Home About Browse Search
Svenska


Olovsson, Kristin, 2020. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. Samtidigt möter sågverksindustrin många utmaningar för att fortsatt vara konkurrenskraftiga, med krav om en ökad flexibilitet och leveranssäkerhet. Några av utmaningarna sågverksindustrin har är de divergerade flöden och de långa ledtiderna. Divergerade flöden förekommer både vid timmermätningen, vid sågningen och i justerverket och leder till att det uppstår flera konsekvensprodukter då en efterfrågad produkt tas fram. Sågverkets ledtider är långa, vilket gör dem sårbara för förändringar i efterfrågan. Reducerade ledtider skulle göra anläggningen flexiblare, frigöra kapacitet, reducera lagervolym och frigöra kapital.

Syftet för den här studien var att identifiera åtgärder i ett sågverks system för att reducera den totala ledtiden. Studiens frågeställningar var följande:

- Hur skiljer sig ledtiden mellan olika sortiment?
- Vilka sopporsaker kan identifieras?
- Vilken är den teoretiskt bästa produktionsvolymen per parti?

Metoden delades upp i tre angreppssätt, där det första var att göra en processkartläggning, för att identifiera sågens processer och ledtider. I det andra steget analyserades stopporsakerna och stopptiderna för sågen och justerverket, dels statistiskt, dels förklarande genom intervjuer. Den sista metoden som applicerades var beräkningar för att identifiera den ekonomiskt optimala sågningsvolymen per körning.

Studien resulterade i ett flödesschema över sågverket i Heby, samt ett ledtidsdiagram. Ledtidsdiagrammet visade att den största delen av tiden för produkterna var i råvarulager. Stopptidsanalysen visade att två stopporsaker på sågen förekom mer än övriga, medan det var tre stopporsaker som var vanligare på justerverket. Beräkningen för den ekonomiskt optimala volymen för varje sågkörning visade att det generellt sett var mer lönsamt att köra längre körningar, jämfört med volymen som sågades idag.

,

The forest products are an important part of a more sustainable society and for Sweden’s continued welfare. The sawn products refined to glulam beams or cross-laminated wall elements, are important for further building in wood. At the same time the sawmill industry is heading many challenges to continue to be competitive by increase their flexibility and deliver reliability. One of the challenges the sawmill industry is facing are the divergent flows which occur in both the measuring of timber, sawing and in the sorting. Those flows result in different consequence products while producing a specific product. The sawmills lead times are long, which makes them vulnerable to changes in demand. Reduced lead times would make the facility more flexible, release capacity, reduce the stock volume and release capital.

The aim of this study was to identify acts at a sawmill to reduce the total lead time. The questions of the study were the following:

- How does the lead time differ between the dimensions?
- Which stop causes can be identified?
- Which is the theoretical optimal production volume per run?

The methods were divided in three approaches, where the first was to map the processes, to identify the processes and the lead times. In the second step the stop and the stop times for the saw and the sorting mill were analysed, both statistical and more explaining by interviews. The last method approach were calculations to identify the economical optimal sawing quantity per run.

The study resulted in a flowchart of the sawmill in Heby and a chart of the lead time. The lead time-chart showed that the major part of the time for the products were in the storage of raw material. The stop time analysis showed that two stop causes were more frequented in the saw, while it was three stop causes which were more common in the sorting mill. The calculation for the optimum volume of a sawing run indicated that overall it was more profitable to saw long runs, compared with the volume sawn today.

Main title:Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes
Subtitle:en analys av flöden och processer
Authors:Olovsson, Kristin
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:ekonomisk produktionskvantitet, ledtidskartläggning, processkartläggning, produktionsplanering, stopptidsanalys, sågverk, EPQ, lead time mapping, optimal batch size, production planning, sawmill, stop time analysis, value flow mapping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2020 06:28
Metadata Last Modified:26 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page