Home About Browse Search
Svenska


Klensmeden, Karin, 2020. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott
som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till
kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel,
där äggen kommer ut på betet i träcken. Där kläcks de och utvecklas till L3-larver, som hästen
sedan får i sig när den betar. Kontrollen av blodmaskar har hittills främst byggt på administration av avmaskningsmedel, vilket resulterat i att resistens mot flera avmaskningsmedel påvisats.
Därför undersöks nu metoder för att angripa de frilevande stadierna. Ett fåtal tidigare studier
har visat att urea verkar hämmande på kläckning och utveckling av bl.a. Trichostrongylus
colubriformis hos får och nematoder hos häst, samt minskad rörlighet hos L3-larver av
Haemonchus contortus. I detta arbete undersöks effekten av urea på kläckning och larvodling
av små blodmaskar.
I försök A undersöktes ureas effekt på kläckning, genom att en lösning av framrenade
strongylidägg blandades med urealösning till koncentrationer av 0 %, 6 %, 12 % respektive 18
% urea och inkuberades i 25 °C i två dygn, innan antalet larver och okläckta ägg i respektive
brunn räknades. Resultatet visar att andelen kläckta ägg minskade med ökande ureakoncentrationer. I kontrollerna kläcktes i medeltal 76,5 % av äggen, att jämföra med 36,1 %, 24,8
% respektive 0,6 % kläckning i 6 %, 12 % respektive 18 % urealösningar.
I försök B undersöktes ureas effekt på larvodling. 50 g träck blandades med 10 g vermikulit
och 50 ml vätska bestående av kranvatten blandat med urea till koncentrationer på 0 %, 6 %,
12 % respektive 18 %. Efter 12–14 dagars inkubation skördades och räknades de L3-larver som
vandrat ut på fatet. Inga L3-larver vandrade ut på fatet vid skörd från odlingarna som var
exponerade för urea, att jämföra med i medeltal 81 789 L3-larver per odling i kontrollerna.
Dessa resultat ligger i linje med vad som tidigare påvisats. Urea hämmar kläckning av ägg samt
utveckling till larvstadie 3 in vitro. Försöken utfördes dock med direkt exponering för urea
under konstant temperatur (25 °C respektive rumstemperatur) och i begränsat luftutrymme. Det
skiljer sig därmed väsentligt från förhållanden i fält, där ägg och tidiga larvstadier ligger
skyddade inuti träckhögar, och väder och vind kan interferera med ureabehandlingen. Alltför
höga doser urea kan inte heller användas på betet av miljöskäl.

,

Small strongyles are a group of parasites infecting nearly all grazing horses. Most horses do not
show any clinical signs of infection, but in some cases signs such as unthriftiness, colic, and/or
diarrhea, sometimes fatal, can be encountered. Strongyles have a direct life cycle where eggs
are shedded on pasture by infected horses, hatch, and develop to the infectious L3 larvae which
in their turn are ingested by the grazing horse.
The control of strongyles have been heavily relying on administration of anthelmintics.
However, resistance against several anthelmintic drugs is an emerging problem. Thus methods
targeting the free-living stages of strongyles are under investigation. A small number of studies
have found urea to inhibit egg hatching and larval development of Trichostrongylus
colubriformis in sheep and horse nematodes, and reduced motility in Haemonchus contortus
L3 larvae. This assay investigates the effect of urea on hatching and larval development of
small strongyles in the horse.
Trial A evaluated the effect of urea on egg hatching. Small strongyle eggs were mixed with tap
water and urea to concentrations of 0%, 6%, 12% and 18% urea, respectively. The number of
unhatched eggs and larvae were counted after a two-day incubation in 25 °C. The percentage
of hatched larvae declined from 76.5% in the controls to 36.1%, 24.8% and 0.6% in solutions
of 6%, 12% and 18% urea.
Trial B was a larval development assay. Samples consisted of 50 g horse manure, 10 g
vermiculite and 50 ml tap water mixed with urea to concentrations of 0%, 6%, 12% or 18%.
After a 12–14 day incubation L3 larvae were recovered and counted. In this assay, no L3 larvae
were recovered from any of the samples exposed to urea. Conversely, a mean of 81 789 larvae
were recovered from each control.
These results are in line with what has been shown in previous studies. Urea inhibits egg
hatching and larval development of small strongyles. These designs were conducted with direct
exposure to the eggs with urea in constant temperature (25 °C and room temperature,
respectively), and in containers with limited airflow. This composes a substantial disparity from
field conditions, where eggs and larvae are protected within heaps of manure and weather
conditions may interfere with urea treatment. It is also unknown whether a possibly effective
dose falls within the guidelines set to avoid over-fertilization.

Main title:Urea för kontroll av hästens små blodmaskar
Subtitle:effekter på kläckning och larvutveckling
Authors:Klensmeden, Karin
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Grandi, Giulio
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:blodmask, häst, parasiter, urea, strongylider, ägg, kläckning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2020 07:47
Metadata Last Modified:27 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics