Home About Browse Search
Svenska


Sverud, Jonathan, 2020. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar
cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på
muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. Dock har det visats att det är relativt få veterinärer som använder sig av objektiva
övervakningsmetoder vid användning av NMB. Det beror möjligtvis p.g.a. bristande kännedom
om olika monitorers egenskaper. Acceleromyografi (AMG) mäter accelerationen av extremiteten och är den mest använda metoden för övervakning av NMB inom veterinärmedicinen idag.
Inom humanmedicinen har introduktionen av en användarvänlig utrustning byggd på elektromyograf-teknik (EMG) TetraGraph (Senzime Uppsala), ökat objektiv övervakning av NMB.
Metoden mäter aktionspotentialen vid en muskelkontraktion. Monitorerna (AMG och EMG)
ger elektriska stimuli av en lokal nerv fyra gånger efter varandra vilket ger fyra muskelspasmer
(T1-T4). Utrustningen mäter sedan train of four ratio (TOFr). TOFr är kvoten av T4/T1. Studier
har pekat på att AMG överestimerar värdet på TOFr jämfört med EMG vid övervakning av
NMB. Det gör det relevant att studera tillämpbarheten av EMG hos hund. Syftet med det här
arbetet var att: 1) i litteraturen undersöka om en låg dos av något icke depolariserande NMB
kombinerat med continuous rate infusion (CRI) har visats åstadkomma central position av ögat
under minimal andningspåverkan; 2) jämföra känsligheten byggd på EMG-teknik med befintlig
AMG-monitorering avseende när en hund kan väckas ur inhalationsnarkos med NMB; 3) prova
om det är möjligt att lätt applicera sonden av TetraGraph (Senzime) på hund. En central position
av ögat kunde i vårt arbete ses trots TOFr>0,9. TOFr>0,9 är bestämt som ett gränsvärde för när
en patient anses kunna väckas från narkos med NMB. Enligt tidigare beskriven litteratur kan
en dos på 0,05 mg kg-1 rokuronium användas inför oftalmologiska ingrepp med en duration
runt 20 minuter. Den beskrivna doseringen orsakar ingen andningsdepression men ger en central position av ögat vilket är viktigt att beakta vid val av anestesiprotokoll. Val av anestesiläkemedel och den individuella variationen är faktorer som har en stor påverkan på durationen av
NMB. För att jämföra känsligheten mellan AMG Stimpod NMS 410 och TetraGraph ingick sex
friska beaglar i studiens andra del. Hundarna sövdes enligt ett fastställt narkosprotokoll och
monitoreringen undersöktes under påverkan av en intravenös bolus rokuronium (0,4 mg kg-1
)
följt av CRI (0,2 mg kg-1 h
-1
). Vi kunde i vår studie se att AMG visade på en signifikant snabbare
återhämtning av muskelspasm 2-4 (T2-T4) jämfört med EMG. Dock kunde ingen signifikant
skillnad åskådliggöras för tiden till TOFr>0,9 mellan metoderna, vilket tidigare studier på hund
och människa har visat. För att undersöka tillämpbarheten av TetraGraph på olika individer
mättes längden av tibia på hundar av flera raser. TetraGraph är framtagen för människor där
längden på sonden går att justera. Den minimala begränsningen av TetraGraph sond uppmättes
till 7 cm och dess maximala begränsning var 19 cm. Enligt vår studie borde TetraGraph ha en
stor tillämpbarhet på många olika raser. Vid mätning av tibia på hundar som inkom till Universitetsdjursjukhuset hade 9,9 % av de utvalda hundarna en för lång tibia och 7,0 % hade en för
kort tibia. Resterande 83,1 % hade den tibia-längd som sonden passar för. Därmed är sonden
teoretiskt inte applicerbar på precis alla hundar. TetraGraph är definitivt tillämpbar på hundar
av jämförbar storlek som beaglar. Hos beaglar var det lätt att utifrån anatomiska riktlinjer applicera sonden. Eftersom användningen av TetraGraph inte överskattar värdet på TOFr i lika
hög utsträckning som AMG kommer användningen av EMG troligtvis att öka vid övervakning
av NMB inom veterinärmedicinen.

,

Central position of the eye globe is important in dogs undergoing ophthalmology surgery, including cornea- and intraocular surgery. The use of neuromuscular blockade (NMB) is crucial
to accomplish a central position of the eyeball. These drugs affect the respiratory function. Today, monitoring of NMB during anesthesia is vital to avoid complications. It has been shown
that there are relative few veterinarians who use objective neuromuscular monitors in clinical
practice. Perhaps due to inadequate knowledge of the different monitors. Nowadays, in veterinary medicine acceleromyography (AMG) is the most common objective monitor for neuromuscular blockade. It measures the acceleration of the limb. In human medicine, an introduction of a monitor that is easier to use, based on electromyography, TetraGraph (Senzime Uppsala), has increased the potential to objective monitor neuromuscular blockade during anesthesia. EMG measures the action potential during a muscle contraction. These objective monitors
(AMG and EMG) produce electrical stimuli on a local nerve four times which produce four
muscle twitches (T1-T4). The monitors then measure the train of four ratio (TOFr). TOFr is the
ratio of T4/T1. Studies have discovered that AMG overestimates EMG during monitoring of
neuromuscular blockade. It is therefore relevant to study the application of EMG in dogs. The
first aim of the study was to investigate if we could find evidence in literature for a low dose of
NMB including a continuous rate infusion (CRI) that results in centralization of the eyeball
with only minor depression of the respiration. A central position of the eye globe could in our
study been observed despite TOFr>0.9. TOFr>0.9 is the cut off value when a patient has recovered from NMB. According to previous studies a dose of 0.05 mg kg-1 rocuronium causes no
respiratory depression but still causes a central position of the eye globe with a duration of 20
minutes. It is important to take into concern which type of anesthetic protocol that is used.
Different drugs during anesthesia and the individual variation are factors that have a major
influence on the duration of NMB. Six healthy beagles were enrolled in the second part of the
study to investigate the sensitivity of AMG Stimpod NMS 410 and EMG TetraGraph. A standard protocol was used for induction and maintenance of the anesthesia. We examined EMG
TetraGraph and AMG during influence of rocuronium bolus (0.4 mg kg-1
) followed by a CRI
(0.2 mg kg-1 h
-1
) intravenously. It was significant that muscle twitch 2-4 (T2-T4) recovered
faster with AMG than compared with EMG. However, a significant difference could not be
recorded for the recovery of TOFr>0.9 between the monitors in the present study. This difference has though been described in previous studies in dogs and human. The last aim was to
study the applicability of TetraGraph sensor (Senzime) in dogs. We measured the length of
tibiae in the different dogs. TetraGraph is developed for humans and has a flexible length. The
minimal length of the electrodes of TetraGraph was measured to 7 cm and its maximal length
was measured to 19 cm. According to our results TetraGraph theoretically has a great applicability in many different breeds and sizes of dogs. 9.9% of the selected dogs that arrived at the
Swedish veterinary university hospital had a too long tibia-bone and 7.0% had a too short tibiabone. The remaining 83.1% had a tibia-length adjusted for the length of the TetraGraph electrodes. We can therefore conclude that TetraGraph theoretically is not applicable in all sizes of
dogs. However, TetraGraph is valid in Beagle dogs. In Beagles it was easy to position the electrodes of TetraGraph with the assistance of anatomical guide marks. Because TetraGraph does
not overestimate the value of TOFr in the same manner as AMG, the application of EMG will
hopefully increase within veterinary medicine.

Main title:Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi
Subtitle:applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund
Authors:Sverud, Jonathan
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:anestesi, övervakning, neuromuskulär blockad, acceleromyografi, elektromyografi, mekanomyografi, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15446
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15446
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2020 06:44
Metadata Last Modified:01 Apr 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics