Home About Browse Search
Svenska


Moritz, Stina, 2019. Odling av sojabönor vid låg temperatur : Sojabönors uppkomst i närvaro av biostimulanter och olika fosforgödsling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Begränsningar i sojaodling är förknippat med uppkomst som i sin tur är beroende av marktemperaturen. Syftet med denna studie är att förbättra uppkomsten av soja vid låg temperatur vid tillförsel av biostimulering samt vid olika fosfornivåer. Sojabönors tillväxt kan påverkas av både temperatur och P-tillgång och stressen som soja utsätts för vid låg temperatur kan även bli värre vid P-brist. Även biostimulerings effekt på uppkomst hos soja har undersökts eftersom biostimulering kan förbättra utveckling hos växter samt förbättra växters anpassning till abiotisk stress.
Under studien genomfördes växthusförsök med olika sorter av soja, Tundra och Mid-ori Giant, olika biostimulerande organismer, Trianum-P som innehåller Trichoderma harzianum och Binab TF WP som innehåller Trichoderma polysporum och Tricho-derma atroviridae. Biostimulering gav generellt sett inte så stor effekt på uppkomsten av sojabönor och det kan eventuellt bero på inokuleringsmetoden. Binab TF WP kan eventuellt ge fler skott och ökad ts vikt.
Under studien användes även olika mängd mineralgödsel och organiskt gödselmedel. Fosfornivåerna under försöket var 0,5, 2, 16, 30 mg P/100g lufttorr jord. Resultaten från studien visade att det var generellt sett bra uppkomst vid 0,5-2 mg P/100 g luft-torr jord. Under försöket observerades inte särskilt tydliga indikationer på att P har en betydande effekt på uppkomsten hos sojabönor vid låg temperatur. Skillnad i upp-komst under försöket beror antagligen på andra faktorer än mängden tillförd fosfor. Uppkomst hos sojabönor gynnades antagligen av att det fanns organiskt material i vissa jordar. Medan sojabönorna som odlats med mineralgödsel, 16 och 30 mg P/100g lufttorr jord antagligen utsattes för saltstress.

Nyckelord: sojaböna, uppkomst, temperatur, växtnäring, fosfor, biostimulering, Trichoderma harzianum T-22, Trichoderma polysporum, Trichoderma atroviridae, Trianum-P, Binab TF WP.

,

Limitations of soybean cultivation are usually associated with emergence, which is dependent on the soil temperature. The object of this study is to improve emergence of soybean using biostimulation and different levels of P when temperatures are be-low optimal. The focus has been on P in this study since soybean growth is affected by both temperature and P supply. The stress that soy is exposed to at low tempera-tures may increase during P deficiency. The effect of biostimulation on the emer-gence of soy has also been investigated during this study since biostimulation may improve the development of plants and plants adaptation to abiotic stress.

Greenhouse trials were conducted with different soybean varieties, Tundra and Mi-dori Giant, various organisms for biostimulation Trianum-P containing Trichoderma harzianum and Binab TF WP containing Trichoderma polysporum and Trichoderma atroviridae. In general, biostimulation did not have as much effect on the emergence of soybeans, and this may be due to the inoculation method. Binab TF WP may give more shoots and increase dry matter weight.

Various amounts of mineral fertilizers and manure were also used during the green-house trials. The phosphorus levels during the experiment were 0.5, 2, 16, 30 mg P/100g dry soil. The results of the study showed a generally good emergence at 0,5-2 mg P/100 g dry soil. There were not very clear indicators that phosphorus has a great effect on the emergence of soybean during low temperatures. The difference in emergence during the experiment may depend on other factors than different phos-phorus levels. Emergence of soybeans were probably benefited by the organic mate-rial in some soils. Soybeans grown with mineral fertilizers, 16 and 30 mg of P/100g dry soil were probably exposed to salinity stress.

Keywords: soybean, emergence, temperature, nutrients, phosphorus, biostimulation, Trichoderma harzianum T-22, Trichoderma polysporum, Trichoderma atroviridae, Trianum-P, Binab TF WP.

Main title:Odling av sojabönor vid låg temperatur
Subtitle:Sojabönors uppkomst i närvaro av biostimulanter och olika fosforgödsling
Authors:Moritz, Stina
Supervisor:Mårtensson, Anna and Fogelberg, Fredrik
Examiner:Dahlin, Sigrun
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2019:15
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Växtnäring, Trichoderma harzianum T-22, Trichoderma polysporum och Trichoderma atroviridae, Trianum-P, Binab TF WP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2019 08:50
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics