

The essay finds that the most useful way to compare eco-efficiency between cases is to compare the development of eco-efficiency, since that allows for comparisons to be made without being dependent on the unit of measure.

Main title:Att mäta och jämföra hållbarhet
Subtitle:en fallstudie av tre svenska skogsbolag
Authors:Nyström, Albin and Nytell, Anders
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:11
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:ekoeffektivitet, GRI,miljömålsrapportering, miljönytta, skogsindustri, eco-efficiency, environmental reporting, environmental benefits, forestry, GRI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15587
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2020 09:42
Metadata Last Modified:08 Jun 2020 07:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics