Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Andreas and Kjellander, Per, 2019. Futureshandel av rundvirke : möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I jordbrukssektorn har framförallt en stark koppling till energimarknaden och klimatförändringar med risken för extrema väderförhållanden lett till en ökad prisvolatilitet. Faktorer som på sikt riskerar att öka prisvolatiliteten även i skogssektorn. En väsentlig skillnad mellan de två sektorerna är att i jordbruket finns på många produkter prissäkringsmöjligheter genom futureshandel, något som saknas på all skogsråvara i nuläget.

I det här arbetet har författarna undersökt möjligheter och hinder för en futuresmarknad på rundvirke i Sverige. Det genom två undersökningar, en teknisk- och en marknadsundersökning. Dessa två ansatser undersökte i vilken grad dagens rundvirkeshandel uppfyller förutsättningar för en futureshandel och hur marknadsbehovet för en futureshandel på rundvirke ser ut. Det i studien tillämpade teoretiska ramverket baserades på conceptual model for futures contracts innovations av Pennings et al. (1999) som belyser de tekniska kriterier som behöver uppfyllas liksom det marknadsbehov som behöver finnas. En litteraturstudie och kvalitativa intervjuer har svarat på om de tekniska förutsättningarna finns medan en kvantitativ enkät tillsammans med kvalitativa intervjuer har svarat på om marknadsbehovet finns.

Resultatet i den tekniska undersökningen påvisade framförallt hinder i en otillräcklig prisvolatilitet och en bristande transparens. I resultatet av marknadsundersökningen uttryckte respondenterna prisvolatiliteten som liten och något som i låg grad ses som en risk.

Slutsatsen var att flera tekniska kriterier behöver uppfyllas för att en futureshandel av rundvirke ska utvecklas. Idag uppfylls dessa tekniska kriterier i låg grad. På grund av den låga prisvolatiliteten finns det idag ingen efterfrågan av prissäkring hos respondenterna. Då huvudanledningen till utvecklingen av futuresmarknader är osäkerhet kan den faktiska och upplevt låga prisvolatiliteten utgöra det största hindret för ett futureskontrakt på rundvirke i Sverige. Prisvolatiliteten förväntas bli högre i framtiden på grund av klimatförändringen och strukturella faktorer så som befolkningstillväxt, ökade inkomster, nya avsättningsmöjligheter och högre energipris. I en osäkrare marknad kan ett prissäkringsverktyg, som futures, bli mer aktuellt. Ett första steg mot en futuresmarknad är att rundvirkesmarknaden blir transparent.

,

The strong connection between the agricultural sector and the energy sector, as well as risks associated with climate change, have led to increased price volatility amongst agricultural commodities. Similarly, the forestry sector is affected by these factors although increased price volatility has not yet occurred. In the agricultural sector price hedging opportunities through futures is possible. However, equivalent price hedging opportunities do currently not exist in the forestry sector.

In this thesis, the authors have investigated the opportunities and barriers for a roundwood futures market in Sweden. Two surveys were performed - one technical and one market-survey. These two approaches examined to what extent the roundwood market fulfills the conditions for a successful futures trade and how the status of the current market need for futures of roundwood. The study applies a theoretical framework based on the conceptual model for futures contracts innovations of Pennings et al. (1999) which enlightens the technical factors that needs to be fulfilled as well as the requirement of a market need. A literature review and qualitative interviews have answered if the technical factors were fulfilled whilst a quantitative questionnaire together with qualitative interviews gave answers to the current market need.

The result of the technical survey revealed insufficient price volatility and a lack of price transparency as obstacles for the implementation of a futures trade. According to the market survey, the buyers, sellers and experts regarded price volatility as low and thus of low risk.

The conclusion was that several factors for a successful futures market were not currently fulfilled. Due to a low price volatility the respondents expressed little need for a futures contract. As the main reason for developing futures markets is uncertainty, the actual, and perceived, low price volatility may be the main reason why there are no roundwood futures in Sweden today. The price volatility is expected to increase due to climate change and structural changes such as population growth, increased income, new market opportunities and higher energy prices. In a more uncertain market hedging tools, such as futures, could become more relevant. One necessary step for a futures market to develop is for the roundwood market to become more transparent.

Main title:Futureshandel av rundvirke
Subtitle:möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke
Authors:Aronsson, Andreas and Kjellander, Per
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:futures, prissäkring, prisrisk, prisvolatilitet, rundvirkeshandel, terminshandel, hedging, price risk, price volatility, roundwood trade
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11071
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2019 09:05
Metadata Last Modified:01 Nov 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page