Home About Browse Search
Svenska


Ahnfelt, Desideria, 2020. Tillväxt hos alléträd i plantskola : en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna undersökning har varit att utvärdera, diskutera och undersöka tillväxt på stamomkrets på containerodlade alléträd producerade i plantskola. Målet har varit att se vilka slutsatser som kan dras när det gäller tillväxt från ett år till ett annat av fyra utvalda trädsläkten: Quercus, Acer, Prunus och Sorbus. Uppsatsen består av två delar, där del 1 jämför statistiska data från trädinventeringar med definierande trädstorlek genom mätning av stamomkrets enligt standard från LRF trädgård, gemensam för alla svenska plantskolor. Den använda inventeringsdatan är från en av Sveriges största plantskolor, från åren 2017 och 2018. Undersökningen jämför mätresultaten för att urskilja olikheterna i tillväxt mellan de fyra trädsläktena. Studien vill vara till hjälp för plantskolan för att särskilja mönster i tillväxt som skulle kunna användas vid planering av försäljning och framtida investeringar och inköp. Del 2 består av inventeringsdata av omkrets av trädstam uppmätt av plantskolan under september 2019 samt av en ny för studien genomförd mätning av samma träd i november 2019. Genom att jämföra de två mätningarna ämnar uppsatsen analysera om träden har vuxit ur sin givna storlekskategori eller -kvalitet. Syftet var att undersöka om varmare temperaturer orsakade av klimatförändringar har påverkat tillväxten av trädstammarnas omkrets under hösten och om det vore bättre att göra inventering senare på säsongen för ett mer korrekt resultat. Metoden för uppsatsen bestod av praktisk mätning och hantering av statistisk data, kombinerat med litteraturstudier. Undersökningens resultat är sammanställda i diagram och Pivottabeller och visar att Acer har den snabbaste tillväxten bland dessa släkten och Quercus har den mest långsamma. En skillnad mellan specifika arter kan utläsas i det att individer av Quercus cerris och Quercus frainetto har vuxit ur sin storleksklass i högre grad än Quercus robur. Sorbus har i studien en snabbare tillväxt än Prunus. Resultatet av datan av del 2 fastställer att för få trädindivider växer ur sin i septembers inventering tilldelade storlekskategori, för att vara anledning nog för plantskolan att ändra inventeringsdatum till november.

,

The purpose of this study has been to evaluate, discuss and examine trunk circumference growth of container grown nursery trees, of alley way type. The aim has been to see which conclusions can be made concerning the growth rate from one year to another. Four different tree genera were chosen: Quercus, Acer, Prunus and Sorbus. The study consists of two parts. Part 1 examines specifically inventory data of tree measurements deciding tree size by trunk circumference, according to standards from LRF trädgård, common for all Swedish nurseries. The inventory data used, came from one of Sweden’s biggest nurseries of trees, from the years of 2017 and 2018. The study compares the data to outline the differences in growth between the four genera. The study aims to be of assistance to the nursery when it comes to see patterns in growth that could be used while planning for sales and future investments of stock. Part two consists of inventory data of tree trunk size measured by the nursery itself in September 2019, and a new measurement of the same trees in November 2019. In comparing the two results, the study aims to analyze if the trees have outgrown their given category of tree size or quality. The purpose was to investigate if warmer temperatures, due to climate changes, have had any impact on the growth of the tree trunks in width during autumn season and if it might be more correct to make the inventory later on in the season to get a more accurate result. The method consisted of practical measurement and handling of statistical data, combined with a literary study. The result of the study, gathered in diagrams and Pivot tables based on the data, shows that Acer has the fastest growth among the four genera, and Quercus has the slowest. A difference in growth between specific species is shown by the fact that tree individuals among the species Quercus cerris and Quercus frainetto have outgrown their size categories to a larger extent than individuals of the species Quercus robur. Sorbus have in the study a faster growth than Prunus. The result of the data of part two concludes that not enough trees grow out of their given size category to give reason enough for the nursery to change their inventory date to November.

Main title:Tillväxt hos alléträd i plantskola
Subtitle:en undersökning på containerodlade alléträd inom släktena Quercus, Acer, Sorbus och Prunus
Authors:Ahnfelt, Desideria
Supervisor:Nordmark, Lotta and Wuolo, Annika
Examiner:Levinsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:stamomkrets, plantskola, tillväxt, containerodling, tree trunk circumference, tree size, measurements of trunk, nursery production, tree growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2020 10:42
Metadata Last Modified:21 May 2020 04:02

Repository Staff Only: item control page