Home About Browse Search
Svenska


Balke, Sofie, 2019. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Klimatförändringarna kommer att resultera i flera utmaningar för framtidens stadsutveckling. En stor del av den befintliga infrastrukturen har utformats under flera årtionden där behoven skiljde sig stort från de som påverkar stadsutvecklingen idag. De traditionella dagvattenhanteringssystem som historiskt har använts för att underjordiskt transportera bort dagvatten har flera gånger inte haft kapacitet att hantera de kraftiga regnmängder som faller mer frekvent till följd av klimatförändringarna, vilket resulterar i urbana översvämningar. Intresset har därför ökat nationellt såväl som internationellt för nature-based solutions och grönblå infrastruktur som använder grönstruktur för att fördröja dagvatten. De åtgärder som använder grönblå infrastruktur har ofta flera användningsområden utöver dagvattenhantering samt resulterar i flera ekosystemtjänster som främjar de som är boende och verkar inom staden. Genom att använda en kombination av en litteraturstudie och en fallstudie har uppsatsen studerat hur användningen av systemlösningar med öppna dagvattenhanteringsåtgärder som har möjligt att hantera stora vattenmängder kan främjas. Fyra goda exempel från Sverige och Danmark utgjorde grunden för ett lösningsförslag för området Kulltorp i Kristianstad som har haft problem med översvämningar. Lösningsförslaget har främst studerat om det är möjligt att implementera flera mindre åtgärder i Kulltorp för att skapa en systemlösning och kunde genom en fallstudie identifiera tre lämpliga områden där dagvatten kan fördröjas.

,

Climate change will result in several challenges for the future urban development. A large part of the existing infrastructure has historically been designed for several decades where the needs differ greatly from those that affect urban development today. The traditional stormwater management systems that have historically been used to transport stormwater underground have on several occasions not had the capacity to handle the heavy rainfalls that fall more frequently as a result of climate change, which causes urban flooding. Interest has therefore increased nationally as well as internationally for nature-based solutions and green-blue infrastructure that use green structure to delay stormwater, the measures that are used in green-blue infrastructure often have several areas of use in addition to stormwater management and result in several ecosystem services that benefits those who are residents and operate within the city. By using a combination of a literature study and a case study, this paper has studied how you can promote the use of open stormwater management systems that can handle large amounts of water as a result of heavy rain. Four good examples from Sweden and Denmark formed the basis for a solution proposal in the area Kulltorp which is located in Kristianstad and have had problems with floods. The solution proposal has mainly studied whether it is possible to implement several smaller measures in Kulltorp to create a system solution and, through a case study, identify three suitable areas where stormwater can be delayed.

Main title:Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering -
Subtitle:en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun
Authors:Balke, Sofie
Supervisor:Haaland, Christine and Fridell, Kent
Examiner:Fransson, Ann-Marie and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönblå infrastruktur, dagvattenhantering, systemlösning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2020 09:16
Metadata Last Modified:11 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page