Home About Browse Search
Svenska


Holfve, Viktor, 2020. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. Ett hållbart byggande i trä kan både påverka klimatet till det bättre eftersom trä som material binder koldioxid. Ett ökat byggande i trä kan även ge fler fördelar, så som ökad sysselsättningsgrad och en bilaga rocess. Historiskt sett har det inte varit möjligt att bygga flerbostadshus i trä på grund av att det funnits regelverk som har förbjudit detta. Men på 90-talet ändrades reglerna och förhoppningen var att en ökning i byggande av trä skulle ske. Dock så har utvecklingen för flerbostadshus i trä varit densamma de senaste 20 åren och enbart 10% av de flerbostadshus som byggs idag är av trästomme.

Syftet för den här studien är att identifiera faktorer som påverkar marknadsutvecklingen av flerbostadshus i trä utifrån ett kommunalt perspektiv. Två forskningsfrågor ställdes för att besvara syftet; Vilka drivkrafter finns det för att bygga flerbostadshus i trä och hur utbrett är begreppet cirkulär ekonomi inom de studerade kommunerna.

Studien är genomförd som en fallstudie tillsammans med en litteraturgenomgång. Intervjuer har genomförts med representanter från respektive kommun som ingick i fallstudien. Till analysen valdes en modell som är skapad av Ellen MacArthur foundation och heter Ellen MacArthur Foundations Toolkit for policymakers, vilket är en modell för att hjälpa beslutsfattare att driva igenom projekt.

Resultatet av studien visar att kunskapsspridning till allmänheten samt byggsektorn och samverkan var de två främsta framgångsfaktorerna för kommunerna. En samverkan mellan kommun, näringsliv och forskning är en viktig strategi för att bygga flerbostadshus i trä. Resultat från studien visar på att drivkrafter för flerbostadshus i trä är de klimat- och miljömässiga fördelarna. Men även för att bygga i träelement ger en kortare byggtid och kan öka sysselsättningsgraden på landsbygden.

,

Sustainability is a concept that is becoming increasingly relevant as climate change impacts people around the world. Climate change is partly due to increased carbon dioxide emissions in the atmosphere. Several efforts are being made to meet challenges such as climate change. One initiative is to build sustainable buildings of wood. When building houses, a sustainable construction in wood can both affect the climate for the better since wood as a material binds carbon dioxide. But increased construction in wood can also provide more benefits such as increased employment rate and a faster construction process. Historically, it has not been permitted in Sweden to build multi-storey construction in wood. But since the 1990s the rules were changed and the hope was then that an increased construction in wooden multi-storey construction would take place. However, the development for wooden multistory construction has been flat for the past 20 years and only 10% of the multi-dwelling houses being built are made of wood.

The purpose of this study is to identify factors that influence the market development of wooden multistory constructions from a municipal perspective. Two research questions were asked to answer the purpose of which were; What are the driving forces for building wooden multi-storey construction and how widespread is the concept of circular economy within the studied municipalities.

The study is conducted as a case study together with a literature review. Interviews have been conducted with representatives from each municipality. For the analysis, a model created by the Ellen MacArthur foundation was chosen and named the Ellen MacArthur Foundations Toolkit for policymakers, which is a model to help decision makers drive projects.

The results of the study show that knowledge dissemination to the public including building contractors and collaboration were the two most important success factors for the municipalities. A collaboration between the municipality, the business community and research were an important strategy to promote and build wooden multistory constructions. Results from the study also show that the driving forces for wooden multistory constructions are the climate and environmental benefits it provides. But also that building in wood elements gives a shorter construction time and can increase the employment rate in rural areas.

Main title:Hållbart byggande
Subtitle:kommuners arbete för flerbostadshus i trä
Authors:Holfve, Viktor
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:17
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:cirkulär ekonomi, flerbostadshus i trä, hållbarhet, koldioxidnivåer, ReSOLVE, träbyggnadsstrategi, carbon levels, circular economy, multistory wood construction, sustainability, wood building strategies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15433
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15433
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2020 11:50
Metadata Last Modified:26 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics