Home About Browse Search
Svenska


Östergren, Sofie, 2019. Användningspotential av biokol i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

2016 uppskattades det att 54 % av världens populationer bor, arbetar och lever
sina liv i städer eller urbana miljöer. I Sverige bor idag 85 % av befolkningen i tätorter
jämfört med att 90% av befolkningen bodde på landsbygden på 1800-talet.
Förändringen skedde med den industriella revolutionen som förvandlade Sverige
från en fattig jordbruksnation till ett välfungerande industriland. I takt med urbaniseringen
av städer och utveckling av det politiska samhället, där bostadsbrist drev
på en utveckling och städerna som växte till med förorter, kallat urban sprawl.
Idag används istället en annan metod för att hantera den ökande urbaniseringen,
förtätande av städer. Det gör ytor i städerna eftertraktade och ytorna för vegetationen
krymper. Gröna ytor anses vara en del av att skapa hållbara städer vilket
bland annat kan mätas i ekosystemtjänster. Det ställer krav på växtligheten som får
finnas kvar.
Biokol är organiskt material som har förbränts under syrefria förhållanden och har
senaste tiden seglat upp som ett potentiellt medel med positiva klimateffekter.
Bland annat genom biokolets förmåga att minska växthusgaser, agera som ett jordförbättringsmaterial,
rena dagvatten, avfallshantering samt energiproduktion. Som
jordförbättringsmaterial är det intressant för att förbättra ståndorter i den urbana
miljön. Biokol är inte bara en produkt utan flera beroende på deras fysisk-kemiska
egenskaper som bestäms av råmaterial och pyrolysprocess. Dessa egenskaper kan
göra att biokol beter sig olika i marken.
Det här arbetet är en explorativ undersökning som använder sig av flera olika tekniker
som för samman information och data för att kartlägga fakta om biokol och
även dess användningspotential i växtbäddar i urbana miljöer. Det består av en litteraturstudie
samt intervjuer med Stockholm stad och Göteborgs stad, Uppsala
kommun, Peab och Bara mineraler.
Det finns en stor potential i användningen av biokol som jordförbättringsmedel i
urbana miljöer, men det finns inte tillräckligt med forskning idag som visar på resultat
som kan användas i branschen. Fördelarna med biokol går utanför den gröna
sektorns gränser. Den stora vinsten med biokol är inte de separata fördelarna utan
helheten, det cirkulära tänkandet som kan integreras i den ekologiska livscykeln,
är i kombination med varandra en del i ett nytt tankesätt.

,

In 2016, it was estimated that 54% of the world's populations live and work in cities
or urban environments. In Sweden, 85% of the population lives in urban areas
compared to 90% of the population lived in rural areas in the 19th century. The
change took place with the start of the industrial revolution that transformed Sweden
from a poor agricultural nation to a well-functioning industrial country. In step
with the urbanization of cities and the development of political society, where
housing shortages urged a development of cities that grew with suburbs, called urban
sprawl. Today another method is used to manage the increasing urbanization:
densification of cities. It makes surfaces within the cities attractive for exploitation
and the surfaces for vegetation shrink. Green surfaces are considered part of creating
sustainable solutions that can be measured in ecosystem services. This require
demands on the vegetation and its habitat.
Biochar is organic material that has been burned under oxygen-free conditions and
has recently been recognized as a potential agent that can produce positive climate
effects. Biochar have potential to mitigate greenhouse gases, act as a soil amendment,
clean storm water, waste management and energy production. As soil
amendment, it can improve the quality of plant beds in the urban environment. The
characteristics of biochar is dependent on its physio-chemical properties determined
by feedstock and pyrolysis process. These properties can cause the biochar
to behave differently in the soil.
This work is an exploratory study that use different techniques that bring together
information and data to map facts about biochar and also its potential use in plant
beds in urban environments. This study consists of a literature study as well as interviews
with Stockholm city and Gothenburg city Uppsala municipality, Peab region
syd AB and Bara mineraler AB.
There is great potential in the use of biochar as soil amendment in urban settings,
but there is not enough research today that can confirm results with use of biochar
in urban environments. The benefits of biochar are beyond the boundaries of the
green sector. The big advantage with biochar is not the separate benefits, but when they come together as a whole that can be integrated into the ecological life cycle.

Main title:Användningspotential av biokol i urban miljö
Authors:Östergren, Sofie
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Emilsson, Tobias and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biochar, biokol, soil amendment, carbon sequestration, N2O, CH4, CO2, urban desification, pyrolysis, carbon sequestrstion, förtätning, urbana miljöer, kolsänka, pyolys, biokol i urbana miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2020 09:13
Metadata Last Modified:11 Feb 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics