Home About Browse Search
Svenska


Gyllengahm, Karin, 2020. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. Produktdifferentiering avser inte enbart produkten i sig, utan kan även innebära att kunden erbjuds säkra leveranser av ett brett produktsortiment. Dessa krav kan emellertid vara komplicerade att uppfylla. För att klara av att uppfylla kraven krävs en väl fungerande distribution, produktion och materialförsörjning som är samordnade med varandra på ett kostnadseffektivt sätt.

Lagerstyrningen har en central roll för att distributionen, produktionen och materialförsörjningen skall fungera. Likaså för företag vars mål är att upprätthålla en god leveransförmåga genom en hög grad av lagertillgänglighet. Lagerstyrningen kan anses bli viktigare, om än mer krävande hos företag med breda produktsortiment, vilket är fallet hos flertalet sågverk – och träförädlingar i Sverige. Som effekt av ett brett produktsortiment ökar nivåerna av råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager vilket leder till kapitalkrävande investeringar. Konsekvensen blir att produkterna blir stående i lager. En kostsam konsekvens, som blir ytterst väsentlig inom skogsnäringen där trävaran är ett levande material mottagligt för mikrobiella angrepp och missfärgningar.

Dessa målkonflikter resulterade i ett intresse att utreda hur ett företag verksamt i sågverk – och förädlingsnäringen kan minska sin totala lagringskostnad utan att ta anspråk på ett brett produktsortiment. Syftet var att utreda hur trävaruföretaget kan optimera sina produktionskvantiteter med avvägning mellan lagerföring – och ordersärkostnader.

Insamlingen av data skedde via kvalitativa intervjuer och utdrag av data från företagets affärs – och lagersystem. Inledningsvis bestod analysen av prognostisering av framtida efterfrågan för att sedan användas under partiformningen vilket är en metod för att bestämma hur mycket som ska beställas eller produceras vid respektive beordringstillfälle. Företagets tillvägagångssätt vid föregående – och kommande period ställdes mot utförd partiformning.

Beräkningarna resulterade i att företagets totalkostnad för produkterna i urvalet kan i snitt minskas med 58 % under kommande period. Detta till följd av att företaget enligt partiformningen ska producera större partier vid färre beordringstillfällen. Dock ställer större partier krav på lagerutrymme vilket kan komma att vara en begränsande faktor.

,

The forest industry operates in a fiercely competitive market, which is a constant challenge for the industry and production efficiency at all stages considers being crucial. As a natural consequence, product differentiation is thus an important process. Product differentiation does not only affect the product itself, but it can also mean that the customer is offered fast and secure deliveries of a broad product range. However, these requirements can be complicated to fulfill. In order to meet the requirements, a well-functioning distribution, production and supply of materials that are coordinated with each other in a cost-effective manner is required.

Inventory management has a central role in order for the distribution, production and supply of materials to function. Likewise for companies whose goal is to maintain good delivery capacity through a high degree of stock availability. Inventory management can be considered more important, albeit more demanding in companies with broad product ranges, as is the case with most sawmills and wood processors in Sweden. As a result of a wide product range, the levels of raw material stocks, products in work and finished goods increase, leading to capital-intensive investments. The consequence is that the products remain in stock. A costly consequence, which becomes extremely important in the forest industry where the wood is a living material susceptible to degradation and discoloration.

These target-conflicts resulted in an interest in investigating how a company operating in the sawmill - and processing industry can reduce its total storage cost without reducing its wide product range. The purpose was to investigate how the company can optimize its production quantities by balancing stock and order specific costs.

Data was collected through qualitative interviews and extracts of data from the company's business and inventory systems. Initially, the analysis consisted of forecasting future demand which then was used during lot sizing, which is a method for determining how much to order or produce at each ordering time. The company's approach in the previous and upcoming period was compared to the lot sizing-method.

The calculations resulted that the company's total cost of the products in the sample can be reduced by an average of 58% in the upcoming period. This is due to the fact that, according to the lot sizing, the company must produce larger batches at each ordering time. However, larger batches require storage space which may be a limiting factor.

Main title:Omsättningslager för förädlade träprodukter
Subtitle:en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad
Authors:Gyllengahm, Karin
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:lagerhantering, lagerstyrning, partiformningsmetod, partistorlek, prognostisering, Silver & Meal, batch size, forecasting, inventory control, inventory management, lot sizing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15409
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15409
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2020 07:03
Metadata Last Modified:25 Mar 2020 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics